Ngày 03-07-2022 06:25:58
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5817695
Số người online: 20
 
 
 
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 10, 11,12 CUỐI KÌ II
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TP ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

 

                 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II

NĂM HỌC: 2021 - 2022

MÔN: TIN

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II

MÔN: TIN HỌC 

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II

MÔN: TIN HỌC  - KHỐI LỚP 10

NĂM HỌC 2021 – 2022

Câu 1. Hệ soạn thảo văn bản là phần mềm:

       A. ứng dụng                       B. mã nguồn mở            C. thương mại       D. hệ thống

 Câu 2. Trình bày văn bản là khả năng định dạng:

       A. đoạn văn bản (Paragraph)   B. ký tự (Character)    C. trang văn bản (Page)                                      D. Cả 3 ý trên đều đúng

 Câu 3. Đơn vị nhỏ nhất của văn bản là:

       A. ký tự (Character)          B. từ (Word)    C. câu (Sentence)  D. đoạn văn bản (Paragraph)

 Câu 4. Chọn đơn vị nhỏ nhất trong các đơn vị sau:

       A. trang (Page)                  B. dòng (Line)   C. đoạn văn bản (Paragraph)                               D. văn bản

 Câu 5. Các đoạn văn bản (Paragraph) được ngăn cách với nhau bởi:

       A. xuống dòng - Enter       B. dòng (Line)               C. trang (Page)                                       D. ký tự trống - Space

 Câu 6. Giữa các từ được dùng mấy ký tự trống để phân cách:

       A. 3                                    B. 4                                C. 2       D. 1

 Câu 7. Giữa các đoạn liên tiếp cách xa nhau ta sử dụng mấy lần nhấn phím Enter:

       A. 2                                    B. 3                                C. 1                                                  D. nhiều lần

 Câu 8. Xử lý chữ Việt trong máy tính bao gồm mấy việc chính:

       A. 4                                    B. 2                                C. 1       D. 3

 Câu 9. Có mấy kiểu gõ chữ Việt phổ biến hiện nay:

       A. 3                                    B. 4                                C. 2       D. 1

 Câu 10. Có mấy bộ mã chữ Việt phổ biến hiện nay:

       A. 1                                    B. 4                                C. 3       D. 2

 Câu 11. Có mấy bộ mã chữ Việt phổ biến hiện nay dựa trên bộ mã ASCII:

       A. 1                                    B. 3                                C. 2       D. 4

 Câu 12. Bộ phông ứng với bộ mã TCVN3 có tiếp đầu ngữ là:

       A. .Vn                                B. Unicode                     C. VNI       D. .Vni

 Câu 13. Bộ phông ứng với bộ mã VNI có tiếp đầu ngữ là:

       A. ABC                              B. VNI-                          C. .Vni       D. Vn-

 Câu 14. Phông ứng với bộ mã Unicode là:

            A. VNI-Times                        B. Arial           C. .VnArial     D. .VnTime

 

Câu 15. Để đưa con trỏ văn bản (dấu nháy) xuống đầu dòng mới mà không muốn kết thúc đoạn, ta sử dụng phím:

       A. Enter                             B. Alt + Enter       C. Shift + Enter     D. Ctrl + Enter

 Câu 16. Để có thể gõ được chữ có dấu tiếng Việt với bảng mã UNICODE, có thể chọn Font nào:

       A. Arial, Times New Roman                                   B. .VnArial, .VnTime

       C. VNI-Times, VNI-Helve                                      D. Chọn Font nào cũng được

 Câu 17. Để có thể gõ được chữ có dấu tiếng Việt với bảng mã VNI-WINDOWS, có thể chọn Font nào:

       A. Arial, Times New Roman                                   B. VNI-Times, VNI-Helve

       C. .VnArial, .VnTime                                              D. Chọn Font nào cũng được

 Câu 18. Để kết thúc đoạn và đưa con trỏ văn bản (dấu nháy) xuống đầu dòng mới, ta sử dụng phím:

       A. Alt + Enter                    B. Ctrl + Enter               C. Shift + Enter                                         D. Enter

 Câu 19. Chức năng nào không phải là chức năng của Hệ soạn thảo văn bản:

       A. Nhập và lưu nội dung văn bản                            B. Định dạng đoạn văn bản

       C. Định dạng ký tự                                                   D. Di chuyển văn bản đến thư mục khác

Câu 20. Để soạn thảo văn bản Tiếng Việt trên máy tính cần phải có:

       A. Bộ Font chữ Việt                                                 B. Chương trình hỗ trợ gõ Tiếng Việt

       C. Phần mềm soạn thảo văn bản                              D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 21. Công việc nào sau đây không liên quan đến định dạng ký tự:

       A. thay đổi khoảng cách giữa các dòng                   B. định dạng chữ cao hơn dòng kẻ

       C. định dạng tạo bóng chữ                                       D. thay đổi kiểu chữ

 Câu 22. Công việc nào sau đây liên quan đến định dạng trang văn bản:

       A. thay đổi khoảng cách giữa các đoạn                   B. thay đổi khoảng cách các dòng

       C. thay đổi Font chữ                                                D. đặt hướng giấy

Câu 23. Kết nối các máy tính thành mạng máy tính nhằm mục đích:

       A. Tạo thành hệ thống tính toán lớn                        B. Sao chép, truyền dữ liệu

       C. Chia sẻ tài nguyên                                               D. Cả 3 ý trên đều đúng

 Câu 24. Mạng máy tính gồm mấy thành phần chính:

       A. 1                                    B. 4                                C. 3       D. 2

 Câu 25. Các máy tính trong mạng kết nối vật lý với nhau theo mấy cách:

       A. 1                                    B. 3                                C. 4       D. 2

 Câu 26. Khi thiết kết một mạng máy tính cần quan tâm đến những yếu tố nào:

       A. Tốc độ truyền thông trong mạng                         B. Địa điểm lắp đặt mạng và khả năng tài chính

       C. Số lượng máy tính tham gia mạng                      D. Cả 3 ý trên đều đúng

 Câu 27. Bộ giao thức truyền thông được dùng phổ biến hiện nay trong các mạng là:

       A. TCP/IP                          B. WAN                         C. Internet       D. LAN

 Câu 28. Dưới góc độ địa lý, mạng được phân thành mấy loại:

       A. 4                                    B. 2                                C. 3       D. 1

Câu 29. Đâu là một loại mạng máy tính:

       A. Mô hình khách chủ (Client - Server)                  B. Kiểu hình sao (star)

       C. Mô hình ngang hàng (Peer to Peer)                    D. Cả 3 ý trên đều đúng

 Câu 30. Phát biểu nào SAI trong các phát biểu dưới đây:

       A. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các thiết bị di động khác

       B. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng radio, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh

       C. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp

       D. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào

Câu 31 Để liệt kê dạng ký hiệu (đánh dấu đầu đoạn), ta thực hiện:

       A. FormatBullets and NumberingNumbering       B. FormatBullets and NumberingBullets

       C. EditBullets and NumberingBullets                   D. TableBullets and NumberingBullets

 Câu 32. Để liệt kê dạng số thứ tự (đánh số chỉ mục), ta thực hiện:

       A. EditBullets and NumberingNumbering type    B. FormatBullets and NumberingNumbering

       C. FormatBullets and NumberingNumbering type       D. FormatBullets and NumberingBullets

 Câu 33. Phím tắt để liệt kê dạng số thứ tự (đánh số chỉ mục) là:

       A. F9                                  B. F10                            C. F11       D. F12

 Câu 34. Phím tắt để liệt kê dạng ký hiệu (đánh dấu đầu đoạn) là:

       A. Shift+F9                       B. Shift+F10                  C. Shift+F12       D. Shift+F11

 Câu 35. Để ngắt trang, ta thực hiện:

       A. FilePage break                                                    B. InsertBreakPage break

       C. InsertManual BreakPage break                         D. PageBreak

 Câu 36. Để ngắt cột, ta thực hiện:

       A. InsertBreakColumn break                                 B. TableColumn break

       C. FileColumn break                                              D. InsertManual BreakColumn break

 Câu 37. Phím tắt để ngắt trang là:

       A. Shift+Enter                   B. Ctrl+Shift+Enter       C. Ctrl+Enter       D. Alt+Enter

 Câu 38. Để đánh số trang, ta thực hiện:

       A. InsertFieldsPage Number                                  B. FilePage SetupPage Number

       C. InsertPage Number                                             D. FormatFieldsPage Number

 Câu 39. Để in văn bản, ta thực hiện:

       A. FilePrint                      B. EditPrint                   C. FilePrint Preview                                     D. FormatPrint

 Câu 40. Phím tắt để in văn bản là:

       A. Ctrl+T                           B. Ctrl+V                       C. Ctrl+I       D. Ctrl+P

 Câu 41. Để xem văn bản trước khi in, ta thực hiện:

       A. FormatPrint Preview   B. FilePage Preview     C. Print File Directly                                     D. FilePrint Preview

 Câu 42. Để in trang 3, trang 5 và các trang từ 19 đến 31; ta nhập vào ô Pages trong hộp thoại Print là:

       A. 3-5-19-31                      B. 3,5,19-31                   C. 3-5,19-31       D. 3,5,19,31

Câu 43. Để mở hộp thoại Find & Replace ta thực hiện:

       A. FileFind & Replace     B. EditFind & Replace C. FormatFind & Replace            D. TableFind & Replace

 Câu 44. Phím tắt để mở hộp thoại Find & Replace là:

       A. Ctrl+R                          B. Ctrl+F                        C. Shift+F+R       D. Ctrl+H

 Câu 45. Trong hộp thoại Find & Replace, gõ cụm từ cần tìm kiếm vào mục:

       A. Search for                     B. Replace with             C. Match case       D. Whole words only

 Câu 46. Trong hộp thoại Find & Replace, gõ cụm từ sẽ thay thế vào mục:

       A. Search for                     B. Match case                C. Whole words only                                D. Replace with

 Câu 47. Để mở hộp thoại AutoCorrect, ta thực hiện:

       A. Ctrl+H                                                                 B. ToolsAutoCorrect Options

       C. EditAutoCorrect                                                 D. ToolsAutoCorrect

 Câu 48. Trong hộp thoại AutoCorrect, gõ dãy ký tự viết tắt vào ô:

       A. Replace with                 B. Search for                  C. With       D. Replace

 Câu 49. Trong hộp thoại AutoCorrect, gõ nội dung đầy đủ vào ô:

       A. Replace with                 B. Search for                  C. With       D. Replace

 

Câu 50. Để hiển thị thanh công cụ Table, ta thực hiện:

       A. ViewTable                   B. InsertToolbarsTable      

       C. ViewToolbarsTable   D. TableToolbarsTable

 Câu 51. Để tạo bảng mới, ta thực hiện:

       A. InsertNew Table     B. FormatTable  C. InsertTableInsert    D. TableInsertTable

 Câu 52. Phím tắt để tạo bảng mới là:

       A. Ctrl+B                          B. Ctrl+T                       C. Ctrl+F11       D. Ctrl+F12

 Câu 53. Để đi đến ô kế tiếp trong bảng, ta thực hiện:

       A. Shift+Tab                     B. Ctrl+Tab                   C. nhấn Tab       D. Enter

 Câu 54. Để chọn toàn bộ bảng, ta thực hiện:

       A. Để con trỏ chuột ở đầu cột, khi xuất hiện , thì bấm chọn.    B. TableSelectTable

       C. Để con trỏ chuột ở đầu hàng, khi xuất hiện , thì bấm chọn.    D. Nhấn chuột bên trái ô

 Câu 55. Để chèn hàng hoặc cột trong bảng, ta thực hiện:

       A. TableInsertRows hoặc Columns                       B. FormatInsertRows hoặc Columns

       C. InsertRows hoặc Columns                                 D. EditInsertRows hoặc Columns

 Câu 56. Để xóa hàng hoặc cột trong bảng, ta thực hiện:

       A. ToolsDeleteRows hoặc Columns                      B. Ctrl+Delete

       C. TableDeleteRows hoặc Columns                      D. Chọn hàng hoặc cột rồi bấm Delete

 Câu 57. Để thay đổi độ rộng của hàng, cột trong bảng ta có thể thực hiện trong:

       A. EditTable Properties                                          B. FormatTable Properties

       C. ToolsTable Properties                                        D. TableTable Properties

 Câu 58. Để trộn nhiều ô thành một ô, ta chọn:

       A. TableSplit Cells           B. Merge Table              C. Split Table       D. TableMerge Cells

 Câu 59. Để chia một ô thành nhiều ô, ta chọn:

       A. TableSplit Cells           B. Split Table      C. TableMerge Cells      D. Merge Table

 

 Câu 60. Muốn dữ liệu nằm ở chính giữa các ô trong bảng. Chọn các ô, nhấp chuột phải và thực hiện:

A. Line SpacingCentered        B. StyleCentered          C. CellCentered  D. AlignmentCentered

Câu 61. MS Word KHÔNG có chức năng nào sau đây?

A. Nhập và lưu trữ văn bản                               B. Vẽ đồ thị tự động

C. Định dạng kí tự                                             D. Định dạng đoạn

 

 

Câu 62. Để gõ một ký tự in hoa, ta đồng thời nhấn giữ phím nào sau đây?

A. Ctrl                                                               B. Shift

C. Alt                                                                 D. Tab

Câu 63. Trong màn hình làm việc MS Word, vùng nào chiếm diện tích lớn:

A. Thanh tiêu đề                                                B. Vùng soạn thảo văn bản

C. Thước ngang                                                 D. Thước dọc

Câu 64. Lệnh nào sau đây để tạo một tệp văn bản mới?

A. Ctrl+P                                                           B. Ctrl+D

C. Ctrl+S                                                          D. Ctrl+N

Câu 65. Khi soạn thảo văn bản, để phân cách giữa các từ, ta dùng phím nào sau đây:

A. Enter                                                             B. Tab

C. Delete                                                           D. Space

Câu 66. Để in văn bản, ta KHÔNG sử dụng lệnh nào sau đây?

A. Ctrl+P                                                           B.

C. File Print                                                   D.  Shift+P

Câu 67. Để tìm kiếm trong văn bản, ta thực hiện lệnh nào sau đây?

A. Alt+F4                      B. Ctrl+F                     C. Ctrl+F4                                       D. Alt+F

Câu 68. Để tách một ô đã chọn thành nhiều ô trong bảng ta nháy lệnh nào sau đây?

A.               B.                         C.                          D.

 

Câu 69. Có những loại mạng nào sau đây dưới góc độ địa lý?

A. Mạng có dây, mạng không dây        B. Mạng đường thẳng, mạng hình sao

C. Mạng LAN, mạng WAN                  D. Mạng khách - Chủ, mạng ngang hàng

Câu 70. TCP/IP đề cập đến khái niệm nào dưới đây?

A. Giao tiếp trên mạng                          B. Bộ giao thức mạng

C. Thiết bị mạng                                   D. Phần mềm mạng

Câu 71. Dưới đây, đâu là số lượng kiểu bố trí cơ bản trong mạng máy tính? A. 1                               B. 2                 C. 3    D. 4

Câu 72. Phát biểu nào dưới đây là SAI khi nói về internet?

A. Internet là mạng thông tin toàn cầu              B. Internet hỗ trợ tìm kiếm thông tin

C. Internet là hỗ trợ việc học tập                       D. Internet là của các Chính phủ.

Câu 73. Phát biểu nào sau đây đúng về ISP?

ISP là

A. phần mềm                                                     B. phần cứng

C. một mạng máy tính                           D. nhà cung cấp dịch vụ Internet

Câu 74. Phương án nào dưới đây nêu đúng số loại trang web?

A. 1                               B. 2                             C. 3                 D. 4

Câu 75. WWW là từ viết tắt của cụm từ nào sau đây ?

A. World Wide Web                             B. World Wide Website

C. World Wide Webs                            D. Web Wide World

Câu 76. Phát biểu nào sau đây đúng về trang Web tĩnh?

A.  Chỉ có văn bản mà không có hình ảnh và video

B.  Chỉ gồm văn bản và các hình ảnh tĩnh

C.  Có nội dung thay đổi được

D.  Có nội dung không thay đổi

Câu 77. Để nhập văn bản chữ Việt vào máy tính cần sử dụng phần mềm nào sau đây:

A. Microsoft Word                                B. Unicode

C. Windows                                           D. Unikey

Câu 78. Với một tệp đã được lưu, sử dụng lệnh File Save để thực hiện công việc nào sau đây?

A. Đưa ra một cửa sổ yêu cầu lưu với tên mới             B. Kết thúc phiên làm việc

C. Lưu mọi thay đổi trong tệp                                       D. Mở một tệp văn bản mới

 

 


 

bản:


Câu 79. Dãy lệnh                        dùng để định dạng đối tượng nào sau đây trong văn

 

A. Ký tự             B. Đoạn                       C. Trang                      D. Bảng

 

Câu 80. Khi muốn thay đổi định dạng một vùng văn bản, trước tiên phải thực hiện


thao tác nào sau đây?

A.  Đưa con trỏ văn bản đến vùng văn bản đó

B.  Chọn một dòng thuộc vùng văn bản đó

C.  Chọn toàn bộ vùng văn bản đó

D.  Không cần chọn vùng văn bản đó

Câu 81. Muốn chủ động ngắt trang, ta đặt con trỏ văn bản ở vị trí muốn ngắt và gõ tổ hợp phím nào sau đây?

A. Ctrl+Enter                                                    B. Ctrl+Shift

C. Alt+Enter                                                      D. Alt+Shift

Câu 82. Trong các dãy lệnh sau, dãy lệnh nào dùng để định dạng kiểu danh sách:

A.                   B.                   C.                      D.

 


 

 

 

 

 


Câu 83. Trong MS Word, lệnh           dùng để thực hiện việc nào sau đây?

A. Chèn các dòng           B. Chèn các cột          C. Gộp các ô                                        D. Tách ô

Câu 84. Phát biểu nào dưới đây SAI về kiểu bố trí hình sao của mạng máy tính:

A.   Cần ít cáp hơn so với các mạng kết nối kiểu đường thẳng mạng kết nối kiểu

B.  Dễ mở rộng mạng

C.  Các máy tính được nối cáp vào một thiết bị trung tâm (ví dụ như Hub)

D.  Nếu thiết bị trung tâm (ví dụ Hub) bị hỏng thì toàn bộ mạng ngừng hoạt động

Câu 85. Internet thuộc loại mạng nào dưới đây?

A. Mạng diện rộng                                            B. Mạng cục bộ

C. Mạng có dây                                                 D. Mạng thông tin toàn cầu

 

Câu 86. Phát biểu nào sau đây SAI về Internet?

A.  Không có ai là chủ sở hữu Internet

B.   Internet là mạng cung cấp thông tin lớn nhất thế giới

B.    Internet là mạng cung cấp thông tin lớn nhất thế giới

C. Mỗi máy tính tham gia internet đều có một địa chỉ duy nhất gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ IP được chuyển sang tên miền để dễ nhớ hơn.

D. Do không có ai là chủ sở hữu Internet nên mỗi cơ quan, tổ chức tự chọn tên miền của mình.

Câu 87. Khi sử dụng các dịch vụ Internet cần lưu ý đến điều gì?

A.  Cân nhắc khi cung cấp thông tin cá nhân

B.  Có thể mở bất cứ các tệp đính kèm thư điện tử

C.  Chia sẻ thông cung cấp các thông tin cá nhân, ảnh khi hội thoại trực tuyến

D.  Nên thống nhất sử dụng một mật khẩu cho mọi dịch vụ.

Câu 88. Khẳng định nào sau đây đúng?  

Khi gửi email ta có thể

A.  đính kèm các tệp và soạn nội dung

B.  chỉ gửi được những gì ta gõ trong cửa sổ soạn nội dung

C.  không gửi được tệp hình ảnh

D.  không gửi được tệp âm thanh

 

Câu 89. Kết nối các máy tính thành mạng máy tính nhằm mục đích:

 

       A. Tạo thành hệ thống tính toán lớn                       

       B. Sao chép, truyền dữ liệu

       C. Chia sẻ tài nguyên                                              

       D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 90. Khi thiết kết một mạng máy tính cần quan tâm đến những yếu tố nào:

       A. Tốc độ truyền thông trong mạng          

       B. Địa điểm lắp đặt mạng và khả năng tài chính

       C. Số lượng máy tính tham gia mạng                     

       D. Cả 3 ý trên đều đúng


 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II

MÔN: TIN HỌC  - KHỐI LỚP 11

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1 : Câu lệnh while – do có cú pháp nào dưới đây?

A.  white <điều kiện> do lệnh>;

B.  while <điều kiện> do lệnh>;

C.  while <điều kiện> to lệnh>;

D.  while <điều kiện> begin lệnh>;end;

Câu 2 : Cho đoạn chương trình sau đây:

for i:=1 to m do

if (i mod 3 = 0) and (i mod 5 = 0) then

t:= t + i;

Đoạn chương trình trên giải quyết bài toán nào dưới đây?

A.   Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến m

B.   Tính tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến m

C.  Tính tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến m

D.  Tính tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến m

Câu 3 : Dạng nào dưới đây là khai báo biến mảng một chiều?

A.  var a: array of tử>

B.  var a = array of tử>;

C.  var a:= array of tử>;

D.  var a: array of tử>;

 

Câu 4 : Giá trị nào dưới đây là độ dài của một xâu rỗng?

A. 255.                           B. 0.                            C. -1.                                       D. -255.

Câu 5 : Biểu thức điều kiện nào dưới đây biểu thị phần tử thứ i của mảng A

nằm trong khoảng (-5;10)?

A. (A[i] > -5) or (A[i] < 10)                              B. (A[i] < -5) and (A[i] >10 )

C. (-5 < A[i] < 10)                                             D. (A[i] > -5) and (A[i] < 10)

Câu 6 : Cho đoạn chương trình sau:

s1.= ‘abcd’; s2.= ‘acb’;

if length(s1) > length(s2) then write(s1) else write(s2);

Đoạn chương trình trên đưa ra màn hình kết quả nào sau đây?

A. ‘acb’                                                             B. ‘abcd’

C. ‘abcdacb’                                                      D. ‘acbabcd’

Câu 7 : Phương án nào dưới đây thể hiện khai báo ĐÚNG biến tệp văn bản?

A. var f: string;                                                 B. var f: file;

C. var f = record;                                              D. var f: text;

Câu 8 : Kiểu dữ liệu nào sau đây lưu trữ được két quả của chương trình khi tắt máy.

A. kiểu tệp.                    B. kiểu mảng.              C. kiểu xâu.                                       D. kiểu logic.

Câu 9: Câu lệnh rewrite() thực hiện việc nào dưới đây?

A. Gắn tên tệp cho biến tệp                   B. Khai báo biến tệp

C. Đóng tệp                                                       D. Mở tệp để ghi dữ liệu

Câu 10 : Hàm nào dưới đây được dùng để kiểm tra con trỏ tệp đã cuối dòng hiện tại của tệp “trai.txt” với biến tệp là f?

A. eof(f)                                                             B. eoln(f)

C. eof(‘trai.txt’)                                     D. eof(f, ‘trai.txt’)

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây về tệp là SAI?

A.  Tệp có cấu trúc là tệp mà các thành phần của nó được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

B.  Tệp có cấu trúc là tệp mà các thành phần của nó không được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

C.  Tệp văn bản không thuộc loại tệp có cấu trúc.

D.  Tệp văn bản gồm các tự theo ASCII được phân chia thành một hay nhiều dòng.

 

Câu 12: Cho chương trình sau: Procedure Nhap;

Begin

Readln(a);

End;

Begin

Nhap;

End.

Chương trình có bao nhiêu chương trình con?

A. 0                                B. 1                             C. 2                                       D. 3

Câu 13 : Cách viết nào sau đây gán giá trị cho biến s kiểu xâu?

A.  s:= ‘Ngon ngu lap trinh Pascal’

B.  s:= “Ngon ngu lap trinh Pascal”

C.  s:= “Ngon ngu lap trinh Pascal’

D.  s:= Ngon ngu lap trinh Pascal

Câu 14 : Cho chương trình dưới đây:

var g: text; i: integer; begin

assign (g, ‘C:DLA.txt’); rewrite (g);

for i:= 1 to 10 do

if i mod 2 <> 0 then write(g, i, ‘ ’); close(g);

readln

end.

Tệp DLA.txt lưu kết quả nào sau khi chạy chương trình trên? A. 2  4  6 8 10                                                                B. 1 3 5 9

C. 1  3  5  7  9                                                    D. 4 6 8 10

Câu 15 : Cho giá trị a = 5; b = 9; c = 15. Để ghi các giá trị của a, b, c vào tệp

f , các giá trị ngăn cách nhau bởi một dấu cách, ta sử dụng câu lệnh nào sau đây?

A. write(f, a, b, c);                                             B. write(a, ‘ ’, b, ‘ ’, c);

C. write(f, a, ‘ ’, b, c);                                                   D. write(f, a, ‘’, b, ‘’, c);

 

Câu 16 : Từ khóa nào sau đây được dùng để khai báo chương trình con dạng hàm?

A. program                   B. procedure              C.  var                                       D. function

Câu 17 : Hãy chỉ ra thủ tục trong các hàm và thủ tục sau đây:

A. sin(x);                       B. length(S);               C. sqrt(x);                                       D. delete(S,5,1);

Câu 18 : Mô tả nào dưới đây về hàm là SAI?

A. Phải trả lại kết quả                                        B. Phải có tham số

C. Trong hàm có thể gọi lại chính nó                D. có thể có các biến cục bộ

Câu 19: Trong lời gọi thủ tục, khi tham số hình thức được thay bằng các giá trị hoặc biến xác định thì nó được gọi là gì trong các cách gọi sau đây?

A. tham số giá trị                                               B. tham số thực sự

C. tham số hình thức                                         D. tham số biến

Câu 20: Biến được khai báo trong chương trình là loại biến nào sau đây?

A. Biến cục bộ                                                   B. Biến toàn cục

C. Tham số thực sự                                           D. Tham số hình thức

Câu 21: Khi cần gọi thực hiện Chương trình con (CTC), nên chọn phương án nào sau đây?

A. dùng tên CTC.                                              B. dùng tham số của CTC.

C. dùng biến.                                                     D. dùng.

Câu 22 : Hãy chọn phát biểu ĐÚNG trong các phát biểu sau đây:

A.  Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức.

B.  Một chương trình con nhất thiết phải có biến cục bộ.

C.  Một chương trình con phải tham số hình thức, không nhất thiết phải biến cục bộ.

D.  Một chương trình con có thể không có tham số hình thức và cũng có thể không có biến cục bộ.

Câu 23 : Chọn thứ tự hợp lý cho thao tác đọc dữ liệu từ tệp:

A.  Mở tệp – Gán tên tệp với biến tệp – Đọc dữ liệu từ tệp – Đóng tệp.

B.  Gán tên tệp với biến tệp – Mở tệp –Đọc dữ liệu từ tệp – Đóng tệp.

C.  Mở tệp – Đọc dữ liệu từ tệp – Gán tên tệp với biến tệp – Đóng tệp.

D.  Gán tên tệp với biến tệp – Đọc dữ liệu từ tệp – Mở tệp – Đóng tệp.

Câu 24 : Để gắn tệp KQ.INP cho biến tệp f, phương án nào sau đây là đúng?

A. f:= ‘KQ.INP’;                                               B. Assign(f , ‘KQ.INP’);

C. KQ.INP:= f;                                                  D. Assign(‘KQ.INP’ , f);

 

Câu 25 : Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z

thuộc kiểu Byte) trong thủ tục “vidu” thì khai báo nào sau đây là SAI?

A.  procedure vidu( x: byte ; var y, z: byte) ;

B.  procedure vidu( x: byte ; var y: byte ; var z: byte) ;

C.  procedure vidu( x: byte ; var y: byte ; z: byte) ;

D.  procedure vidu( var y: byte ; x: byte ; var z: byte) ;

Câu 26 : Phương án nào sau đây được chọn để mở tệp ghi dữ liệu:

A.  reset( tệp>);

B.  rewrite( tệp>);

C.  reset( tệp>);

D.  rewrite( tệp>);

Câu 27 : Cho khai báo mảng:

Var a: array[1..10000] of integer; n, i: word; Begin

Readln(n);

For i:=1 to n do read(a[i]); End.

Chương trình trên thực hiện công việc nào sau đây?

A.  nhập 10000 phần tử cho mảng a.

B.  nhập số phần tử và giá trị của từng phần tử của mảng a.

C.  nhập tất cả các phần tử cho mảng. a

D.  đọc mảng a.

Câu 28 : Cho đoạn chương trình sau: chuoi:= ‘Viet Nam Dat Nuoc’; delete(chuoi,9,9);

insert(‘Dat Nuoc’,chuoi,1);

Sau khi thực hiện đoạn chương trình kết quả của biến chuoi

A. Viet Nam Dat Nuoc                          B. Dat NuocViet Nam

C. Viet NamDat Nuoc                           D. Dat Nuoc Viet Nam

Câu 29/ Trong Pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục:

 (a) Close();

(b) Close();

(c) Stop();

(d) Stop();

 

Câu 30/ Hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ tệp:

(a) Mở tệp => Gán tên tệp với biến tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp .

(b) Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Gán tên tệp với biến tệp => Đóng tệp.

(c) Gán tên tệp với biến tệp => Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp .  

(d) Gán tên tệp với biến tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

 

Câu 31/ Lợi ích của việc sử dụng chương trình con?

(a) Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh.

(b) Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình lớn.

(c) Phục vụ quá trình trừu tượng hóa.

(d) Tất cả đều đúng.

 

Câu 32/ Khẳng định nào sau đây là đúng?

(a) Biến cục bộ là biến được dùng trong chương trình con chứa nó và trong chương trình chính;

(b)         Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình chính;

(c) Biến cục bộ là biến chỉ được dùng trong chương trình con chứa nó;                                                                                                          

(d)Biến toàn bộ chỉ được sử dụng trong chương trình chính và không được sử dụng trong các chương trình con;

 

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A.   Có thể truy cập trực tiếp tệp văn bản.

B.   Tệp có cấu trúc có thể truy cập trực tiếp.

C.   Tệp có cấu trúc có thể truy cập tuần tự.

D.   Truy cập trực tiếp là cách truy cập cho phép tham chiếu đến dữ liệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trí (thường là số hiệu) của dữ liệu đó.

 

Câu 34: Cách thức truy cập tệp văn bản là

A_  Truy cập tuần tự.        

B_  Truy cập ngẫu nhiên.

C_  Truy cập trực tiếp

D_  Vừa truy cập tuần tự vừa truy cập trực tiếp.

 

Câu 35/ Cú pháp để khai báo biến mảng một chiều trực tiếp là:

 

a.             Var biến mảng> : array [Kiểu chỉ số] of phần tử>;

 

b.            Type biến mảng> : array [Kiểu chỉ số] of phần tử>;

 

c.             Var biến mảng> : array [Kiểu phần tử] of chỉ số >;

 

d.            Var biến mảng> : array [Kiểu chỉ số] : phần tử>;

 

 

Câu 36: Trong các khai báo dưới đây khai báo nào sai?

 

a.       Var M: array[1..5;1..10] of Integer;

 

b.       Var M: array[1..5,1..10] of  Integer;

 

c.       Var M: array[1...5,1...10] of Integer;

 

d.       Var M: array[1..5,1..10] of  Interger;

 

 

Câu 37: Trong các khai báo sau, khai báo nào không đúng?

 

a.  Var f: text..;                 b. Var f: text.   c. Var f: text;   d. Var f, f1: text..;

Câu 38: Trong tập tin dạng văn bản thủ tục nào dưới đây được sử dụng để gán tên file cho biến?

 

a.       Write(Biến file);

 

b.       Rewrite(Biến file);

 

c.       Assing(Biến file, tên file);

 

d.       Assign(Biến file, tên file);

 

Câu 39: Để khai báo biến tệp dạng văn bản ta sử dụng cú pháp nào?

 

a.  Var : tExt;

 

b.  Var : txt;

 

c.  Var : txet;

 

d.  Var : string;

 

 

Câu 40: Câu lệnh nào dưới đây dùng để gán tên file “SOLIEU.DAT” cho biến file F1?

 

a.       Assign(F1, SOLIEU.DAT);

 

b.       Assign(F1, ‘SoLIEU.Dat’);

 

c.       Assign(F1, SoLIEU.Dat’);

 

d.       Assign(F1 ‘SoLIEU.Dat’);

 


 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II

MÔN: TIN HỌC  - KHỐI LỚP 12

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1. Đáp án nào dưới đây trả lời đúng câu hỏi: “Các Hệ QTCSDL có cơ chế cho phép mấy người cùng khai thác CSDL?”

A. 1                                B. 2                             C. 0                                       D. Nhiều người

Câu 2. Để sắp xếp bảng theo thư tự giảm dần khi đã chọn trường cần sắp xếp, thực hiện lệnh nào sau đây?

A. lệnh              B. lệnh           C. lệnh                                                                                               D. lệnh

Câu 3. Các công cụ kiểm soát và điều khiển truy cập CSDL KHÔNG đảm bảo chức năng nào dưới đây?

A.phát hiện ngăn chặn truy cập không được phép, duy trì tính nhất quán của dữ liệu.

B.tổ chức và điều kiển truy cập đồng thời để đảm bảo các ràng buộc vẹn toàn và tính nhất quán.

C.khôi phục CSDL khi sự cố phần cứng hoặc phần mềm, quản các tả dữ liệu.

D.cập nhật và khai thác CSDL theo yêu cầu của những người dùng.

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây SAI?

A.  Trong hình quan hệ, khi thao tác trên dữ liệu: thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng.

B.  CSDL được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ được gọi là CSDL quan hệ.

C.  Khóa của một quan hệ là tập thuộc tính vừa đủ để phân biệt được các bộ có trong quan hệ đó.

D.  Trong mô hình quan hệ, khi tác trên dữ liệu: không thể xóa dữ liệu của bản ghi trong một bảng

Câu 5. Các phát biểu nào dưới đây SAI?

A.  Mối liên kết giữa các quan hệ được xác lập trên thuộc tính khóa.

B.  Hai quan hệ có các thuộc tính với tên giống nhau mới xác lập được liên kết.

C.  Trong một quan hệ có thể có nhiều khóa chính.

D.  Khóa chính xác định trong một quan hệ không có hai hàng giống hệt nhau

Câu 6. Báo cáo được sử dụng để in thông tin nào dưới đây?

A. cấu trúc quan hệ.                                          B. các mối liên kết giữa các quan hệ.

C. các bộ trong quan hệ.                                    D. kiểu dữ liệu có trong quan hệ.

 

Câu 7. Giả sử một quan hệ đã có dữ liệu, thao tác nào dưới đây có thể làm thay đổi dữ liệu quan hệ.

A. Xóa một thuộc tính.                                      B. Truy vấn CSDL.

C. Xem dữ liệu.                                                 D. Kết xuất báo cáo.

Câu 8. Tạo bảng trong CSDL quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây?

A.  Khai báo cấu trúc để lưu trữ dữ liệu.

B.  Xác định các đối tượng của tổ chức.

C.  Tạo ra một khuôn mẫu để trình bày và in ấn dữ liệu.

D.  Tạo ra giao diện thuận tiện để nhập dữ liệu.

Câu 9. Cho bảng sau:

 

 

Họ và tên

Điểm thành phần

 Lí thuyết

 Thực hành

Lê Minh A

8

9

Nguyễn Đình đức

7

8

Bảng trên không phải là một quan hệ vì có một trường vi phạm tính chất nào dưới đây?

A. Đa trị.                                                           B. Phức hợp.

C. Có hai dòng giống nhau.                              D. Đa trị và phức hợp.

Câu 10. Phát biểu nào dưới đây là SAI về quan hệ trong CSDL quan hệ?

A.  Với một quan hệ đã có dữ liệu, khi điều chỉnh lại cấu trúc quan hệ, dữ liệu trong quan hệ không bị thay đổi.

B.  Khi thực hiện thao tác xóa quan hệ thì cấu trúc quan hệ và dữ liệu trong quan hệ đều bị xóa.

C.  Khi thêm một thuộc tính vào quan hệ, dữ liệu đã có trong quan hệ vẫn tồn tại trong CSDL.

D.  Khi xóa một liên kết giữa các quan hệ, các quan hệ vẫn tồn tại trong CSDL.

Câu 11. Hệ CSDL nào dưới đây không cần sự hỗ trợ của mạng máy tính?

A. Hệ CSDL tập trung và xử lí phân tán.          B. Hệ CSDL cá nhân.

C. Hệ CSDL trung tâm                                      D. Hệ CSDL khách – chủ

 

Câu 2. Chọn đáp án sai?

Khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm đến những yếu tố nào

A. Cấu trúc dữ liệu                                            B. Thao tác, các phép toán trên dữ liệu

C. Các ràng buộc dữ liệu                                   D. Thộc tính khóa

Câu 13. Trong một trường THPT xây dựng một CSDL quản điểm của Học Sinh. Người Quản trị CSDL đã phân quyền truy cập cho các đối tượng truy cập vào CSDL. Theo em, cách phân quyền nào dưới đây hợp lý?

A.  HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung; BGH: Xem, sửa, xoá.

B.  HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xóa; BGH: Xem, Bổ sung.

C.  HS: Xem; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem.

D.  HS: Xem, Xoá; GVBM: Xem, Bổ sung, sửa, xoá; BGH: Xem, Bổ sung, sửa, xoá.

(Ghi chú các từ viết tắt: HS: học sinh, GVBM: giáo viên bộ môn, BGH: ban giám hiệu)

Câu 14. Trong bảo mật hệ thống, mật khẩu và mã hoá thông tin phải tuân theo qui định nào dưới đây?

A.  Không được thay đổi để đảm bảo tính nhất quán.

B.  Không được thay đổi nhiều vì làm như thế sẽ lỗi mật khẩu

C.  Phải thường xuyên thay đổi để tăng cường tính bảo mật.

D.  Chỉ nên thay đổi một lần sau khi người dùng đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên.

 

Câu 15. Mô hình nào dưới đây là mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ?

A. Mô hình phân cấp.                                        B. Mô hình dữ liệu quan hệ.

C. Mô hình hướng đối tượng.                           D. Mô hình dữ liệu phân tán.

Câu 16. Khái niệm nào dưới đây KHÔNG dùng để mô tả các yếu tố tạo thành mô hình CSDL?

A. Cấu trúc dữ liệu.                                           B. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu.

C. Các ràng buộc dữ liệu.                                  D. Cách tổ chức, lưu trữ dữ liệu.

Câu 17. Về mặt cấu trúc, dữ liệu của CSDL quan hệ được thể hiện trong đối tượng nào sau đây?

A. Các bảng.                                                      B. Các biểu mẫu.

C. Các báo cáo.                                                 D. Một cột (một thuộc tính) trong bảng.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm CSDL?

A.  CSDL là tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu.

B. CSDL tập dữ liệu liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy.

C.  CSDL chứa dữ liệu đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.

D.  CSDL chứa dữ liệu đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của một người.

Câu 19. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau đây? Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là:

A. Tạo lập hồ sơ.                                               B. Cập nhật hồ sơ.

C. Khai thác hồ sơ.                                            D. Tạo lập, cập nhật khai thác hồ sơ.

Câu 20. Cơ sở giáo dục KHÔNG quản lý thông tin nào dưới đây? Thông tin về

A. cán bộ, giáo viên của trường.           B. học sinh, môn học và kết quả học tập.

C. khách du lịch đến địa phương.         D. ban liên lạc hội cha mẹ học sinh.

 

Câu 21. Hãy chọn phương án ghép SAI trong các phương án sau đây: Chức năng của hệ QT CSDL là cung cấp

A.  môi trường tạo lập CSDL.

B.  môi trường cập nhật và khai thác dưc liệu.

C.  môi trường làm việc trên Internet.

D.  công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

Câu 22. Hệ quản trị CSDL KHÔNG cung cấp chức năng nào sau đây?

A.  tạo lập CSDL.

B.  tạo lập các tiện ích đọc/ghi dữ liệu của CSDL

C.  cập nhật dữ liệu cho CSDL.

D.  khai thác dữ liệu của CSDL.

Câu 23. Thao tác nào sau đây chỉ định khóa chính theo một trường đã chọn?

A. Edit → Primary key                                     B. Nháy nút

C. Click vào nút                            D. Click vào nút

Câu 24. Sau khi tạo liên kết giữa các bảng, có thể thực hiện công việc nào dưới đây?

A. Tổng hợp dữ liệu từ chỉ tử 1 bảng                B. Tổng hợp dữ liệu từ chỉ tử 2 bảng

C. Tổng hợp dữ liệu từ chỉ tử 3 bảng                D. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng

Câu 25. Truy vấn dữ liệu KHÔNG giúp thực hiện công việc nào dưới đây?

A.  Sắp xếp các bản ghi

B.  Chọn các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước

C.  Chọn các trường để hiển thị, thực hiện tính toán, tính tổng điểm, tổng

D.  Định dạng theo mẫu và in dữ liệu.

Câu 26. Phương án nào dưới đây thể hiện các bước xác định và khai báo cấu trúc bảng?

A.  Đặt tên trường → Chọn kiểu dữ liệu → mô tả trường và các tính chất của trường

B.  Đặt tên trường → mô tả trường và các tính chất của trường → chọn kiểu dữ liệu

C.  Chọn kiểu dữ liệu →  Đặt tên trường →  mô tả trường và các tính chất của trường

D.  Chọn kiểu dữ liệu →  mô tả trường và các tính chất của trường →  Đặt tên trường

Câu 27. Trong một bảng thể tạo được mấy khóa chính? Hãy chọn phương án trả lời đúng cho dưới đây?

A. 3                                B. 2                             C. 4                                       D. 1

 

Câu 28. Phát biểu nào dưới đây không phải là bảo mật trong hệ CSDL?

A.Ngăn chặn các truy cập không được phép

B.Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng

C.Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn

D.Người nào cũng có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu

Câu 29: Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có: 

A. Số bản ghi bằng nhau                         B. Khóa chính giống nhau.

C. Số trường bằng nhau                           D. Tất cả đều sai  

Câu 30: Để tạo liên kết giữa các bảng, thứ tự thực hiện các thao tác là:

B1: chọn các bảng cung cấp dữ liệu                                       B2: xác nhận tạo liên kết (lưu)

B3: kéo thả trường từ bảng 1 tới một trường của bảng 2            B4: khẳng định loại liên kết

A.   B1 – B2 – B3 –B4                                       C. B1 – B3 – B2 – B4

B.   B1 – B4 – B2 – B3                                      D. B1 – B3 – B4 – B2

Câu 31: Để xem kết quả của mẫu hỏi ta kích nút lệnh nào sau đây:

A.                    B.                   C.             D.

Câu 32: Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?

A. Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi    

B. Xác định các trường xuất hiện trong mẫu hỏi

C. Xác định các trường cần sắp xếp

D. Khai báo tên các trường được chọn

Câu 33: Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

A. Sửa đổi cấu trúc của biểu mẫu                             B. Sửa đổi dữ liệu

C. Nhập và sửa dữ liệu                                                D. Xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Câu 34: Mục đích của việc liên kết bảng là:

A.  Cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng                 C. Tránh dư thừa dữ liệu

B.  Đảm bảo sự nhất quán của dữ liệu                                D. Cho phép thực hiện tính toán

Câu 35: Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :

A. Tính toán cho các trường tính toán                          B. Sửa cấu trúc bảng

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu                                      D. Lập báo cáo

Câu 36: Để mở dòng Total trong khi tạo mẫu hỏi ta kích vào nút lệnh công cụ:

A.                   B.                  C.               D.

Câu 37: Để thực hiện đếm ô chứa dữ liệu ta sử dụng hàm

A.   AVG                  B. SUM                   C. COUNT                  D. MAX

Câu 38: Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, ta thực hiện:

A. Nháy đúp lên tên biểu mẫu                           B. Chọn biểu mẫu rồi nháy nút

C. Nháy nút  nếu đang ở chế độ thiết kế        D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 39. Trình tự thao tác để tạo mẫu hỏi bằng cách tự thiết kế, biết:

          (1) Chọn bảng hoặc mẫu hỏi khác làm dữ liệu nguồn

          (2) Nháy nút

(3) Nháy đúp vào Create query in Design view

(4) Chọn các trường cần thiết trong dữ liệu nguồn để đưa vào mẫu hỏi

(5) Mô tả điều kiện mẫu hỏi ở lưới QBE

A. (1) -> (3) -> (4) -> (5) ->(2)                         B. (3) -> (1) -> (4) -> (5) ->(2)

C. (3) -> (1) -> (5) -> (4) ->(2)                          D. (3) -> (4) -> (5) -> (1) ->(2)

Câu 40. Khi xây dựng các truy vấn Access, để sử dựng hàm gộp nhóm trong mẫu hỏi, ta chọn:

          A. View Totals.   B. Edit Totals.                C. Format Totals.                D. Tools Totals.

 

 

 

 

---------------------------------------------------   HẾT  --------------------------------------------------------

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn