Ngày 23-05-2022 22:06:47
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786307
Số người online: 32
 
 
 
 
Thời khóa biêu HKII áp dụng từ 17/02/2020
 
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - KHỐI 10
Năm học 2019 -2020
Áp dụng từ ngày 17/02/2020
                 
PHÒNG HỌC P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Thứ  Tiết  10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7
GVCN Na T Phương A Thuý H Chi Sinh Hoá L Quỳnh Đ Minh Lý
2 1 Na T Phương A Thuý H Chi Sinh Hoá L Quỳnh Đ Minh Lý
2 Na T Phương A Thuý H Hải Tin Nghĩa S Nhung A Chi Sinh
3 Hải Tin Thủy T Na T Nghĩa S Huệ A Chi Sinh Nhung A
4 Phương A Thủy T Na T Chi Sinh Huệ A Nghĩa S Hải Tin
5 Phương A Hải Tin Nghĩa S Quỳnh T Chi Sinh Minh L Thuý H
3 1 Na T Nguyên V Na V Phương A Quỳnh T Minh L Nhung A
2 Na T Nguyên V Na V Quỳnh T Thuý H Nhung A Hải Tin
3 Tuấn TD Minh L Na T Thuý H Hóa L Nhung A Quỳnh T
4 Tuấn TD Phương A Quỳnh Đ Nghĩa S Nhung V Quỳnh T Thuý H
5 Nguyên V Quỳnh Đ Phương A Quỳnh T Hóa L Thuý H Nhung V
4 1 Nguyên V Tuấn TD Nghĩa S Hải Tin Chi CN Minh L Quỳnh T
2 Nguyên V Tuấn TD Hóa L Na V Nghĩa S Nhung V Quỳnh T
3 Phương Si Nghĩa S Hóa L Na V Quỳnh T Hải Tin Minh Lý
4 Minh L Nguyên V Na V Hóa L Hải Tin Nghĩa S Quỳnh Đ
5 Trâm CD Phương Si Na V Quỳnh Đ Quỳnh T Nhung V Nghĩa S
5 1 Nguyên V Minh L Chi Sinh Phương A Hóa L Nhung V Tuấn TD
2 Nguyên V Phương A Hải Tin Na V Trâm CD Nhung V Tuấn TD
3 Chi CN Nguyên V Phương A Na V Quỳnh Địa Quỳnh T Nghĩa S
4 Phương A Chi Hoá Na V Trâm CD Huệ A Quỳnh T Nhung V
5 Chi Hoá Thủy T Phương A Hoá L Quỳnh T Nhung A Nhung V
6 1 Quỳnh Đ Thủy T Trâm CD Na V Nhung V Tuấn TD Nhung A
2 Mộng Sử Thủy T Hải Tin Hoá L Nhung V Tuấn TD Nhung A
3 Na T Trâm CD Hoá L Chi CN Tuấn TD Hải Tin Nhung V     
4 Minh L Hải Tin Na T Quỳnh T Tuấn TD Trâm CD Nhung V
5 Minh L Nguyên V Na T Quỳnh T Hải Tin Chi CN Trâm CD
7 1 Phương Anh Minh L Chi CN Tuấn TD Thuý H Nhung V Quỳnh T
2 Hải Tin Chi CN Phương A Tuấn TD Nhung V Thuý H Quỳnh T
3 Mộng Sử Phương Anh Tuấn TD Thuý H Quỳnh T Quỳnh Đ Chi CN
4 Na T Chi Hóa Tuấn TD Phương A Huệ A Quỳnh T Minh Lý
5 Chi Hoá Nghĩa S Thúy H Phương A Nhung V Quỳnh T Minh Lý


PHÒNG HỌCP1P2P5P6
Thứ Tiết 12/112/212/312/4
GVCNUyên LOanh HNhung ANghĩa S
21Uyên LOanh HNhung ANghĩa S
2Hà TMinh CNPhương SinhHóa L
3Oanh HHà TThúy HTrâm CD
4Minh CNPhương SinhHà TThúy H
5Uyên LOanh HTrâm CDPhương Sinh
31Hải TDNghĩa SHà THóa L
2Hải TDHà THóa LQuỳnh Đ
3Hà THải TDNguyên VNghĩa S
4Hà THải TDNguyên VNhung A
5Phương SinhTrâm CDNhung ANa T
41Trâm CDHà THải TDThúy H
2Phương SinhHà THải TDNa T
3Hà TLinh ANguyên VHải TD
4Linh ASương VHà THải TD
5Nguyên VOanh HHải TinSương V
51Oanh HUyên LQuỳnh ĐịaSương V
2Linh AQuỳnh ĐịaHóa LSương V
3Hải TinSương VNhung ATrâm CD
4Nguyên VSương VNghĩa SNhung A
5Nguyên VNghĩa STrâm CDHải Tin
61Nguyên VLinh AHà TNa T
2Nguyên VTrâm CDHà TNa T
3Quỳnh ĐịaHà TNguyên VNhung A
4Hà TUyên LNguyên VNhung A
5Uyên LLinh ANhung ASương V
71Nghĩa SLinh ANhung ASương V
2Oanh HQuỳnh ĐịaNghĩa SMinh CN
3Uyên LHải TinMinh CNNghĩa S
4Linh ASương VThúy HQuỳnh Đ
5Linh ASương VQuỳnh ĐịaNa T
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - KHỐI 11
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - KHỐI 11
Năm học 2019 -2020
Áp dụng từ ngày 17/02/2020  
             
PHÒNG HỌC P15 P16 P17 P18 P19
Thứ  Tiết  11/1 11/2 11/3 11/4 11/5
GVCN Linh A Phương Si Ly T Huệ A Mộng Sử
2 1 Linh A Phương Si Ly T Huệ A Mộng Sử
2 Linh A Uyên L Thạnh Địa Huệ A Mộng CD Â
3 Uyên L Thạnh Địa Phương Sinh Hải TD Ly T
4 Mộng Sử Oanh H Uyên L Hải TD Thạnh Địa
5 Mộng CD Thủy T Huệ A Thạnh Địa Na V
3 1 Phương Sinh Sương V Oanh H Ly T Tuấn TD
2 Sương V Thủy T Huệ A Phương Sinh Tuấn TD
3 Sương V Phương Si Ly T Huệ A Oanh H
4 Oanh H Mộng CD Hải Tin Na V Phương Sinh
5 Thủy T Mộng Sử Ly T Na V Huệ A
4 1 Uyên L Linh A Mộng CD Ly T Na V
2 Sương V Linh A Mộng Sử Uyên L Ly T
3 Thủy T Sương V Nhung V Oanh H Mộng Sử
4 Phương Sinh Thủy T Nhung V Mộng CD Oanh H
5 Linh A Thủy T Huệ A Mộng Sử Ly T
5 1 Hải TD Thủy T Huệ A Na V Ly T
2 Hải TD Uyên CN Oanh H Ly T Huệ A
3 Thuỷ T Oanh H Ly T Uyên L Huệ A
4 Thủy T Hải TD Uyên L Oanh H Hải Tin
5 Oanh H Hải TD Uyên CN Huệ A Na V
6 1 Uyên L Sương V Hải TD Mộng Sử Thạnh Địa
2 Thạnh Địa Linh A Hải TD Na V Uyên L
3 Sương V Uyên L Mộng CD Thạnh Địa Na V
4 Sương V Linh A Thạnh Địa Mộng CD Na V
5 Thuỷ T Thạnh Địa Nhung V Na V Mộng CD
7 1 Oanh H Mộng Sử Ly T Hải Tin Uyên L
2 Linh A Sương V Ly T Uyên CN Mộng Sử
3 Linh A Sương V Nhung V Ly T Huệ A
4 Hải Tin Mộng CD Nhung V Ly T Uyên CN
5 Uyên CN Hải Tin Mộng Sử Huệ A Ly T

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn