Ngày 26-05-2024 17:56:55
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6701134
Số người online: 10
 
 
 
 
CẤU TRÚC ĐỀ THI CÁC MÔN TỰ NHIÊN
 
Các môn Toán,Lý Hoá Sinh.Các học sinh căn cứ vào đây để định hướng việc học và việc ôn tập

M«n to¸n

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

 

Câu

Nội dung kiến thức

Điểm

I

 

· Khảo sát, vẽ đồ thị của hàm số.

· Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: Chiều biến thiên của hàm số. Cực trị. Tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị của hàm số. Tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước; tương giao giữa hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng);...

3,0

II

 

· Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.

 · Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.
Tìm nguyên hàm, tính tích phân.

· Bài toán tổng hợp.

3,0

III

Hình học không gian (tổng hợp): Tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay; tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn xoay, khối trụ tròn xoay; tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

1,0

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc phần 2).

1. Theo chương trình Chuẩn:

Câu

Nội dung kiến thức

Điểm

IV.a

Phương pháp toạ độ trong trong không gian:

- Xác định toạ độ của điểm, vectơ.

- Mặt cầu.

- Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng.

- Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu.

2,0

V.a

· Số phức: Môđun của số phức, các phép toán trên số phức. Căn bậc hai của số thực âm. Phương trình bậc hai hệ số thực có biệt thức D âm.

· Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay.

1,0

2. Theo chương trình Nâng cao:

Câu

Nội dung kiến thức

Điểm

IV.b

Phương pháp toạ độ trong trong không gian:

- Xác định toạ độ của điểm, vectơ.

- Mặt cầu.

- Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng.

- Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, mặt phẳng; khoảng cách giữa hai đường thẳng. Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng và
mặt cầu.

2,0

V.b

· Số phức: Môđun của số phức, các phép toán trên số phức. Căn bậc hai của số phức. Phương trình bậc hai với hệ số phức. Dạng lượng giác của số phức.

· Đồ thị hàm phân thức hữu tỉ dạng  và một số yếu tố liên quan.

· Sự tiếp xúc của hai đường cong.

· Hệ phương trình mũ và lôgarit.

· Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay.

1,0

 

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT

Câu

Nội dung kiến thức

Điểm

I

· Khảo sát sự biến thiên, vẽ đồ thị của hàm số.

· Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: Chiều biến thiên, cực trị của hàm số. Tiếp tuyến, tiệm cận của đồ thị hàm số. Dựa vào đồ thị của hàm số, biện luận số nghiệm của phương trình.

3,0

II

· Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.

· Tìm nguyên hàm, tính tích phân; ứng dụng của tích phân.

2,0

III

Phương pháp toạ độ trong trong không gian:

Bài toán xác định toạ độ điểm, toạ độ vectơ. Phương trình mặt phẳng, đường thẳng và phương trình mặt cầu.

2,0

IV

· Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.

· Số phức: Xác định môđun của số phức. Các phép toán trên số phức. Căn bậc hai của số thực âm. Phương trình bậc hai hệ số thực có biệt thức  âm.

2,0

V

Hình học không gian (tổng hợp): Tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp và khối tròn xoay. Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

1,0

C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu

Nội dung kiến thức

Điểm

I

· Khảo sát, vẽ đồ thị của hàm số.

· Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: Chiều biến thiên của hàm số. Cực trị. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. Tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số. Tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước; tương giao giữa hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng);...

2,0

II

· Phương trình, bất phương trình; hệ phương trình đại số.

· Công thức lượng giác, phương trình lượng giác.

2,0

III

· Tìm giới hạn.

· Tìm nguyên hàm, tính tích phân.

· Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay.

1,0

IV

Hình học không gian (tổng hợp):Quan hệ song song, quan hệ vuông góc của đường thẳng, mặt phẳng. Tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay; tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn xoay, khối trụ tròn xoay; tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

1,0

V

Bài toán tổng hợp.

1,0

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2).

1. Theo chương trình Chuẩn:

Câu

Nội dung kiến thức

Điểm

VI.a

 

Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng và trong không gian:

- Xác định toạ độ của điểm, vectơ.

- Đường tròn, elip, mặt cầu.

- Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng.

- Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu.

2,0

VII.a

· Số phức.

· Tổ hợp, xác suất, thống kê.

· Bất đẳng thức. Cực trị của biểu thức đại số.

1,0

2. Theo chương trình Nâng cao:

Câu

Nội dung kiến thức

Điểm

VI.b

 

Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng và trong không gian:

- Xác định toạ độ của điểm, vectơ.

- Đường tròn, ba đường cônic, mặt cầu.

- Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng.

- Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, mặt phẳng; khoảng cách giữa hai đường thẳng. Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu.

2,0

VII.b

· Số phức.

· Đồ thị hàm phân thức hữu tỉ dạng

và một số yếu tố liên quan.

· Sự tiếp xúc của hai đường cong.

· Hệ phương trình mũ và lôgarit.

· Tổ hợp, xác suất, thống kê.

· Bất đẳng thức. Cực trị của biểu thức đại số.

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

M«N VËT LÝ

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu]

Chủ đề

Nội dung kiến thức

Số câu

Dao động cơ

·    Dao động điều hoà

·    Con lắc lò xo

·    Con lắc đơn

·    Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn

·    Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức

·    Hiện tượng cộng hưởng

·    Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

·    Thực hành: Chu kì dao động của con lắc đơn

6

Sóng cơ

·    Sóng cơ. Sự truyền sóng. Phương trình sóng

·    Sóng âm

·    Giao thoa sóng

·    Phản xạ sóng. Sóng dừng

4

Dòng điện xoay chiều

·    Đại cương về dòng điện xoay chiều

·    Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R, L, C và có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

·    Công suất dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

·    Máy biến áp. Truyền tải điện năng

·    Máy phát điện xoay chiều

·    Động cơ không đồng bộ ba pha

·    Thực hành: Khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp

7

Dao động và sóng điện từ

·    Dao động điện từ. Mạch dao động LC

·    Điện từ trường

·    Sóng điện từ

·    Truyền thông (thông tin liên lạc) bằng sóng điện từ

2

Sóng ánh sáng

·    Tán sắc ánh sáng

·    Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng

·    Bước sóng và màu sắc ánh sáng

·    Các loại quang phổ

·    Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X

·    Thang sóng điện từ

·    Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng

5

Lượng tử ánh sáng

·    Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện

·    Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

·    Hiện tượng quang điện trong

·    Quang điện trở. Pin quang điện

·    Hiện tượng quang - phát quang

·    Sơ lược về laze

·    Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô

4

Hạt nhân nguyên tử

·    Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Khối lượng hạt nhân. Độ hụt khối. Lực hạt nhân.

·    Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng

·    Hệ thức giữa khối lượng và năng lượng

4

 

·    Phóng xạ

·    Phản ứng hạt nhân

·    Phản ứng phân hạch

·    Phản ứng nhiệt hạch

Từ vi mô đến vĩ mô

·    Các hạt sơ cấp

·    Hệ Mặt Trời. Các sao và thiên hà

Tổng

32

 

II. PHẦN RIÊNG [8 câu]

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [8 câu]

Chủ đề

Số câu

Dao động cơ

4

Sóng cơ và sóng âm

Dòng điện xoay chiều

Dao động và sóng điện từ

Sóng ánh sáng

4

Lượng tử ánh sáng

Hạt nhân nguyên tử

Từ vi mô đến vĩ mô

Tổng

8

B. Theo chương trình Nâng cao [8 câu]

Chủ đề

Số câu

Động lực học vật rắn

4

Dao động cơ

4

Sóng cơ

Dao động và sóng điện từ

Dòng điện xoay chiều

Sóng ánh sáng

Lượng tử ánh sáng

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Hạt nhân nguyên tử

Từ vi mô đến vĩ mô

Tổng

8

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT

Chủ đề

Nội dung kiến thức

Số câu

Dao động cơ

·    Dao động điều hoà

·    Con lắc lò xo

·    Con lắc đơn

·    Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn

·    Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức

·    Hiện tượng cộng hưởng

·    Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

·    Thực hành: Chu kì dao động của con lắc đơn

8

Sóng cơ

·    Đại cương về sóng, sự truyền sóng

·    Sóng âm

·    Giao thoa sóng

·    Phản xạ sóng. Sóng dừng

4

Dòng điện xoay chiều

·    Đại cương về dòng điện xoay chiều

·    Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R, L, C và R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

·    Công suất dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

·    Máy biến áp. Truyền tải điện năng

·    Máy phát điện xoay chiều

·    Động cơ không đồng bộ ba pha

9

Dao động và sóng điện từ

·    Dao động điện từ - Mạch dao động LC

·    Điện từ trường

·    Sóng điện từ

·    Truyền thông (thông tin liên lạc) bằng sóng điện từ

4

Sóng ánh sáng

·    Tán sắc ánh sáng

·    Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng

·    Bước sóng và màu sắc ánh sáng

·    Các loại quang phổ

·    Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X

·    Thang sóng điện từ

6

Lượng tử ánh sáng

·    Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện

·    Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

·    Hiện tượng quang điện trong

·    Quang điện trở. Pin quang điện

·    Hiện tượng quang - phát quang

·    Sơ lược về laze

·    Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô

4

Hạt nhân nguyên tử

·    Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Khối lượng hạt nhân

·    Lực hạt nhân

·    Độ hụt khối. Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng

·    Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng

·    Phóng xạ

·    Phản ứng hạt nhân

·    Phản ứng phân hạch

·    Phản ứng nhiệt hạch

5

Tổng

40

C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 câu]

Chủ đề

Nội dung kiến thức

Số câu

Dao động cơ

·   Dao động điều hoà

·   Con lắc lò xo

·   Con lắc đơn

·   Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn

·   Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức

·   Hiện tượng cộng hưởng

·   Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

·   Thực hành: Chu kì dao động của con lắc đơn

7

Sóng cơ

 

·   Đại cương về sóng, sự truyền sóng

·   Sóng âm

·   Giao thoa sóng

·   Phản xạ sóng. Sóng dừng

4

Dòng điện xoay chiều

·   Đại cương về dòng điện xoay chiều

·   Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R, L, C và R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

·   Công suất dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất.

·   Máy biến áp.Truyền tải điện năng

·   Máy phát điện xoay chiều

·   Động cơ không đồng bộ ba pha

·   Thực hành: Khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp

9

Dao động và sóng điện từ

·   Dao động điện từ - Mạch dao động LC

·   Điện từ trường

·   Sóng điện từ

·   Truyền thông (thông tin liên lạc) bằng sóng điện từ

4

Sóng ánh sáng

·   Tán sắc ánh sáng

·   Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng

·   Bước sóng và màu sắc ánh sáng

·   Các loại quang phổ

·   Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X

·   Thang sóng điện từ

·   Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng

5

Lượng tử ánh sáng

·   Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện

·   Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

·   Hiện tượng quang điện trong

·   Quang điện trở. Pin quang điện

·   Hiện tượng quang - phát quang

·   Sơ lược về laze

·   Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô

6

Hạt nhân nguyên tử

·   Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Khối lượng hạt nhân. Độ hụt khối. Lực hạt nhân

·   Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng

·   Hệ thức giữa khối lượng và năng lượng

·   Phóng xạ

·   Phản ứng hạt nhân

·   Phản ứng phân hạch

·   Phản ứng nhiệt hạch

5

Từ vi mô đến vĩ mô

·   Các hạt sơ cấp

·   Hệ Mặt Trời. Các sao và thiên hà

Tổng

40

 

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [10 câu]

Chủ đề

Số câu

Dao động cơ

6

Sóng cơ và sóng âm

Dòng điện xoay chiều

Dao động và sóng điện từ

Sóng ánh sáng

4

Lượng tử ánh sáng

Hạt nhân nguyên tử

Từ vi mô đến vĩ mô

Tổng

10

B. Theo chương trình Nâng cao [10 câu]

Chủ đề

Số câu

Động lực học vật rắn

4

Dao động cơ

6

Sóng cơ

Dao động và sóng điện từ

Dòng điện xoay chiều

Sóng ánh sáng

Lượng tử ánh sáng

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Hạt nhân nguyên tử

Từ vi mô đến vĩ mô

Tổng

10

 


 

N HO¸ HäC

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu]

Nội dung

Số câu

 Este, lipit

2

 Cacbohiđrat

1

 Amin, amino axit và protein

3

 Polime và vật liệu polime

1

 Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ

6

 Đại cương về kim loại

3

 Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

6

 Sắt, crom

3

 Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

 Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ

6

II. PHẦN RIÊNG [8 câu]

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [8 câu]

Nội dung

Số câu

Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp

1

Cacbohiđrat

1

Amin, amino axit và protein

1

Polime và vật liệu polime

1

Đại cương về kim loại

1

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

1

Sắt, crom, đồng, phân biệt một số chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

2

B. Theo chương trình Nâng cao [8 câu]

Nội dung

Số câu

Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp

1

Cacbohiđrat

1

Amin, amino axit và protein

1

Polime và vật liệu polime

1

Đại cương về kim loại

1

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

1

Sắt, crom, đồng; phân biệt một số chất vô cơ; chuẩn độ dung dịch; hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

2

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT

Nội dung

Số câu

Este, lipit

3

Cacbohiđrat

2

Amin, amino axit và protein

4

Polime và vật liệu polime

2

Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ

6

Đại cương về kim loại

4

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

7

Sắt và một số kim loại quan trọng

4

Phân biệt một số chất vô cơ

1

Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ

6

Tổng

40

C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 câu]

Nội dung

Số câu

Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học

2

Phản ứng oxi hoá - khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

2

Sự điện li

2

Phi kim (cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, halogen)

2

Đại cương về kim loại

2

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, sắt

5

Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc chương trình phổ thông

6

Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon

2

Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

2

Anđehit, xeton, axit cacboxylic

2

Este, lipit

2

Amin, amino axit và protein

3

Cacbohiđrat

1

Polime và vật liệu polime

1

Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc chương trình phổ thông

6

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [10 câu]

Nội dung

Số câu

Tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li

1

Anđehit, xeton, axit cacboxylic

2

Dãy thế điện cực chuẩn

1

Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc

2

Phân biệt một số chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

1

Amin, amino axit và protein

1

Cacbohiđrat

1

B. Theo chương trình Nâng cao [10 câu]

Nội dung

Số câu

Tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li

1

Anđehit, xeton, axit cacboxylic

2

Dãy thế điện cực chuẩn

1

Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc

2

Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

1

Amin, amino axit và protein

1

Cacbohiđrat

1

 

M«n sinh häc

CẤU TRÚC ĐỀ THI

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT
    (Số lượng: 40 câu; Thời gian: 60 phút)

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Phần riêng

Chuẩn

Nâng cao

Di truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

7

2

2

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

8

0

0

Di truyền học quần thể

2

0

0

Ứng dụng di truyền học

3

1

1

Di truyền học người

1

0

0

Tổng số

21

3

3

Tiến

hoá

Bằng chứng tiến hoá

1

0

0

Cơ chế tiến hoá

4

2

2

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

1

0

0

Tổng số

6

2

2

Sinh
thái

học

Sinh thái học cá thể

1

1

0

Sinh thái học quần thể

1

1

Quần xã sinh vật

2

1

1

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

1

1

1

Tổng số

5

3

3

Tổng số câu cả ba phần

32
(80%)

8
(20%)

8
(20%)

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT
     (Số lượng: 40 câu; Thời gian: 60 phút)

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu

Di
truyền
học

Cơ chế di truyền và biến dị

8

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

9

Di truyền học quần thể

2

Ứng dụng di truyền học

3

Di truyền học người

2

Tổng số

24

Tiến
hoá

Bằng chứng tiến hoá

1

Cơ chế tiến hoá

6

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

1

Tổng số

8

Sinh

thái
học

Cá thể và quần thể sinh vật

4

Quần xã sinh vật

2

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

2

Tổng số

8

Tổng số câu cả ba phần

40

C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
     (Số lượng: 50 câu; Thời gian: 90 phút)

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Phần riêng

Chuẩn

Nâng cao

Di
truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

8

2

2

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

8

2

2

Di truyền học quần thể

3

0

0

Ứng dụng di truyền học

3

1

1

Di truyền học người

2

1

1

Tổng số

24

6

6

Tiến
hoá

Bằng chứng tiến hoá

1

 

2

0

Cơ chế tiến hoá

5

2

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

2

0

0

Tổng số

8

2

2

Sinh
thái
học

Sinh thái học cá thể

1

0

0

Sinh thái học quần thể

2

1

0

Quần xã sinh vật

2

0

1

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

3

1

1

Tổng số

8

2

2

Tổng số câu cả ba phần

40

(80%

10

(20%)

10

(20%)

 

   :: Các Văn bản khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn