Ngày 23-05-2022 22:40:20
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786343
Số người online: 34
 
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2019-2020
 
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - KHỐI 10
Năm học 2019 -2020
Áp dụng từ ngày 16/8/2019  
                 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - KHỐI 10
Năm học 2019 -2020
Áp dụng từ ngày 16/8/2019  
                 
PHÒNG HỌC P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Thứ  Tiết  10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7
GVCN Na T Phương A Thuý H Chi Sinh Hoá L Tuấn V Nhung A
2 1 Na T Phương A Thuý H Chi Sinh Hoá L Tuấn V Nhung A
2 Na T Phương A Thuý H Trúc Tin Tuấn V Nhung A Chi Sinh
3 Trúc Tin Na T Phương A Mộng Sử Chi Sinh Tuấn V Thuý H
4 Phương A Trúc Tin Na T Chi Sinh Hoá L Tuấn V Nhung A
5 Phương A Mộng Sử Na T Quỳnh Địa Huệ A Chi Sinh Trúc Tin
3 1 Na T Quỳnh Địa Hương Lý Phương A Quỳnh T Thuý H Nhung A
2 Na T Hương Lý Phương A Quỳnh Địa Thuý H Nhung A Tuấn V
3 Tuấn TD Na T Phương A Thuý H Tuấn V Nhung A Quỳnh T
4 Tuấn TD Phương A Na T Mộng CD Huệ A Quỳnh T Thuý H
5 Phương A Na T Thuý H Quỳnh T Quỳnh Địa Tuấn V Mộng Sử
4 1 Na T Tuấn TD Na V Trúc Tin Mộng Sử Quỳnh T Nga L
2 Phương Sinh Tuấn TD Na V Hương Lý Quỳnh T Tuấn V Trúc Tin
3 Mộng CD Phương Sinh Tuấn TD Na V Quỳnh T Trúc Tin Tuấn V
4 Quỳnh Địa Sương V Tuấn TD Quỳnh T Trúc Tin Nga L Tuấn V
5 Hương Lý Sương V Trúc Tin Quỳnh T Tuấn V Mộng Sử Quỳnh Địa
5 1 Sương V Phương A Chi CN Hương Lý Tuấn TD Quỳnh Địa Quỳnh T
2 Sương V Chi CN Quỳnh Địa Phương A Tuấn TD Nhung A Quỳnh T
3 Chi CN Hương Lý Phương A Tuấn TD Quỳnh T Mộng CD Nga L
4 Hương Lý Chi Hoá Na V Tuấn TD Huệ A Quỳnh T Mộng CD
5 Chi Hoá Sương V Na V Quỳnh T Mộng CD Nga L Quỳnh Địa
6 1 Sương V Na T Chi Sinh Na V Trúc Tin Tuấn TD Nhung A
2 Sương V Na T Trúc Tin Na V Chi CN Tuấn TD Nhung A
3 Na T Sương V Hương Lý Chi CN Hoá L Trúc Tin Tuấn TD
4 Trúc Tin Sương V Na T Hương Lý Quỳnh Địa Chi CN Tuấn TD
5 Hương Lý Trúc Tin Na T Quỳnh T Hoá L Quỳnh Địa Chi CN
7 1 Phương Anh Chi Hoá Mộng CD Na V Tuấn V Nga L Quỳnh T
2 Chi Hoá Hương Lý Mộng Sử Na V Tuấn V Thuý H Quỳnh T
3 Mộng Sử Phương Anh Quỳnh Địa Thuý H Huệ A Quỳnh T Tuấn V
4 Quỳnh Địa Mộng CD Hương Lý Phương A Thuý H Quỳnh T Tuấn V
5 Sương V Quỳnh Địa Na V Phương A Quỳnh T Tuấn V Nga LSương V Quỳnh Địa Na V Phương A Quỳnh T Tuấn V Nga L

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - KHỐI 11
Năm học 2019 -2020
Áp dụng từ ngày 16/8/2019  
             
PHÒNG HỌC P15 P16 P17 P18 P19
Thứ  Tiết  11/1 11/2 11/3 11/4 11/5
GVCN Linh A Phương Si Ly T Huệ A Mộng Sử
2 1 Linh A Phương Si Ly T Huệ A Mộng Sử
2 Linh A Uyên L Ly T Huệ A Mộng Sử
3 Linh A Nghĩa S Uyên L Hải TD Ly T
4 Oanh H Linh A Huệ A Hải TD Ly T
5 Hoá L Oanh H Phương Sinh Ly T Hương CN
3 1 Phương Sinh Phường CD Phương Văn Huệ A Tuấn TD
2 Phường CD Phương Si Phương Văn Huệ A Tuấn TD
3 Phương Văn Hà Địa Huệ A Phương Sinh Phường CD
4 Phương Văn Thu T Hải Tin Phường CD Phương Sinh
5 Hoá L Hải Tin Phường CD Ly T Huệ A
4 1 Phương Sinh Linh A Phương Văn Ly T Huệ A
2 Linh A Phường CD Phương Văn Hà Địa Ly T
3 Phương Văn Thu T Oanh H Huệ A Hà Địa
4 Phương Văn Hương CN Huệ A Oanh H Na V
5 Thu T Linh A Huệ A Na V Oanh H
5 1 Hải TD Phương Văn Hà Địa Huệ A Na V
2 Hải TD Phương Văn Oanh H Hải Tin Huệ A
3 Oanh H Hải TD Nghĩa S Uyên L Huệ A
4 Nghĩa S Hải TD Uyên L Oanh H Hải Tin
5 Hương CN Oanh H Huệ A Nghĩa S Uyên L
6 1 Oanh H Thu T Hải TD Ly T Hà Địa
2 Hải Tin Hà Địa Hải TD Uyên L Oanh H
3 Thu T Uyên L Phường CD Hà Địa Na V
4 Thu T Linh A Ly T Phường CD Na V
5 Hoá L Linh A Ly T Na V Uyên L
7 1 Linh A Thu T Ly T Nghĩa S Phường CD
2 Linh A Thu T Nghĩa S Ly T Huệ A
3 Thu T Phương Văn Hương CN Na V Ly T
4 Thu T Phương Văn Hà Địa Na V Ly T
5 Hà Địa Nghĩa S Ly T Hương CN Mộng Sử


THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - KHỐI 12
Năm học 2019 -2020
Áp dụng từ ngày 16/8/2019
PHÒNG HỌC P1 P2 P5 P6
Thứ  Tiết  12/1 12/2 12/3 12/4
GVCN Uyên L Oanh H Nga L Nghĩa S
2 1 Uyên L Oanh H Nga L Nghĩa S
2 Hà T Oanh H Phương Sinh Nghĩa S
3 Oanh H Hà T Nhung A Phương Sinh
4 Nghĩa S Phương Sinh Hà T Thúy H
5 Uyên L Nghĩa S Thúy H Nhung A
3 1 Hải TD Hải Tin Hà T Sương V
2 Hải TD Hà T Hải Tin Sương V
3 Hà T Hải TD Sương V Hải Tin
4 Hà T Hải TD Sương V Nhung A
5 Phương Sinh Sương V Nhung A Hà Địa
4 1 Hà T Oanh H Hải TD Thu T
2 Oanh H Hà T Hải TD Nga L
3 Linh A Hà T Phường CD Hải TD
4 Linh A Phường CD Hà T Hải TD
5 Phương Sinh Hà Địa Hoá CN Phường CD
5 1 Oanh H Uyên L Nhung A Nghĩa S
2 Uyên L Linh A Nghĩa S Nga Lý
3 Phương Văn Linh A Sương V Nhung A
4 Phương Văn Hoá CN Sương V Hà Địa
5 Hải Tin Hà Địa Nhung A Thu T
6 1 Uyên L Linh A Hà T Hoá CN
2 Hoá CN Linh A Hà T Thu T
3 Linh A Hà T Nga L Nhung A
4 Hà T Uyên L Hà Địa Nhung A
5 Hà Địa Sương V Nhung A Thu T
7 1 Phương Văn Sương V Hà Địa Thúy H
2 Phương Văn Sương V Nga Lý Phường CD
3 Linh A Nghĩa S Phường CD Sương V
4 Linh A Phường CD Nghĩa S Sương V
5 Phường CD Linh A Thúy H Thu T

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn