Ngày 28-10-2020 21:18:24
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5299171
Số người online: 16
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HẠN CHẾ CỦA BỘ GD&ĐT NĂM HỌC 2020 - 2021
 

BQ GlÁo DVC vÅ ÐÀo TAO CONGHÒAXÃHQI CHÙNGHÎA VIETNAM ÐQc lâp - TV do - H"4nh phúc só:   /BGDÐT-GDTrH

V/v huóng dân thuc hiên diêu chinh nôi        1-1à Nêi, ngày            tháng g näm 2020 dung day hQC cáp THCS, THPT

Kính gùi;

 - Các Sð Giáo duc và Ðào tao1.

-  Cuc Nhà fruòng, BO Quôc phòng;

-  Các truòng phô thông truc thuQc.

Nhäm tiêp tuc thuc hiên Có hiêu quå Chucng trình giáo duc phô thông hiên hành theo dinh huóng phát triên phâm Chât näng luc hQC Sinh và båo dåm thuc hiên chuong trình trong diêu kiên dich COVID-19 vân diên biên phúc tap, BO Giáo duc và Ðào tao huóng dân diêu chinh nêi dung dqy hQC các môn hQC câp trung hQC a co sð và trung hQC phô thông (theo sách giáo khoa cúa Nhà xuât bån giáo duc Viêt Nam) nhu sau:

    1. Ðôi vói các môn hqc: Toán, Vât lí, Hóa hoc, Sinh hoc, Tin hQC, Công nghê,                                                           

Ngù vän, Lich sfr, Ðia lí, Giáo duc công dân.

a)                  Ðiêu chinh nêi dung day hQC các môn hoc theo Phu luc dính kèm Côngvän này. Không kiêm tra, dánh giá dôi vói nhüng nQi dung duqc huóng dân: Không d Ðoc thêm; Không làm; Không thwc hiên; Không yêu câu; Khuyên khích hoc Sinh doc; Klauyên khích hoc Sinh tu" hoc; Khuyên khích hoc Sinh tu" làm; Khuyên khích hoc Sinh tu thwc hiên.

b)                  Huóng dân này thay thê Công vän sô 5842/BGDÐT-VP ngày 01 tháng 9 näm 2011 cúa BO Giáo duc và Ðào tao vê viêc huóng dân diêu chinh nQi dung Clay hQC giáo duc phô thông.

2.        Ðôi vói các môn hoc, hoat dQng giáo duc còn lai:

Tiêp tuc thuc hiên theo huóng dân tai Công vän sô 5842/BGDÐT-VP ngày 01 tháng 9 näm 2011 cùa BO Giáo duc và Ðào tao vê viêc huóng dân diêu chinh nQi dung day hQC giáo duc phô thông.

3.        Ðôi vói các các môn hQC theo chucng trình nâng cao ð câp trung hQC phô thông và các lóp hQC theo mô hình truòng hqc mói, co sð giáo duc trung hQC cän Cú vào huóng dân tai Công vän này dê Chü dQng diêu chinh nôi dung day hQC phù hqp.

1 Ðói vói tinh Bac Liêu là Sð Giáo duc, Khoa hoc và Công nghê.

2

Cän cú vào Chuong trình giáo duc phô thông ban hành kèm theo Quyêt dinh sô 16/2006/QÐ-BGDÐT ngày 05 tháng 5 näm 2006 BQ truðng BQ Giáo duc và Ðào tao và huóng dân tai Công Vän này, các Sð Giáo duc và Ðào tao chi dao các cc sð giáo" duc trung hQC xây dung kê hoach giáo duc cùa nhà truðng phù hqp vói diêu kiên thuc tê cua dia phuong và co sð giáo duc. Trong quá trình tô chúc thuc hiên nêu có khó khän, vuóng mäc, dê nghi Sð Giáo duc và Ðào tao báo cáo vê BQ Giáo duc và Ðào tao (qua Vu Giáo duc Trung hoc) dê giåi quyêt./.

Noi nhân:

-  Nhu trên;

-  Bê truðng (dé b/c);

-  Các Thú truòng (dé phôi hop chi dao); - Các cuc, vu, Viên KHGDVN; - Luu: VT, vu GDTrH.


BO GlÁo DUC vÀ ÐÀo TAO


CONG HÒA xà HOI CHÙ       HÏA VIET NAM ÐQc -TV do — lþnh phúc


HUÓNG DAN ÐIÈU CHiNH NOI DUNG DAY HOC P TRUNaHOC CO sÖ MÔN BIA LÍ

(1<èm theo cc)ng vãn 3280 BGDÐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 nãm2020GDÐT)

1. Lóp 6

 

Bài

NQi dung diêu chmh

Huóng dân thuc hiên

I

Bài 2. Bån dô. Cách vë bån dô

Khái niêm bån dô

Tích hop vào Bài 3

Nôi dung còn lai                                    Z

Không day

2

Bài 6. Thuc hành. Tâp sir dung dia bàn và thuðc do dê vë so dô lóp hoc

Cå bài

Khuyên khích HS tu làm

3

Bài 8. Su chuyên dông cúa Trái Ðât quanh Mät Trði

Câu hói 3 phân câu hói và bài tâp

Không yêu câu HS làm

4

Bài I l. Thuc hành: Su phân bô các luc dia và dai duong trên bê mät Trái Ðât

Câu 3

Không yêu câu HS làm

5

Bài 18. Thði tiêt, khí hâu và nhiêt dô không khí

Muc l. Thði tiêt và khí hâu

Tích hop vào Bài 22

Muc 2. Nhiêt dô không khí và cách do nhiêt dô không khí

Tích hop vào bài 19

Muc 3. Su thay dôi nhiêt dô cúa không khí

Tích hop vào Bài 19

6

Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Ðât

Cå bài

Tích hop vói nôi dung muc 2, muc 3 (Bài 18) thành chú dê và day trong 02 tiêt

7

Bài 21. Thuc hành: Phân tích biêu dô nhiêt dô, luong mua

Câu l, 4 và 5

Tích hop vào Bài 22

Câu 2 và 3

Không yêu càu HS làm

8

Bài 22. Các dði khí hâu trên Trái Ðàt

Muc l. Các chí tuyên và các vòng cuc trên Trái Ðât

Không day

 

Bài

NQi dung diêu chvnh

Huóng dân thuc hiên

 

 

Muc 2. Su phân chia bê mät Trái các dði khí hâu theo vi dô

Tích hop vói muc I (Bài 18); Các càu l, 4 và 5 (Bài 21. Thuc hành) thành chú dê và day trong 02 tiêt

9

Bài 25. Thuc hành: Su chuyên dông cüa các dòng biên trong dai duong

Cå bài

Tích hop vào bài 24 thành chú dê và day trong 02 tiêt

2. Lóp 7

 

Bài

NQi dung diêu chinli

 

Huó"ng dân thuc hiên

1

Bài 4. Thuc hành: Phân tích luoc dô dàn sô và tháp tuôi

Câu I

 

Khuyên khích HS tu làm

2

Bài 8. Các hình thúc canh tác trong nông nghiêp ð dði nóng

Cå bài

Z

Không day

3

Bài 9. Hoat dông sån xuât nòng nghiêp ð dði nóng

Cå bài

 

Không day

4

Bài I l. Di dân và su bùng nô dò thi ð dði nóng

Cå bài

 

Không day

5

Bài 12. Thuc hành: Nhân biêt däc diêm môi tnrðng dói nóng

Càu 2 và 3

 

Không yêu câu HS làm

6

Bài 14.

Hoat dông nông nghiêp ð dði òn hòa

Cå bài

 

Không day

7

Bài 15.

Hoat dông công nghiêp ð dði ôn hòa

Cå bài

 

Không day

8

Bài 16.

Ðô thi hóa ð dði ôn hòa

Cå bài

 

Không day

9

Bài 18.

ôn hòa

Thuc hành: Nhân biêt däc diêm môi truðng dði

Càu 2

 

Không yêu câu HS làm

Câu 3

 

Không yêu câu vë biêu dô. GV huóng dân HS nhân xét và giåi thích

10

Bài 20.

Hoat dông kinh tê cúa con nguði ð hoang mac

Cå bài

 

Không day

11

Bài 22.

Float dông kinh tê cúa con nguði ð dði lanh

Cå bài

 

Không day

12

Bài 24.

Hoat dông kinh tê cúa con nguði ð vùng núi

Cå bài

 

Không day

13

Bài 29.

Dân cu, xã hôi châu Phi

Muc l. Lich sir và dân cu, phân a lucc lich sir

So

Không day

14

Bài 43.

Dân cu, xã hôi Trung và Nam Mï

Muc l. So lucc lich sir

 

Không day

 

Bài

 

NQi dung diêu chvnh

Htróng dân thtrc hiên

15

Bài 40. Thuc hành: Tìm hiêu vùng công nghiêp truyên thông ð Ðông Bäc Hoa Kì và vùng công nghiêp "Vành dai Mät Trði"

Cå bài

 

Khuyên khích HS tu làm

3. Lóp 8

 

Bài

NQi dung diêu ch

Huóng dân thuc hiên

1

Bài 2. Khí hâu châu A

Câu hói 2 phân câu hói và bài tâp

Không yêu câu HS làm

2

Ðäc diêm dân cu, xã hôi chàu A

Câu hói 2 phân câu hói và bài tâp

Không yêu câu vë biêu dô, GV huóng dân HS nhân xét

3

Bài 7. Ðäc diêm phát triên kinh tê-xã hôi các nuðc châu A

Muc l. Vài nét vê lich sir phát triên €ua các nuðc châu A

Không day

Càu hói 2 phân câu hói và bài tâp

Không yêu câu HS làm

4

Bài 13. Tình hình phát triên kinh tê - xã hôi khu vuc Ðông A

Câu hói 2 phân câu hói và bài tap

Không yêu câu HS làm

5

Bài 18. Thuc hành: Tim hiêu Lào và Cam-pu-chia

Muc 3. Ðiêu kiên xã hôi dân cu

Khuyên khích HS tu làm

Muc 4. Kinh tê

6

Bài 19. Ðia hình vói tác dông cûa nòi, ngoai luc

Cå bài

Không day

7

Bài 20. Khí hâu và cånh quan trên Trái Ðàt

Cå bài

Không day

8

Bài 21. Con nguði và môi truðng dia lí

Cå bài

Không day

9

Bài 22. Viêt Nam dât nuóc con nguði

Cå bài

Khuyên khích HS tu doc

IO

Bài 25. Lich sir phát triên cúa tu nhiên Viêt Nam

Cå bài

Khuyên khích HS tu doc

11

Bài 26. Ðäc diêm tài nguyên khoáng sån Viêt Nam

Muc 2. Su hình thành các vùng mó chính ð nuðc ta

Không day

Càu hói 3 phân câu hói và bài tâp

Không yêu câu HS làm

TT

Bài

 

NQi dung diêu chvnh

Htróng dân thugc hiên

12

Bài 27. Thuc hành: Ðoc bån dô Viêt Nam (phàn hành chính và khoáng sån)

Cå bài

 

Khuyên khích HS tu làm

13

Bài 39. Ðäc diêm chung cua tu nhiên Viêt Nam

Cå bài

 

Huóng dân HS tu hoc

4. Lóp 9

TT

Bài

NQi dung diêu chmh

Htróng dân thuc hiên

1

Bài 6. Su phát triên nên kinh tê Viêt Nam

Muc I. Nên kinh tê nuóc tatruðc thðfì dôi mði

Khuyên khích HS tu doc

2

Bài 9. Su phát triên và phân bô làm nghiêp, thüy sån

Câu hói 3 phân câu hói và bài tâp

Thay dôi yêu câu thành vê biêu dô hình côt

3

Bài 12. Su phát triên và phàn bô công nghiêp

Muc II. Các ngành công nghiêp tr diêm; phân 3: Môt sô ngành c ng nghiêp näng khác

Không day

Câu hói 3 phàn câu hói và bài tâp

Không yêu câu HS làm

4

Bài 19. Thuc hành: Ðoc bån dô, phàn tích và dánh giá ånh huðng cua tài nguyên khoáng sån dôi vði phát triên công nghiêp ð Trung du và miên núi Bäc Bô

Cå bài

Không yêu câu HS làm

5

Bài 34. Thuc hành: Phân tích môt sô ngành công nghiêp trong diêm ð Ðông Nam Bô

Cå bài

Huóng dân HS tu làm

6

Bài 44. Thuc hành : Phân tích môi quan hê giùa các thành phân tu nhiên. Vê và phàn tích biêu dô co câu kinh tê cua dia phuong

Cå bài

Huóng dàn HS tu làm


            BO GlÁo DUC vÀ ÐÀo TAO                CONG HÒA xà HOI CHÙ                      HÏA VIET NAM

HUÓNG DAN ÐIÈU CHiNH NOI DUNG DAY HOC cÅp TRUNG          PHO THÔNG MÔN BIA LÍ

              (1<èm theo cc)ng vãn 3280 BGDÐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 nãm2020                                                                            GDÐT)

1.  Lóp 10

 

Bài

NQi dung diêu chmh

Huóng dân thuc hiên

I

Bài 1. Các phép chiêu hình bån dô co bån

Cå bài

Không day

2

Bài I l. Khí quyên. Su phân bô nhiêt dô không khí trên Trái Ðât

Muc I. l. Câu truc cúa khí q

Khuyên khích HS tu doc

3

Bài 13. Ngung dong hoi nuðc trong khí quyên. Mua

Muc I. Ngung dong hoi nuóc trong ¥1í quyên

Khuyên khích HS tu doc

4

Bài 24. Phân bô dân cu. Các loai hình quàn cu và dô thi hóa

Muc 11. 2. Phân loai và däc

Không day

Càu hói 2 phân câu hói và bài tâp

Không yêu câu HS làm

5

Bài 27. Vai trò, däc diêm, các nhân tô ånh huðng tði phát triên và phân bô nông nghiêp. Mòt sô hình thúc tô chúc lãnh thô nông nghiêp

Muc Ill. 2. Thê tông hop lãnh thô nông nghiêp

Khuyên khích HS tu doc

Câu hói 3 phân câu hói và bài tâp

Ðiêu chinh nôi dung câu hói thành: Phân biêt nhùng däc diêm co bån cúa hai hình thúc tô chúc lãnh thô nông nghiêp

6

Bài 29. Ðia lí ngành chän nuòi

Muc Il. Các ngành chän nuôi

Không day vai trò và däc diêm cúa tùng vât nuôi (Côt 2 bång thông kê sách giáo khoa)

7

Bài 32. Ðia lí các ngành công nghiêp

Muc Il. Công nghiêp luyên kim

Không day

Câu hói 2 phân câu hói và bài tâp

Không yêu câu HS trå lði

8

Bài 32. Ðia lí các ngành còng nghiêp (tiêp theo)

Muc V. Công nghiêp hóa chât

Không day

5

TT

Bài

NQi dung diêu chvnh

Huóng dân thugc hiên

 

 

Câu hói 2 phân câu hói và bài tâp

Không yêu càu HS làm

 

9

Bài 38. Thuc hành: Viêt báo cáo ngän gon vê kênh dào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

Cå bài

Huóng dân HS tu làm

 

10

Bài 39. Ðia lí ngành thông tin liên lac

Cå bài

Huóng dàn HS tu doc

 

I l

Bài 40. Ðia lí ngành thuong mai

Muc IV. Các tô chúc thuong mai thê

Không day

 

12

Bài 41. Môi truðng và tài nguyên thiên nhiên

Muc I. Môi truðng

Muc III. Tài nguyên thiên nhien

Tích hop vào Bài 42

 

Muc II. Chúc näng cua môi truðng, •ÿåi trò cua môi truðng dôi vói su triên xã hôi loài nguði

Khuyên khích HS tu doc

 

13

Bài 42. Môi tnrðng và su phát triên bên vùng

Muc I. Sû dung hop lí tài nguyên, go vê môi truðng là diêu kiên ðê phát trifo

Tích hop vói muc 1, 111 Bài 41 thành chû dê và day trong 02 tiêt

Muc II. Vân dê môi truðng và phát t ð các nuðc phát triên

Huóng dân HS tu hoc

Muc III. Vân dê môi truðng và phát triên ð các nuóc dang phát triên

Huóng dân HS tu hoc

2.  Lóp 11

TT

Bài

Nôi dung diêu chính

Huóng dân thuc hiên

 

Bài 7. Liên minh châu Au

Tiêt 4. Công hòa Liên Bang Ðúc

Khuyên khích HS tu doc

2

Bài 9. NhâtBån

Muc II. Bôn vùng kinh tê gän vói bôn dåo lón (Tiêt 2. Các ngành kinh tê và các vùng kinh té)

Khuyên khích HS tu doc

3

Bài 10. Trung Quôc

Tiêt 3. Thuc hành

Khuyên khích HS tu làm

 

Bài

NQi dung diêu chvnh

Htróng dân thuc hiên

4

Bài 11. Khu vuc Ðông Nam A

Muc 11. Thành tuu           ASEAN (Tiêê

Hiêp hôi các nuóc Ðông Nam (ASEAN))

Khuyên khích HS tu doc

5

Bài 12. O-xtrây-li-a

Tiêt l . Khái quát vê O-xtrây-li-a

Huong dân HS tu hoc

3.  Lóp 12

 

Bài

NQi dung diêu chmh

Huóng dân thugc hiên

1

Bài l. ViêtNam trên duðng dòi mói vàhòi nhàp

Cå bài

Tích hop vào Bài 20 thành chú dê và day trong 2 tiêt

2

Bài 4. Lich sü hình thành và phát triên länh thô

Cå bài                                                    Z

Không day

3

Bài 5. Lich sü hình thành và phát triên länh thô (tiêp theo)

Cå bài

Không day

4

Bài 6. Ðât nuðc nhiêu dôi núi

Tiêt thú 2. Nôi dung: Thê manh nhiên cüa dôi núi, dông bäng dôi Odi phát triên kinh tê-xã hôi

Không day

Các nôi dung còn lai

Tích hop vói Bài tàp 1 (Bài 13) thành Chü dê và day trong 03 tiêt

5

Bài 13. Thuc hành

Bài tâp I

Tích hop vào Bài 6

Bài tâp 2

Khuyên khích HS tu làm

6

Bài 21. Ðäc diêm nên nông nghiêp nuðc ta

Cå bài

Khuyên khích hoc Sinh tu doc

7

Bài 22. Vân dê phát triên nông nghiêp

Muc l . Ngành trông trot; phân b. Sán xuât cây thuc phâm

Không day

Muc 2. Ngành chän nuôi; phân b Ngành chän nuôi gia súc än có; chän nuôi dê, cuu

Không day

8

Bài 23. Thuc hành: Phân tích su chuyên dich co càu ngành trông trot

Bài tâp l, ýb

Không yêu câu HS làm

 

TT

 

Bài

NQi dung diêu chvnh

Htróng dân thugc hiên

9

Bài 24.

Vân dê phát triên ngành thüy sån và làm nghiêp

Muc 2. Lâm nghiêp; phân b rung cúa nuðc ta vôn giàu Có suy thoái nhiêu

Tài nguyan nhung dåi

Không day

10

Bài 25.

Tô chúc lãnh thô nông nghiêp

Cå bài

 

Khuyên khích HS tu doc

11

Bài 28 Vân dê tô chúc länh thô công nghiêp

Muc 2. Các nhân tô chü yêu tô chúc länh thô công nghiêp

huróngai

Không day

12

Bài 32. Vân dê khai thác thê manh ð Trung du và miên núi Bäc m

Muc l . Khái quát Chung

Chi day nôi dung vê pham vi lãnh thò, tên các tính, vi trí dia lí cúa vùng. Không day phân khái quát còn lai

13

Bài 34. Thuc hành: Phân tích môi quan hê giùa dàn sô vði viêc sån xuât luong thuc ð Ðông bäng sông Hông

Cå bài

Không yêu câu HS làm

14

Bài 35. Vân dê phát triên kinh tê-xä hòi ð Bäc Trung Bô

Muc l . Khái quát Chung                   

Chi day nòi dung vê pham vi lãnh thô, tên các tính, vi ü-í dia lí cúa vùng. Không day phân khái quát còn lai

Câu hói I phân câu hói và bài tâp

Không yêu câu HS làm

15

Bài 36. Vân dê phát triên kinh tê-xã hôi ð Duyên håi Nam Trung Bô

Muc l . Khái quát Chung

Chi day nòi dung vê pham vi lãnh thô, tên các tinh, thành phô, vi ü-í dia lí cúa vùng.

Không day phân khái quát còn lai

Câu hói I phân câu hói và bài tâp

Không yêu câu HS làm

16

Bài 37. Vân dê khai thác thê manh ð Tây Nguyên

Muc l . Khái quát Chung

Chi day nôi dung vê pham vi lãnh thò, tên các tính, vi trí dia lí cúa vùng. Không day phân khái quát còn lai

Câu hói I phân câu hói và bài tâp

Không yêu câu HS làm

17

Bài 39. Vân dê khai thác länh thô theo chiêu sâu ð Ðông

Nam m

Muc 2. Các thê manh và han chê cúa vùng

Không day

Câu hói I phân câu hói và bài tâp

Không yêu càu HS làm

 

TT

 

NOi dung diëu chłnh

Hłróng din thu•c hięn

18

Bhi 40. Thuc hňnh: Phňn tích tinh hinh phát triën cöng nghiëp ó Döng Nam Bö

Cd bňi

Khuyën khích HS tu Ichm

19

Bhi 41. Van đë sir dung hop lí vň chi tao tu nhiën Döng báng song Cüu Long

Muc l. Các bö phin hop thňnh f)ö3g báng song Cüu Long

Chi dąy nöi dung vë pham vi lňnh thö, tën các tinh, thňnh phö, vi fi-í dia lí cůa vůng.

Khöng dąy phin khái quát con lai

20

Bhi 43. Các vůng kinh të trong điëm

Cd bňi

Khuyën khích HS tu doc cap nhňt

21

Bhi 44, 45. Tim hiëu dia lí tinh, thňnh phö

Cd bňi

Huóng din HS tu lňm


BO GlÁo DUC vÀ ÐÀo TAO    CONG HÒA xà HQI cžÐÜ NGHÏA VIET NAM

Ðôc lâ

HUÓNG DAN ÐIÈU CHiNH NOI DUNG DAY HOC cÁp MÔN GlÁo DUC CONG DÂ

(1<èm theo cc)ng vãn 3280 BGDÐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 nUlm 2020 01a Bô                                                                    GDÐT)

 

Bài

NQi dung diêu chính

Hu•frng dân thvc hiên

1

Bài 4. Lê dô

Cá bài

TICj1 Il?"p 4 vÚi bài 9 thành môt chil dê Clgy trowg 3 tiêt.

Bài 9. Lich su tê nhi

Cá bài

2

Bài 13. Công dân nuóc cong hòa Xã hôi Chú nghïa Viêt nam

l. Tình huông

eng dân hoc Sinh tu doc.

2. Nôi dung bài hoc Muc b, c, d

Tích hop th 11 mot muc: Môi quan h? giùa công dân val nha nzrÚc

3

Bài 15. Quyên và nghïa vu hoc tap

l. Truyên doc

Tìm ví du thuc tê khác thay thê và huóng dân hoc

Sinh tu doc.

2. Nôi dung bài hoc

Muc c

Khuyên khích hoc Sinh tu hoc.

4

Bài 16. Quyên duqc pháp luât båo hô vê tính mang, thân thê, súc khóe, danh du và nhân phâm

l. Truyên doc

Tìm truyên doc khác thay thê và huóng dân hoc

Sinh tu doc.

5

Bài 18. Quyên duqc båo dåm an toàn và bí mât thu tín, diên thoai, diên tín

l. Tình huông

Huóng dân hoc Sinh tu doc.

2. Nôi dung bài hoc

Muc a

Khuyên khích hoc Sinh tu hoc.

1

 

 

 

 

 

 

 

Bài

NQi dung diêu chinh

Hu•frng dân thvc hiên

 

Bài 5. Yêu thuong con nguði

Cá bài

TICj1 Il?"p bèi 5 vÚi bài 7 thành môt chil dê Clgy trow

Bài 7. Ðoàn kêt tucyng tro

Cá bài

2

Bài 12. Sông và làm viêc có kê hoach

l. Thông tin

Hucng dän       Sinh tu doc

2. Nôi dung bài hoc Muc b, c, d

- Tíc nh môt muc: Rèn luy?n sông và hoach oc Sinh thuc hành

3

Bài 14. Båo vê môi tnrðng và tal nguyên thiên nhiên

l. Thông tin, su kiên

Câp nhât          g tin/sô liêu mói và huóng dân hoc

Sinh tu doc.

2. Nôi dung bài hoc Muc c

uyên khí hoc Sinh tu hoc.

4

Bài 15. Båo vê di sån vän hóa

l. Thông tin su kiên

Huóng dân hoc Sinh tu doc.

2. Nôi dung bài hoc Muc b

Khuyên khích hoc Sinh tu hoc.

5

Bài 16. Quyên tv do tín nguðng và tôn iáo

l. Thông tin, su kiên

Câp nhât thông tin/su kiên mói và huóng dân hoc

Sinh tu doc.

6

Bài 17. Nhà nuóc cong hòa Xã hôi Chú n Na Viêt Nam

Cá bài

Tích Il?"p bài 17 vó"i bài 18 thành mêt chil dê Clgy trong 3 tiêt.

Lây dân chúng bê máy nhà nuóc câp co sð (bài 18) làm ví du phân tích cho (bài 17)

Bài 18. Bê máy nhà nuóc câp co sð Xã, huðn , thi trân

Cá bài

 

Bài

NQi dung diêu chinh

Huúng dân thvc hiên

 

Bài 2. Liêm khiêt

I. Ðät vân dê

- Huóng dân hoc Sinh tu doc

 

Bài

NQi dung diêu chinh

Hu•frng dân thvc hiên

2

Bài 5. Pháp luât và ki luât

Cá bài

TICh Il?"p vÚi bài 21 thành mêt chil dê Clgy trong 4 tiêt

Bài 21. Pháp luât nuóc CHXHCN

Viêt Nam

Cá bài

3

Bài 7. Tích cuc tham gia các hoat dông chính tri-xã hôi

Cá bài

      uyên thà     hoat dông ngoai khóa

-Htrðng dÄnåoc Sinh thuc hành

4

Bài 15. Phòng ngùa tai nan vù khí, cháy, nô và các chât döc hai

I. Ðät vân dê Muc 1, 2, 3

Câp nhât          tin, sô liêu mói

5

Bài 16. Quyên sðhùu tài san và nghïa vu tôn trong tài san cùa nguði khác

Cá bài

TICj1 Il?"p bà05 vÚi bài 17 thành mêt clui dê Clgy trong 4 tiêt Z

Bài 17. Nghïa vu tôn trong, båo vê tài sån Nhà nuóc và loi ích công cong

Cá bài

 

Bài

NQi dung diêu chinh

Huúng dân thvc hiên

I

Bài 3. Dân chú và ki luât

I. Ðät vân dê

Tìm ví du thuc tê khác thay thê và huóng dân hoc Sinh tu doc.

11. Nôi dung bài hoc

Khái niêm ki luât

Khuyên khích hoc Sinh tu doc

111. Bài tap 3

Không yêu câu hoc Sinh làm

2

Bài 4. Båo vê hòa bình

I. Ðät vân dê

Huón dân hoc Sinh tu doc

11. Nôi dung bài hoc

Muc 3

Không day

3

Bài 5. Tình hùu nghi giùa các dân toc trên thê giói

I. Ðät vân dê.

Muc 1

Câp nhât thông tin mói và huóng dân hoc Sinh tu doc.

11. Nôi dung bài hoc

Muc 3

Khuyên khích hoc Sinh tu doc.

3

 

 

Bài

NQi dung diêu chinh

Hu•frng dân thvc hiên

 

Bài 6. Hop tác cùng phát triên

I. Ðät vân dê

Câp nhât thòng tin mói

 

TICj1 Il?"p b 5 vÚi bài 6 thành môt chil dê Clgy trow 3 tiêt 4

4

Bài 8. Näng dông sáng tao

Cá bài

TICj1 Il?"p 8 vÚi bài 9 thành môt chil dê Clgy trowg 3 tiêt

Bài 9. Làm viêc có näng suât, chât luon , hiêu uå

Cá bài

5

Bài 10. Lí tuðng sông cùa thanh men

Cá bài

uyên thành hoat dông ngoai khóa

Htrðn dänîhoc Sinh tu hoc

6

Bài 11. Trách nhiêm Clia thanh niên trong su nghiêp công nghiêp hóa, hiên dai hóa dât nuóc.

Cá bài

uyên khícivhoc Sinh tu doc.

7

Bài 14. Quyên và nghïa vu lao dông cúa công dân

11. Nôi dung bài hoc Muc 1

uyên khíèy oc Sinh tu doc.

111. Bài tap 4

Khong yeu cau hoc Sinh làm

8

Bài 15. Vi Pham pháp luât và trách nhiêm pháp lý cùa công dân.

11. Nôi dung bài hoc Muc 1, 2

Tích hop theo huóng: Khi day vê các loai vi Pham pháp luât thì gän luôn vói các loai trách nhiêm pháp lí tuon             .

111. Bài tap 3

Không yêu câu hoc Sinh làm

9

Bài 16. Quyên tham gia quån lí Nhà nuóc, uån lí xã hôi Clia côn dân

111. Bài tap 4 và 6

Không yêu câu hoc Sinh làm

10

Bài 17. Nghïa vu båo ve Tô quôc

11. Nôi dung bài hoc

Muc 2

Không day


BO GlÁo DUC vÀ ÐÀo TAO


CONG HÒA xà HOI cÛÜ NGHÏA VIET NAM Ðôc lâ — H?nh phúcHUÓNG DAN ÐIÈU CHiNH NOI DUNG DAY HOC cÅp TRUN©IOC PHO THÔNG MÔN GlÁo DUC CONG DÂ

(1<èm theo cc)ng vãn 3280 BGDÐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 nUlm 2020 a Bô  GDÐT)

1.  Lfrp 10

STT

Bài

Nôi dung diêu chính

Huúng dân thvc hiên

1

Bài 1. Thê giói quan duy vat và phuong pháp luân biên chúng

Muc 2. Chú nghïa duy vat biên chúng - Su thông nhât hùu co giùa thê giói quan duy vat và phuong pháp luân biên chúng.

ên khích hoc Sinh tu hoc.

Câu hói/bài tap 1,2

Không yêu câu hoc Sinh trå lði

2

Bài 2. Thê giói vat chât tôn tai khách uan

Cá bài

Không day

3

Bài 3. Su vân dông và phát triên cúa thê iói vât chât

Muc lc. Các hình thúc vân dông co bån cùa thê iói vât chât

Huóng dân hoc Sinh tu hoc

Bài 4. Nguôn gôc vân dông phát triên cùa su vat, hiên tuon

Muc l. Thê nào là mâu thuân

Huóng dân hoc Sinh tu hoc

Bài 5. Cách thúc vân dông phát triên cúa su vat, hiên tuqng

Muc 1. Chât

Huóng dân hoc Sinh tu hoc

Muc 2. Luon

Bài 6. Khuynh huóng phát triên cúa su vat, hiên tuqng

Muc lb. Ðäc diêm cúa phú dinh biên chún

Huóng dân hoc Sinh tu hoc

Muc 2. Khuynh huóng phát triên cúa su

 

 

 

vat, hiên tuqng

 

 

h?"p các nôi dung cÒn lai Clia các thành mêt clui dê Clgy trong

4

Bài 7. Thuc tiên và vai trò cúa thuc tiên dôi vói nhân thúc

Muc l. Hai giai doan cúa quá trình nhân thúc

Hu&mg dân hoc Sinh tu hoc

Câu hói/bài tâ 2

  Khen    êu câu hoc Sinh làm

5

Bài 8. Tôn tai xã hôi và ý thúc xã hôi

Cá bài

g day

6

Bài 9. Con nguði là chù thê cúa lich st, là muc tiêu phát triên cúa xã hôi

Muc l. Conn uði là chú thê cúa lich s

  H        dân hoc Sinh tu hoc

Câu hói/bài tap 4

g yêu câu hoc Sinh làm

7

Bài 10. Quan niêm vê dao dúc

Muc lb. Phân biêt dao dúc vói pháp và phong tuc, tap quán trong su diêu cYmh hành vi cúa conn uði.

ên khích hoc Sinh tu hoc

Câu hói/bài tâ 1

êu câu hoc Sinh làm

Bài 11. Môt sô Pham tiìl co bån cúa dao dúc hoc

Muc lb. Nghïa vu cúa thanh niên Viêt Nam hiên na

Khuyên khích hoc Sinh tu hoc

Muc 2b.

có luon

Làm thê nào dê trð thành nguði tâm?

Huóng dân hoc Sinh thuc hành

Muc 4b.

xã hôi

Hanh phúc Cá nhân và hanh phúc

Khuyên khích hoc Sinh tu hoc

 

 

Tích Il?"p các nôi dung cÒn lai Clia các bài 10,11 thành clui dêda tron 4 tiêt

8

Bài 12. Công dân vói tình yêu, hôn nhân và gia dình

Muc la.

Tình êu là ì ?

Khôn da : Tình êu man tính xã hôi

Muc 2a.

Khái niêm hôn nhân

Khu ên khích hoc Sinh tu hoc

Muc 2b.

Chê dô hôn nhân ð nuóc hiên na

Huón dân hoc Sinh tu hoc

Muc 3c. Môi quan hê gia dình và trách nhiêm cúa các thành viên

Không day

9

Bài 13. Công dân vói cong dôn

Muc 2. Trách nhiêm cúa công dân vói côn dôn

Huóng dân hoc Sinh thuc hành

10

Bài 14. Công dân vói su nghiêp xây dung và båo ve Tô quôc

Muc lb. Truyên thông yêu nuóc cúa dân tôc Viêt Nam

Kheyên khích hoc sinh tu hoc

Muc 2. Trách nhiêm xây dung tô quôc.

Muc 3. Trách nhiêm båo vê tô uôc

Tíc hop thành I muc và huóng dân hoc hoc.

11

Bài 15. Công dân vói mot sô vân dê câp thiêt cùa nhân loai

Muc la. O nhiêm môi truðng

g dân hoc sinh tu hoc

Muc 2a . Su bùn nô dân sô

Muc 3a. Nhùn dich bênh hiêm n hèo

êu nhùn dai dich toàn câu

12

Bài 16. Tu hoàn thiên bån thân

Muc 3. Tu hoàn thiên bån thân nhu thê nào

g dân hoc sinh thuc hành

2.  Lóp 11

 

Bài

NQi dung diêu chinh

Hu•frng dân thvc hiên

I

Bài l. Công dân vói su phát triên kinh tê

Muc 3a. Co câu kinh tê

ông day

Muc 31). Ý nghïa cúa phát triên kinh tê dôi vói cá nhân, ia dình và xã hôi

Huóng dân hoc sinh tu hoc

2

Bài 2. Hàng hóa Tiên tè - Thi tnrðng

Muc lb. Luqng giá tri hàng hóa

Chi tap trung làm rò 2 khái niêm:

-  Thði gian lao dông cá biêt

-  Thði ian lao dôn xã hôi cân thiêt

Muc 2a. Nguôn gôc, bån chât cúa tiên te

Khuyên khích hoc sinh tu hoc

Muc 2c. Quy luât luu thông tiên te

Không day

Câu hói/bài tap 3,4,6

Không yêu câu hoc sinh làm

3

Bài 3. Quy luât giá tri trong sån xuât và luu thôn hàn hóa

Muc 3a. Vê phía Nhà nuóc

Không day

Câu hói/bài tap 5, IO

Không yêu câu hoc sinh làm

Bài 4. Canh tranh trong sån xuât và luu thông

Muc 2a. Muc dích cúa canh tranh

Ghép vào Muc I

Muc 21). Các loai canh tranh

Không day

 

 

hàng hóa

Câu hói/bài tap 2

ông yêu câu hoc Sinh làm

Bài 5. Cung - câu trong Sán xuât và luu thông hàng hóa

Muc 21). Vai trò cúa quan hê cung câu

ông day

Câu hói/bài tap 3

ông yêu câu hoc Sinh làm

 

h Il?"p các nêi dung cÒn lai Clia bài 3.4.5 thành chil dê dgy trong

Biet

4

Bài 6. Công nghiêp hóa, hiên dai hóa dât nuóc

Muc l. Khái niêm công nghiêp hóa, hiên dai hóa

i tâp tâp trung làm rö thê nào là n hiê hóa, hiên dai hóa.

Muc 2c. Cúng Cô và täng cuðng dia vi Chü dao cùa quan hê Sán xuât XHCN trong toàn bô nên kinh tê uôc dân.

 uyên khích hoc Sinh tu dQC.

Câu hói/bài tap 5,6,7,8

ông yêu câu hoc Sinh trå lði

5

Bài 7. Thuc hiên nên kinh tê nhiêu thành phân và täng cuðng vai trò quån lý kinh tê cúa nhà nuóc

Muc Ib. Các thành phân kinh tê ð nuóc ta

óng dân hoc Sinh tu hoc

Muc 2. Vai trò quån lí kinh tê cúa nhà nuóc

ông day

Câu hói/bài tap 9, 10

Không yêu câu hoc Sinh làm

Bài 8. Chü nghïa xã höi

Muc la. Chü nghïa xã hôi là giai doan dâu cùa xã hôi côn sån chún hïa

Khuyên khích hoc Sinh tu doc

Muc 21). Ðäc diêm cúa thði kì quá dô lên Chü nghìa xã hôi ð nuóc ta

Huóng dân hoc Sinh tu hoc

 

Tích Il?"p các nêi dung cÒn lai Clia bài 7 và bài 8 thành chil dê dgy trong 3 tiêt

6

Bài 9. Nhà nuóc xã hôi Chü nghïa

Muc l. Nguôn gôc và bån Chât cúa nhà nuóc

Khuyên khích hoc Sinh tu hoc.

Muc 2d. Vai trò cúa Nhà nuóc pháp quyên xã hôi chùn hïa Viêt Nam tron hê thôn chính tri

Khuyên khích hoc Sinh tu doc

Câu hói/bài tâp 2, 5

Không làm yêu câu hoc Sinh làm

7

Bài 10. Nên dân Chü xã hôi Chü n hïa

Muc l. Bån Chât cúa nên dân Chü xã hôi Chü nghìa

- Chi tap trung làm rö nhùng thê hiên cu thê vê bän Chât cùa dân chù XHCN

 

 

 

tren 5 phuong diên. Các nôi dung còn khu ên khích hoc Sinh tu hoc

Muc 2a, 2d. Nôi dung cc bån cúa dân chû trcng lïnh vuc kinh tê, lïnh vuc xã hôi

uyên khích hoc Sinh tu hoc

Muc 3. Các hình thúc cc ban cua dân chû

óng dân hoc Sinh tu hoc

Câu hói/bài tâp 2

ông yêu câu hoc Sinh trå lði

10

Bài I l. Chính sách dân sô và giåi quyêt viêc làm

Muc la. Tình hình dân sô nuóc ta

óng dân hoc Sinh tu hoc

Muc 3. Trách nhiêm cua công dân dôi vói ch sách dân sô và iåi u êt viec làm

Câu hói/bài tâp 1

ông yêu câu hoc Sinh trå lði

I l

Bài 12. Chính sách tài nguyên và båo vê môi truðng

Muc l. Tình hình tài nguyên, môi mròng nuóc ta hiên

óng dân hoc Sinh tu hoc

Muc 3. Trách nhiêm cúa công dân dôi vói chính sách tài n u ên và båo vê môi truðn

12

Bài 13. Chính sách giáo duc và dào tao, khoa hoc và côn n hê, Vän hóa

Muc 4. Trách nhiêm cua công dân dôi vói chính sách giáo duc và dào tao, khoa hoc và công nghê Vän hóa

Huóng dân hoc Sinh tu hoc

13

Bài 14. Chính sách quôc phòng và an ninh

Muc l. Vai trò và nhiêm vu cua quôc phòng và an

Khuyên khích hoc Sinh tu hoc

Muc 3. Trách nhiêm cua công dân dôi vói chính sách quôc phòng và an ninh

Huóng dân hoc Sinh tu hoc

14

Bài 15. Chính sách dôi ngoal

Muc 4. Trách nhiêm cua công dân dôi vói chính sách dôi ngoai

Huóng dân hoc Sinh tu hoc

TT

Bài

NQi dung diêu chính

Hu•frng dân thvc hiên

I

Bài l. Pháp luât và dði

Muc 2. Bån chât cua pháp luât

Huóng dân hoc Sinh tu hoc

3. L" 12


 

Bài

NQi dung diêu chinh

Hu•frng dân thvc hiên

 

sông

Muc 3a, 31). Quan hê giùa pháp luât vói k chính tri.

uyên khích hoc sinh tu hoc

Bài tap 8

ông yêu câu hoc sinh làm

2

Bài 2. Thuc hiên pháp

luât

Muc IC. Các giai doan thuc hiên pháp luât

ông day

3

Bài 3. Công dân bình dän truóc há luât

Muc 3. Trách nhiêm cúa Nhà nuóc trong viêc båo dåm u ên bình dän cúa côn dân truóc há luât

uyên khích hoc sinh tu hoc

Bài 4. Quyên bình däng cúa công dân trong mot sô lïnh vuc cùa dði sông xã hôi

Muc lb, 21), 31). Nôi dung bình däng trong hôv nhân và ia dình, tron lao dôn , tron kinh doanh.

óng dân hoc sinh tu hoc

Muc IC, 2c, 3c. Trách nhiêm cúa Nhà nuóc trong viêc dåm båo quyên bình däng trong hôn nhân và gia dình, trong lao dông, trong kinh doanh.

ông day

h Il?"p các nêi dung cÒn lai cüa bài 3 và bài 4 thành chil dê dgy trong iêt

4

Bài 5. Quyên bình däng giùa các dân tôc, tôn gláo

Muc la. Khái niêm dân tôc

Không day

Muc Id, 2d. Chính sách cúa Ðång và pháp luât cùa Nhà nuóc vê quyên bình däng giùa các dân tôc, tôn láo.

Khuyên khích hoc sinh tu hoc

Câu hói/bài tâp 1,4

Không yêu câu hoc sinh làm

5

Bài 6. Công dân vói các quyên tur do co bån

Muc la, lb, IC. Ý nghïa quyên bât khå xâm pham vê thân thê cúa công dan, quyên duqc pháp luât båo hô vê tính mang, súc khóe, danh du và nhân phâm, u ên bâtkhåxâm ham vê chô ð cua côn dân.

Khuyên khích hoc sinh tu hoc

Muc 2a. Trách nhiêm cúa Nhà nuóc.

Khuyên khích hoc sinh tu hoc

Câu hói/bài tap 8

Không yêu câu hoc sinh trå lði

6

Bài 7. Công dân vói các quyên dân chú

Muc lb. Nhùng tnrðng hop không duqc thuc hiên u enún cfr.

Không day

Muc lb. Cách thúc nhân dân thuc hiên quyên luc

Khuyên khích hoc sinh tu hoc

10

 

Bài

NQi dung diêu chinh

Hu•frng dân thvc hiên

 

 

nhà nuóc thông qua các dai biêu và co qian quyên luc nhà nuóc-co uan dai bieu cua nhân dân.

 

Muc Ic.2c, 3c. Y nghïa cúa quyên bâu cù và quyên úng cù cúa công dân, quyên tham gia quån nuóc và xã hôi, quyên khiêu nai, tô cáo cúa công dân.

uyên khích hoc sinh tu hoc

Muc 31). Quy trình khiêu nai, tô cáo và giåi quyêt khiêu nai, tô cáo.

óng dân hoc sinh tu hoc

Muc 4a. Trách nhiêm cúa Nhà nuóc

uyên khích hoc sinh tu hoc

Câu hói/bài tâp I

ông yêu câu hoc sinh làm

7

Bài 8. Pháp luât vói su phát triên cúa công dân

Muc 2. Ý nghïa quyên hoc tâp, sáng tao và phát triên cúa côn dân.

uyên khích hoc sinh tu hoc

Muc 3. Trách nhiêm cúa Nhà nuóc và công dân

óng dân HS tu hoc

Câu hói/bài tâp 2

Không yêu câu hoc sinh làm

8

Bài 9. Pháp luât vói su phát triên bên vùng cùa dât nuóc

Muc l. Vai trò cúa pháp luât dôi vói su phát triên bên vùn cúa dât nuóc

Khuyên khích hoc sinh tu hoc

Muc 21). Nôi dung co ban cúa pháp luât vê phát tliên vänhóa

Muc 2d, 2e. Nôi dung co bån cúa pháp luât vê båo vê môi tnrðn , há luâtvê uôc hòn , an ninh.

Huóng dân hoc sinh tu hoc.

Câu hói/bài tap 4,5

Không yêu câu HS làm

9

Bài IO. Pháp luât vói hòa bình và su phát triên tiên bô cúa nhân loai

Cà bài

Không day

11


BO GlÁo DUC vÀ ÐÀo TAO


CONG HÒA xà HOIHÏA VIÊT NAM

ÐQc lâp - Tv do - HAh phúc


HUÓNG DAN ÐIÈU CHiNH NOI DUNG DAY HQC CÅStrHCS MÔN HÓA HOC

(1<èm theo Công vãn 3280 BGDÐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 nãm 2020GDÐT)

TT

Bài

 

NQi dung diêu chính

Hu•frng dân thvc hiên

1

3. Bài thuc hành I

 

Thí nghiêm l. Theo dõi su nóng chåy cua các chât parafin và luu huÿnh

Không         thí nghiêm này, dành thði gian huóng dän hoc7Jính mât sô kÿ näng và thao tác co bån trong thûlghiêm thuc hành

2

5. Nguyên tô hóa hoc

 

Muc III. Có bao nhiêu nguyên tô hóa hoc

Khuyénã£hích hoc Sinh tu doc

3

6. Ðon chât và hop chât

Phân tû

-              Muc IV. Trang thái cúa chât

-              Hình l. 14. sU dô ba trang thái cua chât

-              Muc 5 (phân ghi nhó)

Khuyên khích hoc Sinh tu doc

Bài tâp 8

Khuyên khích hoc Sinh tu làm

4

7. Bài thuc hành 2

 

Cå bài

Không day

5

12. Su biên dôi chât

 

Muc Il.b

Giáo viên huóng dân hoc Sinh chon bât Fe nguyên chât, trôn kÿ và dêu vói bât S (theo tý lè khôi luqng S : Fe > 32 : 56) truóc khi dun nóng manh và sû dung nam châm dê kiêm tra sån phâm

 

6

22. Tính theo phuong trình hóa hoc

Bài tap 5*

Không       câu hoc Sinh làm

7

24.           Tính chât cua oxi

25.           Su oxi hoá. Phån úng hoá hop. Ung dung cua oxi

26.           Oxit

27.           Ðiêu chê oxi-Phån úng phân húy

30. Bài thuc hành 4

Muc II. Lb. Vói photpho

24)

Khuyên :žhích hoc Sinh tu doc phân thí nghiêm vói pho         O

Muc II. Sån xuât khí oxi trong công nghiêp

(Bài 27)

Khuyên Vliích hoc Sinh tu doc

Bài      2 (Bài 27)

Không yeu câu hoc Sinh làm

Thí nghiêm 1, 2 (bài 30)

Tích         hi day chû dê oxi

Cå 5 bài

Tích hovthành môt chû dê: Oxi Goi ý niôt sô nôi dung day hoc:

+ Tính 6hát vât lí

+ Tính chât hóa hoc dông thði rút ra các khái niêm: su oxi hóa, khái niêm oxit, oxit axit, oxit bazo, tên goi mât sô oxit thông dung, phån úng hóa hop

+ Ðiêu chê và úng dung (nêu nguyên täc diêu chê

tù hop chât giàu oxi, chi thuc hiên I trong 2 thí nghiêm): rút ra khái nièm phån úng phân hùy

8

28. Không khí. Sv cháy

Muc 11. 1. Su cháy

Muc 11. 2. Su oxi hóa châm

Tu hoc có huóng dân

9

32. Phån úng oxi hóa — khù

Cå bài

Không day

 

31. Tính cmt - Ung dung cůa hidro

33.  Diëu chë hidro - Phán úng thë

34.  Bái luyen tap 6

Muc 1.1.c. (Bii 33)

Có thë OAng thí nghiëm mö phóng

Muc 1.2. Trong cöng nghiëp (Bhi 33)

Khuyën     ích hoc sinh tu doc

Bňi tap 5* (Bii 34)

Khöng       cdii hoc sinh lám

Cá 3 bii

Tích         hinh möt chů dë: Hidro

11

40.  Dung dich

41.  Dö tan cůa mot chat trong nuóc

42 Nöng d0 dung dich

43. Pha chë dung dich

Muc II. Cách pha loňng mot dung dich theo nöng d0 cho truóc (Bňi 43)

Khöng

Bňi tap 5* (Bii 43)

Bňi tap 6 (Bii 44)

Khöng       cdii hoc sinh lám

 

Tích h      hinh mot chů dë: Dung dich

12

45. Bii thuc hňnh 7: Pha chë dung dich theo nöng dó

-  Muc 1.3. Thuc hhnh 3

-  Muc 1. 4. Thuc hhnh 4

Khöng lám

2. Láp 9

TT

 

Női dun diëu chinh

Hufrn din thuc hién

I

1.              Tính cmt hoá hoc cůa oxit. Khái quát vë su phňn loąi oxit

2.              Möt sö oxit quan trong

Bňi 2:

-                 Muc A. I. Canxi oxit có nhüng tính cmt nňo

-                 Muc B. I. Luu huýnh dioxit có nhün tính chat nňo

Tu hoc có huóng dán

Cá 2 bii

Tích hop thňnh mot chů dë: Oxit

 

2

3.  Tính chât hoá hoc cùa axit

4.  Môt sô axit quan trong

Bài 4:

-                 Muc A. Axit clohidric;

-                 Muc B. 11. 1. Axit sunfuric loãng có tính chât hóa hoc cúa axit

Tu hoc huóng dân

Bàitâ 4* Bài4

Khôn         câu hoc Sinh làm

Cá 2 bài

Tích h

ành môt chù dê: Axit

3

5. Luyên tap: Tính chât hóa hoc cúa oxit và axit

Các nôi dung luyên tap phân oxit

Tích         hi day chù dê oxit

Các nôi dung luyên tap phân axit

Tích         hi day chù dê axit

4

7.  Tính chât hoá hoc cùa bazo

8.  Môt sô bazo quan trong

Bài 8:

-  Muc A. Il. Tính chât hóa hoc cúa

NaOH

-  Muc B. 1. 2 Tính chât hóa hoc

Ca OH 2

Tu hoc huóng dân

Muc B. 11. Phân hình vë thang pH

Không

Bàitâ 2         8

Khôn êu câu hoc Sinh làm

Cá 2 bài

Tích h thành môt chù dê: Bazo

5

9.     Tính chât hóa hoc cùa muôi

10. Môt sô muôi quan trong

Bàitâ 6* Bài 9

Khôn êu câu hoc Sinh làm

Muc 11. Muôi kali nitrat Bài 10

Khôn da

Cá 2 bài

Tích hop thành mot chù dê: Muôi

6

11. Phân bón hóa hoc

Muc I. Nhùng nhu câu cúa cây trông

Không day

7

15.          Tính chât vât lí cùa kim loai

16.          Tính chât hoá hoc cùa kim loai 17. Dãy hoat dông hoá hoc cùa kim loai

Thí nghiêm tính dân diên, tính dân nhiêt cúa kim loai Bài 15

Không day

Bàitâ 7* Bài 16

Khôn êu câu hoc Sinh làm

Cá 3 bài

Tích hop thành mot bài: Tính chât cùa kim loai Dã hoat dôn hoá hoc cùa kim loai

8

18. Nhôm

Hình 2.14: So dô bê diên phân nhôm oxit nón chå

Không day

9

20. Hqp kim sät: Gang, thép

Các loai lò sån xuât gang, thép

Không day

10

22. Luyên tap chuong 2: Kim loai

Bài tap 6*

Không yev câu hoc Sinh làm

11

27.           Cacbon

28.           Các oxit cùa cacbon 29. Axit cacbonic và muôi cacbonat

Muc 111.       dung       cacbon

Bài 27

Tu hoc co huóng dân

Muc Ill. Chu trình cúa cacbon trong tu nhiên Bài 29

Khuyên    ích hoc Sinh tu doc

Cá 3 bài

Tích hoþ@hành môt chù dê:

Cacbon và h chât cùa cacbon

12

30. Silic. Công nghiêp silicat

Muc 111.3.b. Các công doan chính

Không       các phuong trình hóa hoc

13

39. Benzen

Cá bài

Không

14

40. Dâu mó và khí thiên nhiên

Muc Ill. Dâu mó và khí thiên nhiên ð

Viêt Nam

Tu hoc     huóng dân

15

42. Luyên tap chuong 4:

Hidrocacbon. Nhiên liêu

Muc I; 11.3 (các nôi dung liên quan tói benzen)

yea câu hoc Sinh ôn tap và làm các bài tap liên quan tói benzen

16

43. Thuc hành: Tính chât Clia hidrocacbon

Thí nghiêm 3: Tính chât vât lí cúa benzen

Không làm

17

50.  Glucozo

51.  Saccarozo

Cá 2 bài

Tích hQP thành mot bài: Glucozo. Saccarozo

18

54. Polime

Muc Il. Üng dung cúa polime

Khuyên khích hoc Sinh tu doc

19

56. On tap cuôi näm

Phân 11 - Hóa hùu co:

-  Muc I. Kiên thúc cân nhó

-  Muc 11. Bài tap

Không yêu câu hoc Sinh ôn tap và làm các bài tap liên quan tói benzen

Ghi chú: - Không dua các bài tap näng vê tính toán, ít bån chât hóa hoc trong day hoc, thi, kiêm tra dánh giá.

- Các nôi dung thí nghiêm khó, dôc hai hoäc cân nhiêu thði gian có thê sù dung video thí nghiêm hoäc thí nghiêm mô phóng.

BO GlÁo DUC vÀ ÐÀo TAO


CONG HÒA xà HOI           WHÏA VIÊT NAM