Ngày 01-12-2021 06:30:01
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5640416
Số người online: 22
 
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I Năm học 2021-2022 Áp dụng từ 4/10/2021
 


Phòng hc 1 2 3 4 19 20Tng
2,5
GVCN Thúy H Na V Nhung V HuA Qunh T Sương V
Ngày Tiết 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6
1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCOTh2
2 TD - Hi TD Ng.ng- Phương A Văn - Nhung V Văn - Na V Hóa - Thúy H Địa - Qunh Đ
3 TD - Hi TD Toán - Anh Lí - Hóa L Toán - Qunh S- Nghĩa Ng.ng- Hu
4 Hóa - Thúy H Toán - Anh Ng.ng- Phương A Văn - Na V Ng.ng- HuVăn - Sương
5 Địa - Qunh Đ Sinh - Phương Si Văn - Nhung V Ng.ng- HuLí - Hóa L Tin - Hi Tin
1 Văn - Nguyên V Toán - Anh TD - Hi TD S- Nghĩa GDCD - Hà CD Lí - Hóa LTh3
2 Toán - Anh Ng.ng- Phương A TD - Hi TD Lí - Hóa L Toán - Qunh Văn - Sương
3 Văn - Nguyên V Văn - Na V Địa - Qunh Đ Sinh - Phương Si Toán - Qunh Ng.ng- Hu
4 Toán - Anh Ng.ng- Phương A Tin - Hi Tin Văn - Na V Văn - Sương Toán - Qunh
5 Địa - Qunh Đ Tin - Hi Tin Ng.ng- Phương A Ng.ng- HuVăn - Sương Toán - Qunh
1 Văn - Nguyên V Văn - Na V Địa - Qunh Đ Lí - Hóa L TD - Hi TD GDCD - Hà CDTh4
2 Lí - Hóa L Văn - Na V Ng.ng- Phương A Địa - Qunh Đ TD - Hi TD Ng.ng- Hu
3 Ng.ng- Phương
A
Địa - Qunh Đ Văn - Nhung V Toán - Qunh Ng.ng- HuHóa - Thúy H
4 Văn - Nguyên V Văn - Na V Văn - Nhung V C.ngh- Phương Si Hóa - Thúy H Lí - Hóa L
5 Lí - Hóa L Toán - Anh Hóa - Thúy H Tin - Hi Tin Ng.ng- HuToán - Qunh
1 Tin - Hi Tin Hóa - Thúy H Toán - Anh Địa - Qunh Đ Sinh - Phương Si TD - Hi TDTh5
2 C.ngh- Phương
Si
Ng.ng- Phương A Tin - Hi Tin Toán - Qunh Lí - Hóa L TD - Hi TD
3 Ng.ng- Phương
A
Hóa - Thúy H Lí - Hóa L Tin - Hi Tin Toán - Qunh Địa - Qunh Đ
4 Sinh - Phương Si Lí - Hóa L Ng.ng- Phương A Văn - Na V Ng.ng- HuVăn - Sương
5 S- Nghĩa Tin - Hi Tin Sinh - Phương Si Ng.ng- HuVăn - Sương Toán - Qunh
1 GDCD - Hà CD Ng.ng- Phương A Toán - Anh TD - Hi TD Văn - Sương Ng.ng- HuTh6
2 Hóa - Thúy H Văn - Na V S- Nghĩa TD - Hi TD C.ngh- Phương Si Toán - Qunh
3 Văn - Nguyên V TD - Hi TD C.ngh- Phương Si Ng.ng- HuToán - Qunh Hóa - Thúy H
4 Ng.ng- Phương
A
TD - Hi TD Toán - Anh Hóa - Thúy H Toán - Qunh C.ngh- Phương Si
5 Toán - Anh S- Nghĩa Hóa - Thúy H Toán - Qunh Địa - Qunh Đ Văn - Sương
1 Toán - Anh C.ngh- Phương Si GDCD - Hà CD Toán - Qunh Văn - Sương Ng.ng- HuTh7
2 Toán - Anh Địa - Qunh Đ Ng.ng- Phương A Hóa - Thúy H Tin - Hi Tin S- Nghĩa
3 Ng.ng- Phương
A
Lí - Hóa L Toán - Anh Văn - Na V Địa - Qunh Đ Tin - Hi Tin
4 Ng.ng- Phương
A
GDCD - Hà CD Toán - Anh Ng.ng- HuTin - Hi Tin Sinh - Phương Si
5 Tin - Hi Tin Toán - Anh Văn - Nhung V GDCD - Hà CD Ng.ng- HuVăn - Sương
Thi khóa biu Hc k1 Năm hc 2021 - 2022. Khi 10
Tr
ường THPT Quang Trung Áp dng t4/10/2021

Phòng hc 12 13 14 15 16 17 18Tng
4
GVCN Nhung A Minh L Chi Si Hóa L Uyên L Thy T Trâm L
Ngày Tiết 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7
1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCOTh2
2 Toán - Qunh Toán - Anh Toán - Thúy T Lí - Hóa L Toán - Thy T Hóa - Oanh Ng.ng- Hu
3 Lí - Uyên Hóa - Oanh Văn - Na V Ng.ng- Linh Sinh - Chi Văn - Nhung V C.ngh- Trâm
4 Địa - Qunh Đ C.ngh- Trâm Hóa - Chi Toán - Qunh Văn - Nhung V Lí - Uyên Toán - Thy T
5 Toán - Qunh Toán - Anh Văn - Na V C.ngh- Trâm Lí - Uyên S- Nghĩa Toán - Thy T
1 Văn - Na V Ng.ng- Nhung A TD - Tun Toán - Qunh Tin - Thi Hóa - Oanh Ng.ng- HuTh3
2 Văn - Na V Ng.ng- Nhung A TD - Tun GDCD - Hà CD Ng.ng- Linh Ng.ng- HuSinh - Chi
3 S- Nghĩa GDCD - Hà CD C.ngh- Trâm Hóa - Chi Văn - Nhung V Tin - Thi TD - Tun
4 Ng.ng- Nhung A Hóa - Oanh Sinh - Chi Tin - Thi Văn - Nhung V Toán - Thy T TD - Tun
5 Tin - Thi Toán - Anh Văn - Na V Văn - Nhung V C.ngh- Trâm Sinh - Chi Hóa - Oanh
1 Hóa - Oanh Tin - Thi S- Nghĩa Toán - Qunh TD - Tun Ng.ng- HuLí - TrâmTh4
2 Ng.ng- Nhung A Sinh - Chi Lí - Uyên Toán - Qunh TD - Tun Văn - Nhung V Lí - Trâm
3 Văn - Na V TD - Tun Ng.ng- Nhung
A
Ng.ng- Linh S- Nghĩa Toán - Thy T Hóa - Oanh
4 Toán - Qunh TD - Tun Ng.ng- Nhung
A
Hóa - Chi Toán - Thy T GDCD - Hà CD Ng.ng- Hu
5 Hóa - Oanh Văn - Na V Hóa - Chi Ng.ng- Linh Toán - Thy T C.ngh- Trâm Văn - Nhung V
1 Sinh - Chi Ng.ng- Nhung A Toán - Thúy T Toán - Qunh Toán - Thy T TD - Tun Văn - Nhung VTh5
2 Lí - Uyên Lí - Minh Toán - Thúy T Ng.ng- Linh Toán - Thy T TD - Tun Ng.ng- Hu
3 Ng.ng- Nhung A S- Nghĩa Tin - Thi Văn - Nhung V Ng.ng- Linh Ng.ng- HuGDCD - Hà CD
4 Toán - Qunh Địa - Qunh Đ GDCD - Hà CD Văn - Nhung V Ng.ng- Linh Toán - Thy T S- Nghĩa
5 GDCD - Hà CD Toán - Anh Văn - Na V Địa - Qunh Đ Văn - Nhung V Toán - Thy T Tin - Thi
1 Toán - Qunh Ng.ng- Nhung A Toán - Thúy T TD - Tun Hóa - Oanh Văn - Nhung V Địa - Qunh ĐTh6
2 Ng.ng- Nhung A Toán - Anh Toán - Thúy T TD - Tun Lí - Uyên Văn - Nhung V Hóa - Oanh
3 TD - Tun Văn - Na V Ng.ng- Nhung
A
Hóa - Chi Địa - Qunh Đ Lí - Uyên Văn - Nhung V
4 TD - Tun Văn - Na V Lí - Uyên Sinh - Chi Ng.ng- Linh Văn - Nhung V Ng.ng- Hu
5 Văn - Na V Hóa - Oanh Hóa - Chi Ng.ng- Linh Văn - Nhung V Ng.ng- HuToán - Thy T
1 C.ngh- Trâm Văn - Na V Địa - Qunh Đ Lí - Hóa L Lí - Uyên Hóa - Oanh Văn - Nhung VTh7
2 Hóa - Oanh Văn - Na V Ng.ng- Nhung
A
Lí - Hóa L GDCD - Hà CD Lí - Uyên Văn - Nhung V
3 Ng.ng- Nhung A Lí - Minh Lí - Uyên Văn - Nhung V Hóa - Oanh Ng.ng- HuToán - Thy T
4 Lí - Uyên Ng.ng- Nhung A Văn - Na V Văn - Nhung V Hóa - Oanh Địa - Qunh Đ Toán - Thy T
5 Văn - Na V Lí - Minh Ng.ng- Nhung
A
S- Nghĩa Ng.ng- Linh Toán - Thy T Lí - Trâm
Thi khóa biu Hc k1 Năm hc 2021 - 2022. Khi 11
Tr
ường THPT Quang Trung Áp dng t4 /10/2021

Phòng hc 5 6 7 8 9 10 11Tng
3
GVCN Oanh H Phương Si Phương A Nguyên V Thúy T Nghĩa S Linh A
Ngày Tiết 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7
1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCOTh2
2 Lí - Uyên Ng.ng- Nhung A Toán - Hà T Văn - Nguyên V Sinh - Phương Si Văn - Sương S- Nghĩa
3 Sinh - Phương Si Văn - Nguyên V Toán - Hà T Hóa - Thúy H Văn - Sương Toán - Thúy T Lí - Minh
4 Văn - Nguyên V Sinh - Phương Si Hóa - Oanh Toán - Hà T TD - Hi TD Lí - Minh Ng.ng- Linh
5 Hóa - Oanh Toán - Hà T Văn - Sương Văn - Nguyên V TD - Hi TD Toán - Thúy T Hóa - Thúy H
1 Ng.ng- Phương
A
Địa - Qunh Đ Toán - Hà T Lí - Trâm Ng.ng- Linh Văn - Sương Toán - Thúy TTh3
2 Văn - Nguyên V Toán - Hà T Hóa - Oanh Tin - Thi S- Nghĩa C.ngh- Minh Toán - Thúy T
3 Toán - Hà T Hóa - Oanh Ng.ng- Phương A Ng.ng- Nhung
A
Văn - Sương Toán - Thúy T Ng.ng- Linh
4 Toán - Hà T S- Nghĩa Sinh - Phương Si Văn - Nguyên V Địa - Qunh Đ TD - Hi TD GDCD - Hà CD
5 GDCD - Hà CD Văn - Nguyên V S- Nghĩa Ng.ng- Nhung
A
Ng.ng- Linh TD - Hi TD Sinh - Phương Si
1 Toán - Hà T Sinh - Phương Si Ng.ng- Phương A Ng.ng- Nhung
A
Văn - Sương Ng.ng- Linh C.ngh- MinhTh4
2 C.ngh- Minh S- Nghĩa Sinh - Phương Si Toán - Hà T Ng.ng- Linh Văn - Sương Tin - Thi
3 Tin - Thi Toán - Hà T GDCD - Hà CD TD - Hi TD C.ngh- Minh Văn - Sương Văn - Nguyên V
4 Hóa - Oanh C.ngh- Minh Toán - Hà T TD - Hi TD Tin - Thi Địa - Qunh Đ Ng.ng- Linh
5 S- Nghĩa Ng.ng- Nhung A Văn - Sương Địa - Qunh Đ GDCD - Hà CD Sinh - Phương Si Văn - Nguyên V
1 Văn - Nguyên V Tin - Thi Ng.ng- Phương A Toán - Hà T S- Nghĩa Lí - Minh Ng.ng- LinhTh5
2 Văn - Nguyên V Ng.ng- Nhung A Tin - Thi Toán - Hà T Văn - Sương S- Nghĩa Hóa - Thúy H
3 Lí - Uyên Toán - Hà T TD - Tun Văn - Nguyên V Toán - Thúy T Sinh - Phương Si TD - Hi TD
4 Lí - Uyên Toán - Hà T TD - Tun Ng.ng- Nhung
A
Toán - Thúy T Tin - Thi TD - Hi TD
5 Ng.ng- Phương
A
Ng.ng- Nhung A Lí - Uyên Hóa - Thúy H Lí - Trâm Ng.ng- Linh Văn - Nguyên V
1 Toán - Hà T Văn - Nguyên V Lí - Uyên Sinh - Phương Si Ng.ng- Linh Hóa - Thúy H S- NghĩaTh6
2 Toán - Hà T Văn - Nguyên V Ng.ng- Phương A GDCD - Hà CD Ng.ng- Linh Văn - Sương Địa - Qunh Đ
3 Ng.ng- Phương
A
Hóa - Oanh Toán - Hà T S- Nghĩa Văn - Sương Ng.ng- Linh Toán - Thúy T
4 Địa - Qunh Đ GDCD - Hà CD Văn - Sương Toán - Hà T Toán - Thúy T S- Nghĩa Văn - Nguyên V
5 Sinh - Phương Si Lí - Uyên Ng.ng- Phương A Ng.ng- Nhung
A
Toán - Thúy T GDCD - Hà CD Văn - Nguyên V
1 TD - Tun Ng.ng- Nhung A S- Nghĩa C.ngh- Minh Hóa - Thúy H Ng.ng- Linh Toán - Thúy TTh7
2 TD - Tun Văn - Nguyên V C.ngh- Minh Lí - Trâm Sinh - Phương Si Ng.ng- Linh Toán - Thúy T
3 S- Nghĩa TD - Tun Văn - Sương Sinh - Phương Si Lí - Trâm Toán - Thúy T Ng.ng- Linh
4 Văn - Nguyên V TD - Tun Văn - Sương S- Nghĩa Hóa - Thúy H Toán - Thúy T Lí - Minh
5 Ng.ng- Phương
A
Lí - Uyên Địa - Qunh Đ Văn - Nguyên V Toán - Thúy T Hóa - Thúy H Sinh - Phương Si
Trường THPT Quang Trung Áp dng t4 /10/2021
Th
i khóa biu Hc k1 Năm hc 2021 - 2022. Khi 12


   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn