Ngày 05-06-2023 10:13:53
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6432388
Số người online: 160
 
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I- KHỐI 11
 
SỞ GD & ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I- KHỐI 11
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
          Năm học 2010 - 2011            (Áp dụng từ ngày  23/08/2010)
PHÒNG HỌC 15 16 17 18 19 22 23 24
Thứ  Buổi  Tiết  11B1  11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8
Chủ nhiệm 1 Khiển CN Triệu CN Hà CN Uyên  CN Vũ CN Tài CN V.Thảo CN Nghĩa CN
2 S 2 Khiển CD Hạnh L Hà V Vũ T Quyên L Tài A V.Thảo V Nghĩa S
3 Giang Si Khiển CD Liểu Si Vũ T Thu V Nghĩa S V.Thảo V Ánh Ti
4 Hạnh L Ánh Ti Khiển CD Liểu Si Thu V Vũ T Nghĩa S Lộc A
C 5
 
Thuý T Ánh Ti Lâm Đ Quỳnh H Thu V Trang T Hạnh CN
6   Thuý T Quyên L Ánh Ti Hạnh CN Thu V Trang T Trang H
7 Hải TD Lâm Đ Thuý T Thu V Ánh Ti Hạnh CN Quỳnh H Trường T
8 Hải TD Liểu Si Thuý T Thu V Quyên L Ánh Ti Hạnh CN Trường T
3 S 1 Oanh H
 
Linh A Quỳnh H Vũ T Tài A Ánh Ti Lộc A
2 Hạnh CN   Linh A Vũ A Vũ T Khiển CD V.Thảo V Ánh Ti
3 Linh A
Hải TD
Hạnh CN Vũ A Khiển CD Vũ T Quỳnh H V.Thảo V
4 Linh A Hải TD Quỳnh H Khiển CD Nghĩa S Vũ T Tài A V.Thảo V
C 5 Hạnh L Triệu V 5, 2, 18, 1, 5, 72, 19, 20
 
Hải TD Liểu Si Quỳnh H V.Thảo V Hương Đ
6 Hạnh L Triệu V   Hải TD Quỳnh H Liểu Si Hương Đ Phúc L
7 Triệu V Hạnh L Hải TD   Thu V Hương Đ Liểu Si Trường T
8 Triệu V Hạnh L Hải TD   Hương Đ Thu V Phúc L Liểu Si
4 S 1 Oanh H Nghĩa S Quyên L Vũ T Vũ A
Tài A
Hải TD Trường T
2 Giang Si Oanh H Nghĩa S Vũ T Vũ A Tài A Hải TD Trường T
3 Nghĩa S Linh A Hà V Ánh Ti Vũ T Quyên L   Trang H
4 Oanh H Triệu V Hà V Nghĩa S Vũ T Quyên L   Lộc A
C 5 Thuý T Linh A Quỳnh H
Liểu Si
  Thu V Phúc L Khiển CD
6 Thuý T Linh A Liểu Si Uyên L   Thu V Trang T Phúc L
7 Ánh Ti Liểu S Linh A Uyên L
Hải TD
Quỳnh H Trang T V.Thảo V
8 Oanh H Ánh Ti Linh A Thu V Hải TD Quỳnh H Khiển CD V.Thảo V
6 S 1 Triệu V Thuý T Hà V Vũ A Thu V
 
V.Thảo V
Hải TD
2 Triệu V Thuý T Ánh Ti Vũ A Thu V   V.Thảo V Hải TD
3 Thuý T Oanh H Quyên L Thu V Vũ A
Hải TD
Tài A  
4 Thuý T Oanh H Quyên L Thu V Vũ A Hải TD Tài A  
C 5 Linh A Thuý T Quỳnh H Hạnh CN Ánh Ti Vũ T Phúc L Liểu Si
6 Ánh Ti Thuý T Lâm Đ Quỳnh H Liểu Si Vũ T Tài A Phúc L
7 Lâm Đ Linh A Thuý T Quỳnh H Vũ T Liểu Si Ánh Ti Lộc A
8 Linh A Hạnh CN Thuý T Vũ T Quỳnh H Ánh Ti Liểu Si Lộc A
Sinh hoạt 1 Khiển CN Triệu CN Hà CN Uyên  CN Vũ CN Tài CN V.Thảo CN Nghĩa CN
7 S 2 Thuý T Triệu V Linh A Uyên L Vũ T Quỳnh H Phúc L Trường T
3 Thuý T Triệu V Linh A Uyên L Thu V Vũ T Quỳnh H Lộc A
4 Triệu V Oanh H Hà V Vũ T Quyên L Thu V Quỳnh H Phúc L
C 5 Hạnh L Linh A Quyên L Vũ A Quỳnh H Tài A Trang T V.Thảo V
6 Hạnh L Linh A Quỳnh H Vũ A Quyên L Tài A Trang T V.Thảo V
7 Linh A Hạnh L Thuý T Uyên L Vũ A Quyên L Tài A Trang H
8 Linh A Hạnh L Thuý T Quỳnh H Vũ A Quyên L Tài A Trang H
Ban B hướng A: Toán - Lý - Hóa D: Toán - Văn - Anh
Chú ý: GVCN chào cờ hay sinh hoạt tiết 1 thứ hai và sinh hoạt tiết 1 thứ bảy

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn