Ngày 31-05-2020 02:17:28
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5173461
Số người online: 24
 
 
 
 
CAC HE THONG DAO TAO - BAI GIANG DIEN TỬ VÀ ON TAP CHO HOC SINH
 


3. VO
to chat cac hot Ong chuy"en mon
, a) Tiếp tuc trien khai dux hien On tap, h"Zi try hpc sinh, hpc vien hoc truc
tuyen; tang cuang trao dei 2 chieu gbh gide) vien va hpc sinh, hpc vien thong
qua,cac &mg cp he try On tap (dinh kern danh sach cac don vi ho try hpc tap trut
tuyen).
Giâi thieu Chuang trinh On tap bap 9 va lop 12 theo cac khung
Oat song den toan the hpc sinh, hpc vien va gido vien cña don vi; c6 giai phap
kiem tra, Ong vien, nhac niter
de tat cá hpc sinh lop 9 vã 12 tham gia theo doi
Chuang ttinh; tu hpc, tu on luyen de co ket qua tot nhat trong cac ki kiem tra, thi
sap den.
Khi hpc sinh di hpc lai, SO GDDT se c6 throng dan cu the de thgc hien
viec tinh giam nei dung day hpc phñ hey vol ke hoach nam hpc, kiem tra, danh
giá ket qua hpc tap cita hpc sinh theo chi dao ëüa Be) GDDT.
So. GDDT you cau thu tracing cac don vi, truang hpc khan twang trien
khai thuc
Noi futon:
- Nhu tren;
- BO Ciao due va Dao tao;
- Thanh HDND, UBND thanh ph6;
Cdc TT&TT, LD-TB&XH;
- UBND cac quan, huy6n;
- GD, PGD SO;
- Truang phong SO.;
- Trang TTDT nganh;
Lau: VT, CTrTT.

CAC HE THONG DAO TAO, IWO BAI GIANG DIEN TO.
IEN PH! TRONG THOT GIAN PRONG CHONG NCH
PHIJC V ON TAP CHO HOC SINH
vnEduTeacher Ira vnEduConnect Ong clking &mg cho din
tho o vien giao bai tap cho hoc sinh tir file anh hoc bai tap file
word, va cham diem bai tap cho hoc sinh qua mang internet. Ifng dking
thich hap cho cac don vi, truong hoc dang sir dvng phan mem quark lY throng
hoc vnEdu cUa VNPT.
, 2. He thgng VNPT-Elearning, he th6ng cho phep quark 1Yr hpc va thi trkrc
tuyen mang ten rieng cho timg throng, tich hop trinh duyet web va din thoai
thong minh, cho phep kiem soat tien trinh hpc sinh cüa tixng 16p/khoi.
He thgng M4ng xã hOi hue tp ViettelStudy, thong qua
he th6ng giao
vien c6 the to chat lop hoc trvc tuyen thong qua hinh thirc livestream bai giang,
dim cac nOi dung bai hpc, bai kiem tra (dueri dang video, tai li"eu, cau hoi On tap...)
len he thong, xem ket qua bai t"ap cüa hgc sinh minh.
He theing gian dkic trvc tuyen vioEdu tai dia chi: vio.edu.vn, cung cap
kho video bai giang hoat hinh sinh dOng, thir vi ad nhieu tinh huong thvc te; he
thong bai luyen tap phong phü, barn sat nOi dung chucmg trinh cüa BO GDDT,
.... Hien nay,
he thOng dang ma mien phi, phv huynh hgc sinh co the cling 10"7 tai
khoan cle hpc sinh hpc t"ap va lam bal tap ciing co.
Cac trang chira bai giang din tir mien phi trong thoi gian tam nghi hoc:
eleaming.moet.edu.vn; 789.vn; hoconha.hocmai.vn
BO tai lieu din tir 1-16 trg day - hoc .mon Tieng Anh ph6 thong
Smartschool cila Cong ty Co phan trugng hgc thong minh tai dia chi:
smartschool.edu.vn; dugc mien phi trong then gian tir ngay 10/3/2020 den ha
ngay 30/4/2020.
Trang hpc trvc tuyen TOliha tai dig chi: Toliha.vn, cung cap cac bai
giang e-Learning va cac khoa hpc trkrc tuyen cho cac mon Toan, Li, Hoa, Ngft
van, mien phi den het ngay 25/04. Gian vien, hpc sinh co nhu can clang nhap vao
dia chi dm website va dang tai khoan theo huong dan.
Chucmg trinh Tieng Anh Online chat lugng cao cho hpc sinh Tieu hpc cña
Cong ty c6 phan EduCa Corporation tai dia chi. http://mienphi.edupia.vn.
FIQC
sinh/phi huynh hoc sinh c6 the truy cap c/1a chi tren, nhap thong tin fa lay ma hoc
mien phi 2 thang cho hpc sinh.
He thang phan mm hoc tap trkrc tuyen cho cac truong THCS cüa Cong ty
TNHEI Gong nghe va GAD dvc Dong Phucmg tai dia chi: http://hocbaionha.con,
cung cap lchepa hoc cho 3 men Ngit Van, Toan vâ Ting Anh kh6i THCS./.
  

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn