Ngày 25-06-2021 09:30:34
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5502179
Số người online: 43
 
 
 
 
THƠI KHÓA BIỂU HKI - THEO TỪNG LỚP - ÁP DỤNG TỪ 14/9/2020
 

THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
  Lớp 11/1
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Thể dục Toán học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn
2 Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Ngữ văn
3 Hóa học Tin học Ngoại ngữ Vật lí Toán học Vật lí
4 Hóa học GDCD Sinh học Ngữ văn Địa lí Toán học
5 Lịch sử Toán học Vật lí Công nghệ Sinh học Toán học
 
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 11/2
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Vật lí Vật lí Toán học Thể dục
2 Vật lí Toán học GDCD Ngữ văn Toán học Thể dục
3 Ngoại ngữ Hóa học Toán học Ngữ văn Sinh học Hóa học
4 Lịch sử Tin học Toán học Sinh học Công nghệ Hóa học
5 Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 11/3
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Thể dục Sinh học GDCD Toán học
2 Hóa học Ngữ văn Thể dục Sinh học Vật lí Vật lí
3 Ngoại ngữ Toán học Công nghệ Tin học Lịch sử Ngữ văn
4 Toán học Toán học Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ
5 Hóa học Hóa học Ngữ văn Vật lí Toán học Ngoại ngữ
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 11/4
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán học Ngữ văn Ngữ văn Vật lí GDCD
2 Toán học Lịch sử Toán học Ngữ văn Ngữ văn Địa lí
3 Toán học Hóa học Ngoại ngữ Thể dục Công nghệ Toán học
4 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Thể dục Hóa học Vật lí
5 Ngoại ngữ Tin học Sinh học Sinh học Ngoại ngữ Vật lí
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 11/5
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngữ văn Địa lí Thể dục Sinh học Ngữ văn
2 Sinh học Hóa học Hóa học Thể dục Công nghệ Ngữ văn
3 Ngoại ngữ Toán học Hóa học Toán học Vật lí GDCD
4 Toán học Ngoại ngữ Vật lí Toán học Ngoại ngữ Vật lí
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán học Tin học Ngữ văn Lịch sử
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 11/6
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Công nghệ Sinh học Toán học Toán học Địa lí
2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học Lịch sử Hóa học
3 Vật lí Thể dục Ngoại ngữ Sinh học Hóa học Vật lí
4 Ngữ văn Thể dục Toán học Tin học GDCD Ngoại ngữ
5 Toán học Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 11/7
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán học Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
2 Thể dục Hóa học Vật lí Tin học Sinh học Ngoại ngữ
3 Thể dục Ngữ văn Lịch sử Hóa học Vật lí Địa lí
4 Ngoại ngữ Công nghệ Toán học Toán học Ngữ văn Ngữ văn
5 Vật lí Sinh học Toán học Toán học GDCD Ngữ văn
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 12/1
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán học Ngoại ngữ Toán học Hóa học Ngoại ngữ
2 Toán học Toán học Sinh học Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn
3 Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn Địa lí Ngoại ngữ Vật lí
4 Thể dục Sinh học Vật lí Hóa học Ngữ văn GDCD
5 Lịch sử Ngữ văn Vật lí Hóa học Tin học Công nghệ
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 12/2
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Ngữ văn Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn
2 Địa lí Ngoại ngữ Lịch sử Thể dục Hóa học Ngoại ngữ
3 Toán học Ngữ văn Vật lí Toán học Toán học Ngoại ngữ
4 Toán học Ngữ văn Công nghệ Vật lí Toán học Tin học
5 Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Địa lí GDCD GDCD
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 12/3
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Thể dục Ngoại ngữ Toán học GDCD Lịch sử
2 Toán học Thể dục Toán học Toán học Ngữ văn Tin học
3 Toán học Ngoại ngữ Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn
4 GDCD Hóa học Ngữ văn Địa lí Vật lí Sinh học
5 Vật lí Lịch sử Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ Ngoại ngữ
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 12/4
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Thể dục Tin học Toán học GDCD
2 Sinh học Ngữ văn Thể dục Địa lí Toán học Vật lí
3 Lịch sử Toán học Vật lí GDCD Ngoại ngữ Ngoại ngữ
4 Công nghệ Toán học Ngoại ngữ Toán học Hóa học Ngữ văn
5 Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 12/5
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngữ văn Lịch sử Toán học Hóa học Ngoại ngữ
2 Lịch sử Ngoại ngữ Địa lí Ngữ văn Hóa học GDCD
3 Địa lí Sinh học Ngoại ngữ Thể dục Tin học Ngữ văn
4 Ngoại ngữ Toán học Toán học Thể dục Ngữ văn Công nghệ
5 GDCD Toán học Toán học Ngoại ngữ Vật lí Vật lí
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 10/1
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn
2 Tin học Toán học Ngữ văn Hóa học Toán học Ngữ văn
3 Lịch sử Vật lí Thể dục Vật lí Toán học Sinh học
4 Địa lí Toán học Thể dục GDCD Công nghệ Ngoại ngữ
5 Ngoại ngữ Địa lí Vật lí Toán học Hóa học Tin học
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 10/2
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán học Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí
2 Ngoại ngữ Lịch sử Toán học Tin học Ngoại ngữ Sinh học
3 Vật lí Tin học Toán học Vật lí Hóa học Ngoại ngữ
4 Thể dục Ngữ văn Hóa học Ngữ văn GDCD Địa lí
5 Thể dục Toán học Ngữ văn Địa lí Toán học Ngữ văn
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 10/3
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học Hóa học Vật lí Ngữ văn Toán học
2 Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Địa lí Công nghệ Toán học
3 Sinh học Lịch sử Ngữ văn Tin học GDCD Thể dục
4 Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục
5 Ngữ văn Toán học Toán học Vật lí Địa lí Vật lí
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 10/4
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngữ văn Toán học Toán học Công nghệ Địa lí
2 Hóa học Tin học Ngữ văn Vật lí GDCD Ngoại ngữ
3 Toán học Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Địa lí Toán học
4 Lịch sử Toán học Thể dục Ngữ văn Tin học Vật lí
5 Vật lí Ngoại ngữ Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 10/5
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Vật lí Hóa học Ngữ văn Công nghệ
2 Vật lí Ngữ văn Địa lí Ngữ văn Tin học Lịch sử
3 Địa lí Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ Sinh học Tin học
4 Vật lí Thể dục Toán học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán học
5 Toán học Thể dục Ngữ văn GDCD Ngữ văn Toán học
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 10/6
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học Vật lí
2 GDCD Toán học Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí
3 Tin học Toán học Toán học Hóa học Ngữ văn Ngữ văn
4 Sinh học Ngữ văn Vật lí Toán học Thể dục Lịch sử
5 Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Thể dục Địa Lí
THỜI KHÓA BIỂU HK1. Áp dụng từ ngày 14/09/2020
Lớp 10/7
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán học Toán học Địa lí Thể dục Tin học
2 Ngữ văn Sinh học Toán học Toán học Thể dục Địa lí
3 Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Toán học Ngoại ngữ GDCD
4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ Vật lí Hóa học Ngữ văn
5 Ngoại ngữ Vật lí Tin học Ngữ văn Vật lí Lịch sử


   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn