Ngày 06-06-2020 00:16:37
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5178661
Số người online: 0
 
 
 
 
LỊCH PHÁT SÓNG LỚP 12
 

PHO DA NANG *TAO TAO CONG H6A xA HOI CHU NGIIIA VIET NAM DOc lp - Tu do - Hunh phfic SONG CHVONG TR1NH "ON TAP LOP 12 MEN THUS HINH" tren kenh DanangTV2, Dai nit thanh — Truyen hinh Da Nang (Ngay 23-28/3/2020) Thai gian Thli. Hai Thir Ba Thie Er Thu. Nam Thie &au TH. Bciy 9h00 — 9h45 Toan Ngit van Tieng Anh Toan NO van TiLg Anh 9h45 — 10h30 Lich sir Sinh h9c Hiaa h9c Dia li Vat li Giao dvc clang dan ONG HOA x 11QI CHU NGHIA VItT NAM Kw 14p - Tty do - Hanh phtic CHVONG TRiNH "ON TAP LOP 12 THEN TRINEN HiNH" That tren kenh DanangTV2, DM Phat thanh — Truyen hinh Da Nang (NO)! 23-28/3/2020) STT Mon - Ni dung 1 Toan Cac phuung phap tinh Nguyen ham 2 Lich sir Du tranh ngoai giao trong ding cuOc khang chien chong Phap (1946-1954) . 3 NO van "Dal Nuerc" (trich tithing ca "Mat duemg khat vcmg") — Nguyen Khoa Diem va "Song" — Xuan QuYnh 4 Sinh hec Chucmg 2: Tinh quy Mat cila hien tucmg di truyen 5 Tiang Anh - Vocabulary: Environment - Grammar: Reported Speech 6 H6a h9c Dai cucmg ve kim loai (Phan 2) 7 Toan He true Oxyz 8 Dia li -Dac diem chung dm az( nhien Viet Nam ; , - Van de sir dung va bao ve tu nhien 9 Ngit van "Ngueri lai do Song Da" — Nguyen Tuan va " Ai da dat ten cho &mg song?" — Hoang Phil Ng9c Tuang 10 Vat li Gang suit thing dien xoay chieu 11 Ting Anh - Vocabulary: Jobs and Employment - Grammar: Relative Clauses 12 Gido chic cong dan -Quy"en binh dang cila clang dan trong mOt sa linh we dm deri sOng - C8ng dan Teri cac qu34n tu do co ban -  

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn