Ngày 26-05-2020 17:41:23
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5169829
Số người online: 25
 
 
 
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HK 2-TIẾNG ANH 12 NĂM HỌC 2018-2019
 

 

 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

🙠🙟🕮🙝🙢

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HK 2

MÔN: TIẾNG ANH 12

NĂM HỌC: 2018-2019Quang trung Da Nang  

 


Đà Nẵng ngày 25 tháng 3 năm 2019


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HK 2-TIẾNG ANH 12

NĂM HỌC 2018-2019


PART I: GRAMMAR (PHẦN NGỮ PHÁP)

UNIT 10+ 11:  MODAL VERBS- ACTIVE AND PASSIVE


 • ACTIVE


               Will

                Would

                may/might

                must                     

                Need

                Can

 S+          Could                 + V + O

               Should        

               Be able to

               Ought to

               Had better

               Have to • Passive Voice:

               Will

               Would

              may/might

              must                       

              Need

              Can

 S+        Could                         + BE + V3/ V_ed

             Should          

              Be able to

             Ought to

             Had better

             Have to


UNIT 12: TRANSITIVE AND INTRANSITIVE VERBS


1. Intransitive verbs: (nội động từ)

- Là những động từ đứng sau chủ thể gây ra hành động và không có tân ngữ đi kèm.vd: sleep, die, swim...Công thức:

S + V

             Vd: The sun rise in the east.

2. Transitive verbs: (ngoại động từ)

- Là những động từ đòi hỏi có tân ngữ đi kèm( có thể có một hoặc nhiều tân ngữ).Vd: get, take, see, advise.... Công thức:

S + V+ O

             Vd: Yesterday I wrote a letter to Mary.
UNIT 13: COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS.

I/ Adjectives and Adverbs.

1. Adjectives:

* Positions: - Adj. + N .   beautiful hat.

                  - be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep.... + Adj.   He seems tired now.

                  - be/ seem/ look/ taste...+ too + Adj.    He is too young to drive a motorbike.

                  - be + Adj + enough .       She is tall enough to play volleyball.

                  - be/ seem/ look/ taste/ smell/ ... + so + Adj. + that.

                         The story is so interesting that I can’t put it down.

                  - How + Adj. + S + V.    How beautiful the girl is.

Notes: Trật tự từ của tính từ:

- Tính từ chỉ cảm nghĩ đứng trước tính từ miêu tả: an interesting young man.

- Đôi khi chúng ta dùng hai hay nhiều tính từ miêu tả trong một câu, thì trật tự của chúng được sắp xếp như sau:

 Số lượng + Chất lượng + Kích thước + Tuổi tác + Màu sắc + Xuất xứ( quốc gia)+ Chất liệu + NOUN.

                   eg. a beautiful old French picture.

- Tính từ chỉ kích thước và chiều dài( big, tall, long...) thường đi trước tính từ chỉ hình dáng và chiều rộng( round, fat, wide...).  eg. a long narrow street.

- Khi có hai hoặc hơn hai tính từ chỉ màu sắc,ta dùng liên từ ‘and’.

                           eg.a red, white and green flag.

2. Adverbs: là những từ dùng để diễn tả tính cách, đặc tính, mức độ, trạng thái... và được dùng để bổ nghĩa

cho động từ, tính từ, trạng từ khác hoặc cho cả câu.

* Positions:  - V(trợ động từ) + Adv. + V (thường).  I have recently finished my homework.

                   - be/ feel/ look/ ....+ Adv + Adj.    I feel completely interested in this book.

                   - V (thường) + too + Adv.        He studied too lazily to pass his exam.

                   - V (thường) + so + Adv. + that.  Jack drove so fast that he caused an accident.

                   - S + V ( + O) + Adv.    He drives carefully.

                   - V (thường) + Adv. + enough.    He worked hard enough to succeed.

                   - Adv. cũng có thể đứng một mình ở đầu câu( hoặc giữa câu giữa hai dấu “,”)

                        Suddenly, he heard a strange voice.

II. Degrees of comparison of Adj. and Adv.

1. Equal dgree: So sánh bằng       S + V + as + Adj/ Adv + as + N/ Pronoun.

                 eg. He is as tall as his father. / Mai is as beautiful as her mother.

- Có thể thay ‘as’ bằng ‘so’ trong câu phủ định. S + Be not + as/so +Adj + as N/ Pronoun.

                                                                             S + do/ does not +as/so + Adv+............

                 eg. Your pen is not so expensive as mine.

- Có thể diễn đạt ý bằng nhau, như nhau:

                     S + V + the same + (noun) + as +noun(pronoun).

              eg. My house is as high as his = My house is the same height as his.

                   Marry is as old as Tony = Marry and Tony are the same age.

2. Comparative degree:

a. Short Adjectives/ Adverbs:  S + V + short Adj/Adv + er + than + Noun/ Pronoun.

           eg. Today is hotter than yesterday./ He runs faster than I do.

-Tính từ 1 âm tiết tận cùng là phụ âm đơn ( trừ w, x, z) đứng trước một nguyên âm đơn thì gấp đôi phụ âm

cuối + er.   big-bigger

- Tính từ 2 âm tiết có tận cùng là : y, le, er, ow, et + er.  quieter, cleverer, narrower....

- Tính từ 2 âm tiết nhưng kết thúc bằng một phụ âm +y, đổi ‘y’ thành ‘i’ + er. happier.

- So sánh hơn có thể được nhấn mạnh bằng cách cộng thêm ‘much’ hoặc ‘far’.

   S + V + far/ much + sh.Adj/ Adv + er + than + noun/ pronoun.

             eg. Today is much hotter than yesterday.

b. Long Adjectives/ Adverbs: S + V + more long Adj/ Adv + than + Noun/Pronoun.

            eg. This chair is more comfortable than the other.

                  He speaks English more fluently than I do.

-Nhấn mạnh : S + V + far/ much + more + long Adj/ Adv + than + noun/ pronoun.

             eg. Hoas watch is much/ far more expensive than mine.

                     He reads much more rapidly than his brother.

-So sánh kém hơn: S + V + less Adj/ Adv than noun/ pronoun.

           eg. My TV is less beautiful than yours.

                  He drives less carefully than I think.

3.Superlative degree: So sánh nhất

                                S + V + the + sh.Adj/Adv + est  + in( danh từ đếm được số ít)

                                           + the most + long Adj/ Adv + of( danh từ đếm được số nhiều)

                                                  + least + Adj/ Adv

      eg. He is the tallest in my class.

            Nga is the most inteligent of all the students.

            Those shoes are the least expensive of all.

Note: - good/ well better the best

         - bad/ badly worse the worst

         - many/ much more the most

         - little less the least

         - far farther the farthest(về khoảng cách)

                 further the furthest( về thời gian)

         - near nearer the nearest(về khoảng cách)

                                                                                  the next( về thứ tự)

         - late later the latest( về thời gian)

the last( về thứ tự)

- old older the oldest( về tuổi tác)

elder the eldest( về cấp bậc hơn là tuổi tác)


4. So sánh kép( double comparatives):

a. Càng ngày ....... càng, mỗi lúc một...... hơn.

* Với tính từ ngắn: Adj + ER and Adj + er.    The weather gets warmer and warmer

* Với tính từ dài:    more and more + Adj.      She becomes more and more beautiful.

b. Càng ngày càng ít...., càng ngày càng kém....: less and less + Adj.

                      eg. He is less and less hard-working.

c. Càng .... thì càng.......

* Với tính từ ngắn: The adj. + er......., the adj. + er.   

         eg. The darker it gets, the colder it is.

* Với tính từ dài: The more adj......., the more adj.........

        eg. The more beautiful she is, the more miserable her husband is.

* Với động từ: the more...., the more......   The more you learn, the more you forget.

Note: Nhiều khi hai vế không cùng một loại tính từ dài hay ngắn nhưng có thể sử dụng lẫn lộn với nhau.( hoặc vế trước tính từ, vế sau động từ hoặc ngược lại...)     

       eg. The more she smiles, the more graceful she is.

d. Càng ít........, thì càng ít........ Càng kém....., ....thì càng kém......

* Với tính từ:   The less + adj........, the less + adj. .......

                   eg. The less difficult the lessons are, the less hard-working the students.

* Với động từ : the less....., the less.....

                       The less I live with him, the less I like him.

5. Những cách nói khác có tính cách so sánh.

a. Other .... than........: khác.   I want to read other novels than these.

b. Rather  than: hơn là.           We want to be poor rather than rich.

c. Had better: nên                   Youd better stay at home than go fishing.

d. Had rather hoặc Would rather: thích.. ..hơn .Wed rather watch a film than read a book.

6. Danh từ cũng có thể được dùng trong so sánh:

                S + V + as + many/ much/ little/ few + noun +as + noun/ pronoun.

hoặc         S + V + more/ fewer/ less + noun + than + noun/ pronoun.

               eg. He earns as much money as his brother.

                     I have more books than she does.


UNIT 14+15: PHRASAL VERBS


Mệnh đề động từ , là những động từ đi kèm với một hoặc hai từ( một trạng từ hoặc một giới từ). Với mỗi trạng từ đi kèm thì mệnh đề động từ sẽ mang một ý nghĩa khác nhau.

Vd: -Look! There is a cat!

                     -My mother looks after carefull.

Có bốn loại cụm động từ khác nhau:

1. Loại 1:

Động từ đi với một tân ngữ trực tiếp- đây là ngoại động từ . Nếu tân ngữ trực tiếp là một danh từ, nó có thể

đứng trước hoặc đứng sau trạng từ. Tuy nhiên, nếu tân ngữ trực tiếp là một đại từ thì nó phải đứng trước đại từ. Công thức:

V + Adverb +O

Vd:look up, bring (sb) up, let(sb) down, make up, put off, put on, take off, take away, try on, turn down, work out, turn on, turn off......

2. Loại 2: Động từ đi với một giới từ và một bổ ngữ trực tiếp- đây là ngoại động từ. Đối với những cụm động từ này không được tách  rời hai phần của cụm động từ. Công thức:

V +preposition +O

                                                     V d. She looks after her children  properly

3. Loại 3: động từ  không đi với bổ ngữ trực tiếp- đây là nội động từ. Ta không được tách rời hai phần của cụm động từ. Công thức:

V + Adverb

Vd: break down , break up, get away, get by, go down, hold on, pass away, pass out, set off/ set out, stand out, take off....

4. Loaị 4: động từ bao gồm cả trạng từ và giới từ. Chúng luôn cần một bổ ngữ trực tiếp. Ta không được tách

rời các phần của cụm động từ này. . Công thức:

V + Adverb + preposition +O

Vd:catch up with, come up against, come up with, face up to, fall in with, get along/on with, get out of, look up to, make up for, put up with, run out of, stand up for, stand up to...

Some  common Phrasal verbs  


Verb

Preposition

Synonym ( Ngh ĩa)

call 

back

return a telephone call                                                     Gọi lại ( điện thoại)

call 

off

cancel                                                                               Hủy bỏ

call

on

ask to speak in class                                                         Gọi phát biểu ý kiến

call

up

make a telephone call                                                       Gọi điện thoại

do

over

do again                                                                            Làm lại

figure 

out

find the solution to a problem                                          Tìm giải pháp

fill

in

complete a sentence by writing in a blank                       Điền vào

fill

up

fill completely with gas, water, coffee, etc.                      Đổ đầy, làm đầy

find

out

discover information                                                        Tìm ra, phát hiện ra

get 

in

enter a car, a taxi                                                             Lên xe, tax i...

get

off

leave a bus, an airplane, a train, a subway, a bicycle Xuống xe buýt, máy bay ...

get 

on

enter a bus, an airplane, a train, a subway, a bicycle     Lên xe

get

over

recover from an illness                                                    Bình phục, khỏi ốm

give

back

return something to someone                                          Trả lại

give

up

quit doing something or quit trying                                 Từ bỏ, bỏ

go

off

explode                                                                             Phát nổ

hand 

in

give homework, tests, papers, etc., to a teacher            Nộp bài kiểm tra, bài thi...

hand 

out

give something to this person, then that person, then another person,. Phân phát

hang

up

 1. hang on a hanger or a hook;                               Treo

 2. end a telephone call                                             Kết thúc cuộc gọi đt

keep 

on

continue                                                                           Tiếp tục

leave

out

omit                                                                                  Bỏ sót, bỏ qua

look

up

look for information in a reference book                         Tra cứu( từ,kiến thức...)

make 

up

invent                                                                                Phát minh ...

pay

back

return money to someone                                                 Trả lai tiền cho ai

pick

up

Lift                                                                                    Đón

put 

off

Postpone                                                                          Hoãn lại

put

on

put clothes on one"s body                                                 Mặc quần áo

put 

out

extinguish (stop) a fire, a cigarette, a cigar                   Dập tắt ( Lửa, thuốc lá ..)

run

into

meet by chance                                                                Tình cờ gặp

shut

off

stop a machine or light, turn off                                      Đóng ,tắt

start

over

start again                                                                        Khởi động lại

take

off

remove clothes from one"s body                                       Tháo, cởi  quần áo...

tear 

up

tear into small pieces                                                        Xé ra từng mảnh nhỏ

throw

away/out

put in the trash                                                                  Vứt bỏ

try

on

put on clothing to see if it fits                                           Thử ( quần áo )

turn 

down

decrease the volume                                                         Vặn nhỏ âm thanh

turn 

off

stop a machine or a light, shut off                                    Tắt ( đèn, máy móc ...)

turn

on

begin a machine or a light                                                Bật đèn, máy móc...

turn

up

increase the volume                                                           Vặn to âm thanhPART II: EXERCISE

UNIT 10: ENDANGERED SPECIES


Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

 1. A. bamboo B. good C. foot D. cook

 2. A. cake B. panda C. face D. late

 3. A. social B. science C. sour D. sure

Circle the word whose stress part is placed differently from that of the others

 1. A. reserve B. schedule C. wildlife D. beauty

 2. A. derive B. contain C. leopard D. prevent

Make the correct choice:

 1. Many plants and endangered species are now endangering of _______.

A. expression B. expulsion C. extinction D. extension

 1. _______ is destroying larger areas of tropical rain forests.

A. Disforestation B. Deforestation C. Anti-forestation D. forests

 1. A lot of different conservation efforts have been made to________endangered species.

A. save B. kills C. make D. do

 1. The raw sewage needs to be ________ treated.

A. chemically B. chemical C. chemist C. chemistry

 1. There are more than 20 ________ working on the water treatment project.

A. researches B. researcher C. researchers D. research

 1. More and more people __________ of food poisoning nowadays.

A. exits B. survive C. die D. starve

 1. The government _________ the flood victims with food, clothers and money.

A. gave B. provided C. offered D. presented

 1. Many people _________ that natural resources will never be used up.

A. view B. consider C. believe D. regard

 1. Conservation is the protection of the _________ environment.

A. nature B. natural C. naturally D. naturalize

 1. There are many ________ of pollution in our modern world

A. resources B. sources C. foundations D. bases

 1. You ________ ask a woman about her age. It’s not polite.

A. must B. need C. musn’t D. needn’t

 1. Pay attention ________ all traffic signs when you are travelling in the street.

A. for B. on C. to D. from

 1. Their plans were cancelled _______ of a bad storm.

A. in spite B. because C. instead D. in place

 1. I’ll lend you the money and you ________ pay me back till next month.

A. needn’t B. mustn’t C. need D. must

 1. You should change your wet shoes,________ you’ll catch cold

A. therefore B. or C. if D. unless

 1. The twins used to play rugby when they were four year old, ________ ?

A. don’t they B. didn’t they C. didn’t used they D. did they

 1. You would rather _________ talking in class so as not to make your teacher angry.

A. stops B. stopping C. to stop D. stop

 1. I’ve got __________ money to lend you now. I think you can ask Lyn for some.

A. few B. a few C. little D. a little

 1. To tell the truth, Aim frightened ________ ghosts.

A. for B. on C. with D. of

 1. Tell her that she ________ be here by six. I insist on it.

A. may B. must C. ought to D. might

 1. He hurried _________ he wouldn’t be late for class.

A. since B. as if C. unless D. so that

 1. There should be no discrimination _______ grounds of sex race or religion

A. on B. at C. of D. in

 1. He has refused, but he _________ change his mind if you asked him again

A. might B. may C. can D. must

 1. Two parallel white lines in the millde road meant that you _________ not overtake.

A. must B. might C. may D. need

 1. There’s _______ university in my neighborhood.

A. an B. a C. the D. Φ

Choose the underlined words that need correcting.

 1. The bus will be leaving on five minutes so you’d better hurry up.

A B C D

 1. Many teachers have devoted their lives to teaching, therefore teaching is not a well-paid job.

A B C D

 1. My parents often take careful of me when I am ill.

A B C D

 1. She passed the board exam, who made her parents proud.

A B C D

 1. Lack of properly physical exercise cause tiredness and poor health.

A B C D

Read the passage and choose the best answers.

World Wildlife Fund (WWF) safeguards hundreds of species around the world, but we focus species attention on our flagship species: giant pandas, tigers, endangered whales and dolphins, rhinos, elephant, marine turtles and great apes. These species not only need species measures and extra protection in order to survive, they also serve as “umbrella” species: helping them helps numerous other species that live in the same habitats.

In addition to our flagship animals, we work to protect numerous species in peril around the world that live within our priority eco-rigions. Laree predators like snow leopards and grizzly bears, migratory species like whooping cranes and songbrids, and a host of other species facing threats also benefit from WWF’ s conservation efforts. Our wildlife trade experts at “traffic” work to ensure that trade wildlife products, doesn’t harm a species, while also fighting against illegal and unsustainable trade.

WWF is known for acting sound science. Science leads and guides us strategies and approaches, from the way to restore tigers in viable, breed population to decide which areas need protection the most.

 1. What does WWF stand for?

A. World Wildlife Food. B. World Wildlife Formation.

C. World Wildlife Fund. D. World Website Fund.

 1. How many species do we pay much attention to?

A. 5 B. 8 C. 7 D. 9

 1. What is the meaning of the world habitats in pharagraph 1?

A. The place where animals or plants are normally found.

B. The place where animals or plants can drink and sleep.

C. The place where animals or plants can eat find their enemy.

D. The place where animals can find and keep their body warm.

 1. What can science help us in safeguarding endangered species?

A. Find the way to kill all species easily. B. Lead and guide strategies and approaches.

C. Discover another habitat of animal. D. Search for a food source for animals.

 1. Which of the following is not stated in the passage?

A. WWF safeguards hundreds of species around the world.

B. WWF is known for acting on sound science.

C. these above species need extra protection so as not to be extinct.

D. All species are so fierce that scientists can’t take care of them.

Read and choose the appropriate option:

WHY DO ANIMALS GO EXTINCT?

Different kinds of animals have appeared and disappeared throughout Earth’s history. Some animals go extinct because the climate (41)_______ they live changes. The climate may become wetter or drier. It may become warmer or cooler. If the animals cannot change, or adapt, to the new climate, they die.

Some animals go extinct because thay cannot (42) _______ with other animals for food. Some animals go extinct because they are killed by enemies. New kinds of animals are always evolving. Evolving means that the animals are changing (43) _______ from generation to generation. Small differences between parents, children, and grandchildren slowly add up over many, many generations. Eventually, a different kind of animal evolves. [evolve: tiến hóa]

Sometimes many of the animals on Earth go extinct at the (44) _______ time. Scientists call this a mass extinction. Scientists think there (45) _______ at least five mass extinctions in Earth’s history. The last mass extinction happened about 65 million years ago. This mass extinction killed off the dinosaurs.

 1. A. where B. which C. when D. what

 2. A. complete B. find C. compete D. exist

 3. A. accidentally B. suddenly C. quickly D. slowly

 4. A. same B. similar C. different D. various

 5. A. has been B. have been C. will be D. are

Choose the sentence which is closest in meaning to the original one.

 1. The gate was closed to stop the children running into the road.

A. The gate was closed so the children running into the road.

B. The gate is closed so that children don’t run into the road.

C. The gate was closed so that the children couldn’t run into the road.

D. The gate is closed that the children couldn’t to run into the road.

 1. My Indian friend finds using chopsticks difficult.

A. My Indian friend is not used to using chopsticks.

B. My Indian friend can’t use chopsticks.

C. My Indian friend didn’t use to using chopsticks.

 1. Too tired to continue, David stopped walking.

A. David couldn’t carry on walking because he was too tired.

B. David couldn’t stop walking because he was to tired.

C. David was too tired to carry out walking.

D. David can’t continue to walk when he’ stirred.

 1. I haven’t met old English teacher since I left school.

A. I didn’t have a chance to meet my old English teacher because I left school.

B. this is the last time I met my old English teacher at shool.

C. I last met my old English teacher when I left school.

D. My old English teacher hasn’t met me since I have left school.

 1. Tom didn’t begin to read until he was eight.

A. It was not until Tom was eight that he began to read.

B. When Tom was eight, he didn’t know how to read.

C. Tom had read when he was Wight to read. D. Not until Tom read, he was eight.

-----------THE END-----------


UNIT 11: BOOKS

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest  

1. A. same B. taste C. swallow D. page

2. A. sleep B. keep   C. pleasure D. people

3. A. too B. book C. look D. good

4. A. described B. picked C. swallowed D. informed

5. A. words B. reviewers C. describes D. types

Choose the word that has the stress pattern different from that of the rest.

6. A. subject B. swallow C. story D. digest

7. A. example B. holiday C. careful D. interest

8. A. describe B. chapter C. wonder D. easy

9. A. understand B. television C. improvement D. introduce

10. A. imaginary B. advantageous C. information D. incredible

Choose the most suitable word or phrase (A, B, C or D) to complete each sentence.

11. My parents........they will move to the seaside when my father retires next year.

  A. think   B. thinking   C. will think D. thought

12. I couldn"t resist reading the book even........ I was very sleepy.

  A. though B. although   C. however   D. otherwise

13.........that the hope for cancer control may lie in the use of vaccine.

  A. To believe B. It is believed C. Believing   D. The belief

14. I went to........ some pictures by a new painter the other day.

  A. watch B. see to   C. look at D. visit

15. My roommate"s handwriting was very bad, so he had me........ his paper for him last night.

  A. to type   B. type C. to have typed D. typed

16. The book is so interesting that I can"t........

  A. put down it B. put it down C. put down D. be put down

17. Would you be........to hold the door open?

  A. too kind B. as kind C. kind enough D. so kind

18. What do you mean, he"s watching television?  He"s........ to be washing the car.

  A. hoped B. expected   C. supposed D. thought

19. Children are........in watching cartoon films.

  A. interested   B. keen C. fond D. concerned

20. The ........thing about travelling by train rather than by car is that you can sleep or read during the journey.

  A. enjoyment   B. enjoyed C. enjoying   D. enjoyable

21. I wonder who drank all the milk yesterday. It........ have been Jane because she was out all day.

  A. must   B. could C. needn"t D. can"t

22. Books in the home are a wonderful....... of knowledge and pleasure.

  A. source B. resource   C. list D. sum

23. Reviewers describe books .......  "hard-to-put-down", or "hard-to-pick-up-again".

  A. as B. for C. into D. in

24. Books are still a cheap........ to get knowledge and entertainment.

  A. means B. way C. method D. measure

25. A fine tomb,........, marks the grave of the poet Chaucer.

  A. which in the fifteenth century was erecting B. erecting in the fifteenth century

  C. erected in the fifteenth century D. being erected in the fifteenth century

II. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correction.

26. People respected him because he was a honest man.

A B C D

27. Today the number of people whom enjoy winter sports is almost double that of twenty years ago.

A B C D

28. My uncle has just bought some expensive furnitures for his new house.

A B C D

29. Have you ever read any novels writing by Jack London?

A B C D

30. He studied very hard, so he passed the exam easy.

A B C D

Choose the correct sentence

31. He last had his car repaired 2 weeks ago.

  A. He has had his car repaired for 2 weeks.   B. He had repaired his car § weeks before.

  C. He had not repaired his car for 2 weeks then           D. He didn"t have any repair to his car in 2 weeks.

32. John lent me this book.

A. This book was lent to me by John. B. I lent this book to John.

C. This book is lent to me by John. D. I was lent by John this book.

33. They had seen the man in a parking lot.

  A. The man was seen in a parking lot. B. The man has been seen in a parking lot.

  C. The man was to be seen in a parking lot. D. The man had been seen in a parking lot.

34. People say that prevention is better than cure.

  A. It is said that prevention is better than cure. B. Prevention is said to be better than cure.

  C. Prevention is to have said to be better than cure. D. A and B are correct.

35. My mother gave a watch to me.

  A. My mother was given a watch by me. B. A watch was given to me by my mother.

  C. A watch was given my mother by me. D. A watch was given to my mother by me.

Read the passage below and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space.

T

oday there are libraries in almost every towns in the world. Even in areas (36)______ there are no libraries, there are often mobile libraries which take boos from one village to (37)______. But in the days when books were copied by hand (38)______ than printed, libraries were very rare. The reason is simple: books took a very long time to produce, and there were far fewer coppies of any given work around. The greatest library (39)______ all, that in Alexandia, had 54,000 books.

In the ancient world, this number (40)______ considered huge. It was the first time that anyone had collected so many books from all around the world (41)______ one roof. There are many theories about why these books were lost. (42)______is that the library accidentally burned down. Another is that one of the rulers of the city ordered the books to be burned. They were taken to various places and it took six monthsto burn them. (43)______ happened, the collection there was priceless. Many of the library’s treasures were lost forever-sone books were (44)______ recovered. We cannot even know (45)______ what the library containd.

36. A. where B. who C. the place D. which

37. A. other B. others C. the other D. another

38. A. rather B. else C. more D. much

39. A. of B. about C. in D. over

40. A. is B. was C. were place D. has been

41. A. in B. under C. over D. below

42. A. One B. A theory C. None D. All

43. A. Whoever B. Whichever C. whatever D. wherever

44. A. almost B. never C. already D. yet

45. A. exactly B. really C. detailedly D. yet

Read and choose the best answer.

There are books with fairy tails in many countries. Often the same stoties are known and repeated in many languages. Some of the things that happens in these stories are remarkable, although not as remarkable as things that are truly happening in medicine and science today.

Most fairy tails begin with “Once upon a time” and end with “They lived happily ever after”, so we will begin in the same way.

Once upon a time there was a girl calles Cinderella who did all the work in the kitchen while her lazy sister did nothing.

One night, her sister went to a ball at the palace. Cinderella was left home, very sad. After a time her fairy godmother appeared and told Cinderella that she could go to the ball- but to return home by midnight.

So she went to the ball in a beautiful dress in a wonderful coach. She danced with the prince but at midnight she ran back home, leaving one of her shoes on the floor. The prince wanted to see her again and went to every house in the capital until he found that the shoe was the right size for Cinderella. She and the price were married and lived happily ever after.

 1. Books with fairy are found in ________________.

A. our country only B. few countries

C. all countries except ours D. many countries

 1. According to the passage, things truly happening in medicine and science today are_________ things that happenes in some fairy tails,

A. More remarkable than B. less remarkable than

C. as remarkable as D. not as remarkable as

 1. The word “ball” in the first sentence means ________________.

A. a sport equipment B. a dancing hall                C. a balloon D. sphere

 1. Cinderella was very sad because ________________.

A. her sister did nothing C. her sister went to a ball and left her at home

C. she did all the work in the kitchen D. her sister was invited to a hall

 1. At the end of the story ________________.

A. Cinderella could go to the ball and it was so happened that she and the prince was married

B. Cinderella’s godmother came to comfort her

C. one of Cinderella’ sisters was married to the prince

D. the prince invited Cinderella to the hall

------THE END------

UNIT 12: WATER SPORTS

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest

1. A. interfered B. allowed C. visited D. played

2. A. water B. swimming C. between D. rowing

3. A. caps B. meters C. swimmers D. lines

Choose the word which is stressed differently from the rest

4. A. interfere B. penalty C. referee D. competition

5. A. scuba-diving B. swimming C. gymnastics D. skating

Choose from the four options given (marked A, B, C, and D) one best answer

6. One of the four period of time in which a game of American football is divided is known as a        

A. part B. half C. quarter D. stage

7. Suddenly, Julia jumped out of the car and sprinted for the front door.

A. walked hurriedly B. ran very fast C. move slightly D. ran slowly

8. The            is the official who controls the game in some sports.

A. player B. captain C. referee D. defender

9. The whole audience objected to their foul play during the football match.

A. clumsy B. dependent C. imperfect D. unfair

10. Those two teams played so well and the scores were tied at 1-1 at last.

A. drew B. put C. kept D. equaled

11. A kick taken as a penalty in the game of football is called a penalty kick or           kick.

A. punishment B. foul C. opposition D. spot

12. In water polo, a player is ejected after committing five personal fouls.

A. punished B. criticized C. thrown out D. defeated

13. A          is a device that automatically controls something such as speed, temperature or pressure.

A. mask B. regulator C. boat D. fin

14. Rowing is the sport or activity of travelling in a boat by using            

A. air tanks B. sail C. boards D. oars

15. Windsurfing or           is the sport of sailing on water standing on a windsurfer.

A. boat-sailing B. sail-boarding C. board-sailing D. wind-sailing

16. Their        play lost them the match against an amateur team.

A. false B. foul C. wrong D. mistaken

17. Don’t           in matters that do not concern you.

A. interfere B. discuss C. question D. study

18. I don’t know why he isn’t here at the moment. He       stuck in the traffic jam.

A. must get B. may be C. should be D. must have got

19. Never agree         something you know to be wrong.

A. doing B. to do C. you will do D. that will do

20. The place         good films is the Odeon Cinema.

A. to see B. seeing C. can see D. we see

21. It was my secretary          sent the document to Mr. Smith.

A. that B. who C. whom D. A &B

22. They spent a lot of money          their children with the best education.

A. providing B. provided C. to provide D. on providing

23. I just bought           new shirt and some new shoes.             Shirt is quite expensive but the price of

shoes are reasonable.

A. a/ A/ the B. a/ The/ a C. the/ The/ the D. a/ The/ the

24. I would like to thank my supervisor,          I would never have finished my work.

A. with whom B. with him C. with his help D. without whom

25. Don’t spend time      about things that may never happen.

A. worried B. worrying C. to worry D. and worry

26. Never           I experienced such a storm since I was a child.

A. had B. have C. did D. was

27. We need        information about this English course.

A. far B. farther C. further D. most of

28. Water polo is played in            pool 1.8 meters deep.

A. a B. an C. the D. Þ

29. The player was ejected because he committed a foul.

A. as B. due to C. despite D. provided

30. You need proper shoes to go hiking in the mountain,              the ground is rough and hard.

A. though B. due to C. because of D. because


Find the underlined part in each sentence that should be corrected

31. This class has cancelled (A) because too few (B) students had registered (C) before (D) registration closed.

32. The (A) first nation park in(B) the world, calling (C) Yellowstone Park, was established (D) in 1872.

33. A food additive (A) is any (B) chemical that food manufacturers intentional (C) add to (D)their products.

34. If you had put(A) the plant in a cooler(B) location, the leaves(C) have burned (D).

35. The house was (A) very quiet when(B) I got home because of(C) everyone had gone(D) to bed.


Read the passage carefully and choose the correct answers

Synchronized swimming is a hybrid of swimming, gymnastics, and dance. This sport has an artistic effect, and really relates to those three sports. It consists of swimmers performing a synchronized routine of elaborate and dramatic moves in the water, accompanied by music.

Synchronized swimming demands first-rate water skills, and requires strength, endurance, flexibility, grace, artistry and precise timing, not to mention exceptional breath control while upside down underwater. Developed in the early 1900s in Canada, it is a sport performed almost exclusively by women, although there is some participation by men. In its early form it was sometimes known as “water ballet”.

It is a Summer Olympic Games sport. First demonstrated in 1952, it has been an official event since 1984. Olympic and world Championship competition is not currently open to men, but other international and national competitions allow male competitors. Both USA Synchro and Synchro Canada allow men to compete with women.

Competitors point to the strength, flexibility, and aerobic endurance required to perform difficult routines for the judges, one technical and one free.

36. The world ‘hybrid ‘in the first line could be best replaced by           .

A. continuity B. modernization C. mixture D. succession

37. Synchronized swimming is a sport that          .

A. relates to swimming, gymnastics, and dance B. began in Canada in the early of the 20th century

C. is performed almost exclusively by women D. All are correct

38. It’s untrue to say that          .

A. Synchronized swimming has completely influenced by ballet.

B. Synchronized swimming used to be known as “water ballet”

C. The requirements for synchronized swimmers are strength, endurance, flexibility, grace, artistry and

precise timing

D. Men can also take part in synchronized swimming.

39. Which of sentences is TRUE?

A. Besides demanding strength, endurance, flexibility, grace and artistry, synchronized swimming requires  exceptional breath control.

B. Olympic and World Championship competition allow male synchronized swimmers.

C. Synchronized swimming emerged as an exhibition sport at the Olympic Games in 1984.

D. Competition for both events consists of difficult technical routines.

40. The best title for the passage is          

A. History of Synchronized Swimming B. Competition Synchronized Swimming

C. The Requirement of Synchronized Swimming D. Synchronized Swimming

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase

Windsurfing is surface water sport using a windsurf board, also commonly called a (41)           , usually two to five meters long and powered by a (42)          sail. The rig is connected to the board by free-rotating flexible joint called the Universal Joint(U-Joint). Unlike a rudder-steered (43)            a windsurfer is (44)            by the tilting and rotating of the mast and sail as well as titling and carving the board.

The sport (45)        aspects of both sailing and surfing, along with certain athletic aspects (46)        with other board sports like skateboarding, snowboarding, waterskiing, and wakeboarding. (47)         it might be considered a minimalist version of  sailboat, a windsurfer offers experiences that are (48)        speed record for sailing craft; and, windsurfers can (49)______ jumps, inverted loops, spinning maneuvers, and other “freestyle” (50)             that cannot be matched by any sailboat.

41. A. board B. sailboard C. windsurfer D. All are correct

42. A. small B. large C. single D. full

43. A. boat B. sailboat C. sail boarding D. sailing board

44. A. steered B. directed C. shown D. guided

45. A. refers B. notices C. combines D. develops

46. A. connected B. shared C. involved D. dealt

47. A. Because B. Therefore C. However D. Although

48.   A. perform B. display C. create D. provide

50. A. changes B. moves C. activities D. performances


------THE END------


UNIT 13: THE 22ND SEA GAMES

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

1. A. decision B. precision C. comprehension D. confusion

2. A. arrival B. vital C. tidal D. citadel

3. A. scoreboard B. science C. schedule D. scanner

Choose the word which has a different stress pattern from that of the others.

4. A. president B. manager C. spectator D. counsellor

5. A. intelligent B. overwhelming C. imaginable. D. intangible

Choose the word that best fits blank.

6. ________ is a person who is very interested in something and spends a lot of time doing it.

A. Enthusiast B. Economist C. Commentator D. Worker

7. Vietnam has a lot of ________ players who won many gold medals in The 22nd SEA Games.

A. outstanding B. outstretching C. outlying D. outgoing

8. The competitor ________the bar and won a gold medal.

A. touched B. cleared C. threw D. kicked

9. ________ is held every two years.

A. The South Eastern Asian Games B. The Southern East Asian Games.

C. The Southeast Asian Games D. The Southeast Asia Games

10. Spectators had great ________for the amazing results that Vietnam’s sports delegation gained.

A. admire B. admirable C. admiration D. admiter

11. The results of ________ were satisfactory.

A. competitions B. competitor C. competitive D. compete.

12. Thailand ________ Vietnam just one goal in the final in The 22nd SEA Games.

A. won B. beat C. knocked D. scored

13. The Vietnamese were very satisfied with excellent performances of the young and  ________athletes.

A. energetic B. energy C. energetically D. energize

14. The score in the game or competition is shown on________.

A. scoreboard B. score draw C. score line D. scorecard

15. On behalf of the referees and athletes, they swore to an oath of “solidarity, ________ and Fair Play “.

A. Honest B. Honesty C. Honestly D. Dishonest

Choose the word / phrase that best fits each blank.

16. Every computer consists of a number of systems ________together.

A. by working B. work C. they work D. that work

17. Not only ________places of  beauty, they serve scientific and educational purposes as well.

A. are botanical gardens B. botanical gardens to be

C. botanical gardens are D. to be botanical gardens

18. ________cheese is essentially a concentrated form of milk; it contains the same nutrients as milk.

A. Although B. Because C. However D. Besides

19. The crowd are becoming excited.

A. less and least B. less and most C. more and more D. more and most

20. Bricks ________ from many different types of clay.

A. were making B. can be made C. are to make D. can make


21. Water polo is a game ________ is played in the water by two teams, each with seven players.

A. in which B. who C. which D. why

22. To be effective, an advertisement must fist attract ________ attention.

A. a B. an C. the D. ø

23. Although Adlai Stevenson was never elected presidents, he was one of the pre-eminent American ________of the mid-twentieth century.

A. politically B. political C. politicians D. politic

24. The larger a drop of water, __________freezing temperature.

A. the higher its B. the highest C. higher then its D. its higher

25. The file clerk says he can’t afford to live on his salary if he wants ________ some money for an emergency, so he’s going to stop complaining and start looking for another job.

A. saving B. to saving C. to save D. save

26. If humans________ two heads, they couldn’t make decisions easily.

A. have B. have had C. had had D. had

27. Mr. Logan’s instructions were ________ clear that no one had any questions.

A. such B. ever C. so D. too

28. The contract deadline is ________  February 10 th.

A. in B. at C. on D. for

29. Almost everyone has heard the most famous Olympic saying: “Stronger, Higher, ________”.

A. Fast B. Fastening C. Faster D. Fasten

30. Although fish can hear, they have neither external ears ________ eardrums.

A. or B. nor C. and D. any

Read the passage and choose the best answers.

The 24th SEA Games was held from 6th to 15th December, 2007 in three provinces in Thailand, namely Nakhon Ratchsima, Bangkok, and Chon Buri. In fact, the 2007 SEA Games was to be hosted by Singapore, but Singapore gave up the chance, as its new national sports stadium is under construction and will not be completed in time for the next SEA Games. Thailand was then asked by The SEA Games Federation to host this regional sport event in place of Singapore.

The SEA Games takes place every two years, with 11 countries in Southeast Asia participating. Each member country, in alphabetical order, takes turn hosting this event. Let’s look at the number of sports and gold medals in The SEA Ganes in recent years. The 21st SEA Games, hosted by Malaysia in 2001, had 32 sports with 391 gold medals. There were 32 sports with 439 gold medals in The 22nd SEA Games, held in Vietnam in 2003. The 23rd SEA Games, in The Philippines in 2005, had 40 sports with 439 gold medals.

The 24th SEA Games in Thailand this year, featuring 43 sports and 485 gold medals, had the highest number of sports and gold medals in The Asian Games and The Olympic Games. So The SEA Games is regarded as the largest regional sporting event in the world  in terms of number of sports and madals.

31. How long did The 24th SEA Games last?

A. A week B. 8 days. C. 2 weeks D. 10 days.

32. Which of the following is not stated in the passage?

A. The 24th SEA Games was the largest regional sporting event in the world.

B. The 24th SEA Games was the highest number of sports and gold meadals in the history of the SEA Games.

C. The 22nd SEA Games was held in Vietnam in 2003.

D. The 2007 SEA Games was to be hosted by East Timor.

33. How many sports were there in The 24th SEA Games?

A. 44 B. 485 C. 43 D. 42

34. How offen does the SEA Games take place? Every ___________.

A. 2 years B. 4 years C. 3 years D. 5 years

35. Where was The 21st SEA Games celebrated?

A. in Philippines B. in Vietnam C. in Malaysia D. in Singapore
Choose the suitable word to fill in each blank.

Divided into two parts, rites and festivals, the ceremony commenced at 19:00 with the song, “Vietnam– our Fatherland”. The surprise appearance of parachutists, carrying the 11 (36)_______flags of the competing Southeast Asian countries, was greeted with thunderous applause from the audience.

All the stadium’s lights suddenly came on, marking the start of the procession of Vietnam’s flag and the 22nd SEA Games; symbol. The 11 sporting delegations then marched past the reviewing stand  to excited applause from officials and spectators. { rites: nghi lễ, parachutist: người nhảy dù, delegations; đoàn đại biểu}

The sacred (37) ______, which symbolizes the humanity of the games and desire to compete with burning  intensity, was taken from The Ho Chi Minh Museum and passed by some famous Vietnamese athletes and athletes from 10 regional countries to Nguyen Thuy Hien ( wushu artist) who gave it to the Prime Minister, who in turn passed it to an athlete dressed like national (38) ______ Giong. { sacred: thiên liêng}

From this athlete’s hand, the official flame was lit at My Dinh National Stadium and will burn thoughout the course of the Games.

Speaking at the (39) _______ceremony, Minister-Chairman of the Physical Training and Sports Committee, who is also the head of the 22nd SEA Games Organizing Board, warmly welcomed Party and State leaders, delegates, domestic and international guests, and 11 sports delegations (40) ______ southeast Asian countries to the 22nd SEA Games.

36. A. nation B. nationality C. native D. national

37. A. flashlight B. torch C. lighter D. bulb

38. A. hero B. student C. communist D. actor

39. A. closing B. opening C. swimming D. sporting

40. A. to B. in C.from D. for

Choose the sentence which is closest in meaning to the original one.

41. Besides painting in oil, he also paints in water colors.

A. Not only he paints in oil, but also does he paint in water colors.

B. Not only can he paint in oil, but also he paints in water colors.

C. Not only does he paint in oil, but also he paints in water colors.

D. Not only does he paint in oil, but he also paints in water colors.

42. Please let me know if you wish to keep the books any longer.

A. Should you wish to kept the books any longer, please let me know.

B. Should you wish to keep the books any longer, please me know.

C. If you should wish to you kept the books any longer, please let me know.

D. Wish you to keep the books any longer, please let me know.

43. “ I’ll pay back the money, Gloria,” said Ivan.

A. Ivan apologized to Gloria for borrowing her money. B. Ivan offered to pay Gloria the money back.

C. Ivan promised to pay back Gloria’s money. D. ivan suggested paying back the money to Gloria.

44. The weather is too hot for us to go out.

A. The weather is so hot that we can’t go out. B. The weather is so hot us to go out.

C. The weather is too hot that we can’t go out. D. The weather is such hot that we can’t go out.

45. Tom began playing the trumpet 3 years ago.

A. Tom has played the trumpet 3 years ago. B. Tom has been playing the trumpet for 3 years.

C. Tom played the trumpet for 3 years ago. D. Tom had played the trumpet 3 years ago.

Choose the underlined word that needs correction:

46. Their news about the success of your business it was wonderful for me to hear.

                 A                     B                  C                                          D

47. The board of directors should be deciding now who will get promotion, who may be trained for

                                             A                                     B                                               C

managerial positions, and who would be fired.

D

48.There are thousands of kinds of bacteria, many of whom are beneficial.

A B C D

49. Physical therapists help patients relearn how to use their bodies after disease or injure.

                                                             A                B                               C     D

50. I don’t think it would be harder to keep control on production if we move some

                                    A                                  B

plants out of the country that to leave things as they are.

C D

------THE END------


UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest

 1. A. catastrophe B. trophy C. notify D. recipe /’resәpi/

 2. A. famine B. determine C. mineral D. miner

 3. A. mission B. revision C. division D. collision

Circle the word which has a different stress pattern from that of the others

 1. A. inhabitant B. interpreter C. imitation D. initiate

 2. A. stimulate B. sharpener C. festival D. disaster

Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence.

 1. Failure to win the championship will _______in the dismissal of the coach. {trainer}

A. result B. happen C. affect D. cause

 1. He tried to_______to everyone to support him.

A. make B. appeal C. persuade D. advise

 1. There was a hold-up on the road because a bridge had been_______away by the flood.

A. washed B. flowed C. blown D. destroyed

 1. He_______his life to helping the poor.

A. spent B. experienced C. dedicated D. used

 1. The Red Cross is a organization whose purpose is to help people in war time and _______ disasters.

A. commercial B. political C. military D. humanitarian

 1. She got angry when they started to_______her private life.

A. ask for B. enquire after C. ask about D. enquire with

 1. She ran in a marathon last week but_______after ten kilometers. {withdraw}

A. dropped out B. closed down C. broke up D. made up

 1. Gertrude takes_______her mother; she has blue eyes and fair hair,too.

A. in B. up C. after D. down

 1. It took him a long time to _______the death of his wife. {recover}

A. take away B. get over C. take off D. get through

 1. There were so many kinds of cameras_______, and I didn"t know which to buy.

A. to choose B. choosing from C. chosen D. to choose from

 1. Billy hasn"t been working; he won"t_______his examinations.

A. get off B. get through C. keep up D. keep off

 1. They arrived_______the airport_______good time for the plane.

A. in/ on B. to/ in C. at/ in D. to/ for

 1. Did Mr. Tan_______the class while Miss Fiona was ill in hospital? {take control of}

A. take away B. take over C. take up D. take off

 1. Paula applied for the post but she was_______

A. turned down B. checked out C. kept under D. pushed ahead

 1. If orders keep coming in like this, I"ll have to_______more staff. {employ}

A. give up B. add in C. gain on D. take on

 1. Why do they_______talking about money all the time?

A. keep on B. side with C. take after D. work off

 1. In addition to Mr. Thomas and Miss White, the principal_______attend the school party.

A. is likely B. is going to C. are likely D. are going to

 1. "Can I help you?" " _______"

A. At two o"clock. B. I can help you C. No, I don"t. D. Yes, please.

 1. My uncle _______until he was fifty.

A. married B. didn"t marry C. would marry D. was not marrying

 1. She could do nothing_______complain about the weather all day.

A. but B. for C. about D. with

 1. If a book is really_______, it will certainly_______the reader.

A. interesting/ interest B. interests/ interest         C. interested/ interesting     D. interests/ interested

 1. Cigarette smoking can _______a loss of appetite.

A. cure B. release C. cause D. treat

 1. In this case, I think _______nothing.

A. it is better to say B. it be better to say             C. better" to say D. better for saying

 1. Mark, I don"t think you_______Carol, the new department typist.

A. meeting B. having met C. to have met D. have met

 1. The ________ is an international organization that aims to fight and control disease.

A. World Health Organization B Word Health Organization

C. World Healthy Organization D. World Health Organism

 1. He felt _________ when he failed the exams the second time.

A. discouraged B. discouraging C. encouraged D. encourage

 1. He set out soon after dark_______home an hour later.

A. to arrive B. and arrived C. in order to arriving D. so that arrived

 1. I"d rather you_______anyone else about our plan.

A. not tell B. didn"t tell C. not to tell D. don"t tell

 1. Tell the police the truth _______you"ll be in trouble!

A. if B. unless C. when D. or

 1. According to this schedule, the next train_______in ten minutes.

A. leave B. leaves C. left D. leaving


Choose the underlined part in each sentence that should be corrected.

 1. That the trees lose their leaves are a sign of winter.

A. lose B. a C. are D. their

 1. One of the most popular holiday is Thanksgiving, which is celebrated in November.

A. holiday B. the most C. is D. in

 1. Would you mind not to smoke on the bus? It disturbs other people.

A. other B. not C. to smoke D. disturbs

 1. The length of the trip will depend on how good are the roads.

A. length B. how C. will D. are the roads

 1. William Samuel Johnson, who helped write the Constitution, become the first president of Columbia University in 1787.

A. become B. write C. who D. the first


Read the passage carefully and choose the correct answer.

The World Health Organization (WHO) is a specialized agency of the United Nations that acts as a coordinating authority on international public health. Established on 7 April, 1948, and headquartered in Geneva, Switzerland, the agency inherited the mandate and resources of its predecessor, the Health Organization.

The WHO"s constitution, states that its objective is "the attainment by all peoples of the highest possible level of health." Its major task is to combat diseases, especially key infectious diseases, and to promote the general health of the people of the world. The WHO also sponsors programs to prevent and treat serious epidemics such as SARS, malaria, and AIDS. The WHO supports the development and distribution of safe and effective vaccines, pharmaceutical diagnostics, and drugs. After over 2 decades of fighting smallpox, the WHO declared in 1980 that the disease had been eradicated - the first disease in history to be eliminated by human effort.

The WHO is nearing success in developing vaccines against malaria and aims to eradicate polio within the next few years. The organization has already endorsed the world"s first official HIV/AIDS Tool kit for Zimbabwe making it an international standard. In addition to its work in eradicating disease, the WHO also carries out various health-related campaigns, for example, to boost the consumption of fruits and vegetables worldwide and to discourage tobacco use.

Experts met at the WHO headquarters in Geneva in February, 2007, and reported that their work on pandemic influenza vaccine development had achieved encouraging progress. More than 40 clinic trials have been completed or are ongoing. Most have focused on healthy adults. Some companies, after completing safety analyses in adults, have initiated clinical trials in the elderly and in children. All vaccines so far appear to be safe arid well-tolerated in all age groups tested.

 1. The World Health Organization (WHO) _______.

a. works on international public health b. has no relation to the United Nations

c. only takes care of Swiss people d. has no predecessor

 1. Which is not mentioned in the second paragraph "as the tasks of the World Health Organization?

a. to promote the general health of everyone in the world

b. to support pharmaceutical diagnostics, and drugs

c. To combat diseases

d. To supply food for patients.

 1. According to the text, which disease has been eradicated?

a. Malaria b. AIDS c. SARS d. Smallpox

 1. According to the third paragraph, the World Health Organization ______.

a. has not developed vaccines against malaria yet b. is trying to eradicate polio

c. is not concerned about polio d. also carries out various health-related campaigns

 1. Influenza vaccine _______.

a. has only been used for adults b. cannot be used for children

c. has appeared to be safe in all age groups tested d. causes bad effects on children and elderly people


Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits each space in the following passage.

UNICEF was created in 1946 to help bring food and medicine to children who suffered during World War II in Europe. It began as a temporary agency, but became a permanent part of the United Nations in 1953 (46)_______ the need for its services around the world. UNICEF"s primary concern is to help governments of developing countries improve the quality of life for (47)________ one billion children. UNICEF"s main office is in the United Nations offices in New York City, but it also has more than 40 offices and 100 programs (48)_______. In 1965, UNICEF won the Nobel Peace Prize for its work helping children and building brighter future.

UNICEF works with governments to provide three kinds of services. First, UNICEF plans and develops programs in developing countries. These programs serve the community (49)_______ providing health care, information about nutrition, basic education, and safe water and sanitation.[ state of being clean and conducive to health] Then UNICEF trains people to work in these programs. UNICEF also provides supplies and equipment that (50)_______ the programs to work.

 1. A. due to B. instead of C. except for D. in spite of

 2. A. most B. the most C. almost D. all most

 3. A. in world B. worldwide C. on world D. worldly

 4. A. for B. with C. about D. by

 5. A. enable B. let C. make D. suggest

------THE END------


UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY

Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

 1. A. women B. movie C. lose D. prove

 2. A. intellectual B. international C. interview D. responsibility

 3. A. rear B. bear C. fear D. dear

Circle the word which has a different stress pattern from that of the others.

 1. A. achievement B. involvement C. confinement D. argument

 2. A. pioneer B. mountaineer C. suggestion D. engineer

Choose the word/phrase that best fits each blank.

 1. People used to consider women to be better_________ for childbearing and homemaking.

A. regarded B. suited C. understood D. kept

 1. In the past, men seemed to_________ their duties at home.

A. expect B. inspect C. neglect D. collect

 1. Nowadays, women have gained significant legal_________.

A. wrongs B. rights C. responsibilities D. works

 1. The pioneer thinkers_________that women shouldn’t be discriminated on the basis of their sex.

A. recommended B. disapproved C. showed D. passed

 1. The_________for women’s rights began in the 18th century.

A. battle B. war C. struggle D. fight

 1. Women are only asking to be given equal_________to that of men.

A. state B. status C. situation D. ideas

 1. That scholar_________on people who haven’t been to university.

A. looks up B. looks at C. looks down D. looks on

 1. Most relations between men and women soon_________in to love.

A. deep B. deepen C. deeply D. depth

 1. The newspaper provided little_________about the cause of the war.

A. enlightenment B. meanings C. reasons D. ideas

 1. It’s_________to say that women are slaves at home.

A. truth B. action C. legality D. rubbish

 1. He didn’t even have the intelligence to call_________an ambulance.

A. at B. on C. for D. about

 1. Martha Graham,_______of the pioneers of modern dance, didn’t begin dancing until she was 21.

A. one B. who, as one C. she was D. was one

 1. From 1865 to 1875, a remarkable variety of inventions_________.

A. was produced B. were produced C. are produced D. produced

 1. The French Quarter is_________ famous and the oldest section of New Orleans.

A. more B. the most C. the more D. most

 1. The painting_________Ms. Wallace bought was very expensive.

A. whom B. whose C. which D. where

 1. You_________carry that carpel home yourself; the shop will send it.

A. can’t B. couldn’t C. needn’t D. mustn’t

 1. Will it be necessary for us_________ this accident to the police?

A. report B. to reporting C. to report D. reporting

 1. A beautiful clock was given_________ her by a handsome boy.

A. for B. to C. at D. ф

 1. The kitchen hadn’t been cleaned for ages. It was really_________.

A. disgusted B. disgust C. disgusting D. to disgust

 1. She’s very old and can’t live alone. She needs someone to look_________her.

A. for B. at C. up D. after

 1. It was the_________ day of my life when I heard I failed the university entrance examination.

A. sadden B. saddest C. sad D. sadly

 1. The homeless people_____story appeared in the paper last week have now found a place to live.

A. who B. whom C. that D. whose

 1. It is our duty to care for_________sick.

A. an B the C. a D. ф

 1. Rachel will be pleased if she_________ her driving test.

A. would pass B. had passed C. passes D. passed

 1. The_________ you are, the more quickly you learn.

A. more young B. youngest C. younger D. young

ERROR RECOGNITION: Identify the word/ phrase that must be changed to make the sentence correct.