Ngày 23-05-2022 20:56:44
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786209
Số người online: 43
 
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU HKII KHỐI 10 / 2015-2016
 
 
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - KHỐI 10
Năm học 2015 -2016
Áp dụng từ ngày  18 / 01 / 2016
               
PHÒNG HỌC P 14 P 13 P 12 P 9 P 8  
Thứ  Buổi  Tiết  10/1 10/2 10/3 10/4 10/5  
GVCN THÚY T LIÊN Si SEN V HUYỀN S LIÊM L  
2 S 1 THÚY T LIÊN Si SEN V HUYỀN S LIÊM L  
2 Thúy T Liên CN Huyền S Na A Duyên Đ
3 Huyền S Thúy T Phương CN Duyên Đ Liên Si
4 Phương CN Duyên Đ Vân L Liên Si Liêm L
C 5 Duyên Đ Nhung A Công Ti Na A Trang V
6 Nhung A Vân L Thúy H Công Ti Trang V
7 Nhung A Sen V Vân L Sương T Na A
8 Thúy H Nhung A Sương T Trang V Na A
3 S 1 Hải TD Thúy T Liên Si Sương T Huyền S
2 Hải TD Thúy T Huyền S Sương T LIÊM L
3 Thúy T Hải TD Sương T Huyền S Na A
4 Thúy T Hải TD Sương T Na A Huyền CD
4 S 1 Vân L Công Ti Hải TD Thúy H Liên CN
2 Thuý H Huyền S Hải TD Liên CN Sương T
3 Thúy T Liên Si Sương T Hải TD Trang V
4 Thúy T Liên CN Thúy H Hải TD Trang V
C 5 Vân L Công Ti Sương T Trang V Thúy H
6 Trang V Thúy H Nhung A Công Ti Sương T
7 Thúy H Sen V Nhung A Vân L Sương T
8 Vân L Nhung A Thúy H Sương T Công Ti
6 S 1 Huyền S Thúy H Nhung A Vân L Công Ti
2 Huyền CD Thúy H Nhung A Vân L Na A
3 Trang V Nhung A Huyền CD Na A Hải TD
4 Trang V Công Ti Vân L Huyền S Hải TD
C 5 Trang V Sen V Duyên Đ Sương T
Thúy H
6 Vân L Sen V Công Ti Thúy H Liêm L
7 Nhung A Vân L Sen V Trang V
Sương T
8 Nhung A Vân L Sen V Trang V Sương T
7 S 1 THÚY T LIÊN L SEN V HUYỀN S LIÊM L  
2 Liên Si Thúy T Sen V Huyền CD Thúy H
3 Phương CN Thúy T Sen V Liên CN Huyền S
4 Công Ti Huyền S Phương CN Thúy H Liên CN

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn