Ngày 28-10-2020 21:57:06
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5299201
Số người online: 26
 
 
 
 
THƠI KHÓA BIỂU HKI - THEO KHỐI LỚP - ÁP DỤNG TỪ 14/9/2020
 


TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - KHỐI 12
Năm học 2010-2021
Áp dụng từ ngày 14/9/2020
             
PHÒNG HỌC 1 2 4 5 22
Thứ  Tiết  12/1 12/2 12/3 12/4 12/5
GVCN Linh A Phương Si Ly T Huệ A Mộng Sử
2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 Toán - Hà Địa - Quỳnh Đ Toán - Ly Sinh - Phương Si Sử - Mộng
3 TD - Hải TD Toán - Hà Toán - Ly Sử - Mộng Địa - Quỳnh Đ
4 TD - Hải TD Toán - Hà GDCD - Trâm CD C.nghệ - Minh Ng.ngữ - Nhung A
5 Sử - Nghĩa Sinh - Phương Si Lí - Hóa Địa - Quỳnh Đ GDCD - Trâm CD
3 1 Toán - Hà Sử - Nghĩa TD - Hải TD Ng.ngữ - Huệ Văn - Sương
2 Toán - Hà Ng.ngữ - Linh TD - Hải TD Văn - Sương Ng.ngữ - Nhung A
3 Ng.ngữ - Linh Văn - Nguyên V Ng.ngữ - Nhung A Toán - Hà Sinh - Phương Si
4 Sinh - Phương Si Văn - Nguyên V Hóa - Thúy H Toán - Hà Toán - Thúy T
5 Văn - Nguyên V Ng.ngữ - Linh Sử - Nghĩa Sử - Mộng Toán - Thúy T
4 1 Ng.ngữ - Linh Văn - Nguyên V Ng.ngữ - Nhung A TD - Hải TD Sử - Mộng
2 Sinh - Phương Si Sử - Nghĩa Toán - Ly TD - Hải TD Địa - Quỳnh Đ
3 Văn - Nguyên V Lí - Uyên Địa - Quỳnh Đ Lí - Hóa Ng.ngữ - Nhung A
4 Lí - Uyên C.nghệ - Minh Văn - Nguyên V Ng.ngữ - Huệ Toán - Thúy T
5 Lí - Uyên Hóa - Oanh Ng.ngữ - Nhung A Ng.ngữ - Huệ Toán - Thúy T
5 1 Toán - Hà TD - Hải TD Toán - Ly Tin - Hải Toán - Thúy T
2 Toán - Hà TD - Hải TD Toán - Ly Địa - Quỳnh Đ Văn - Sương
3 Địa - Quỳnh Đ Toán - Hà Văn - Nguyên V GDCD - Trâm CD TD - Hải TD
4 Hóa - Oanh Lí - Uyên Địa - Quỳnh Đ Toán - Hà TD - Hải TD
5 Hóa - Oanh Địa - Quỳnh Đ Hóa - Thúy H Văn - Sương Ng.ngữ - Nhung A
6 1 Hóa - Oanh Ng.ngữ - Linh GDCD - Trâm CD Toán - Hà Hóa - Thúy H
2 Ng.ngữ - Linh Hóa - Oanh Văn - Nguyên V Toán - Hà Hóa - Thúy H
3 Ng.ngữ - Linh Toán - Hà Ng.ngữ - Nhung A Ng.ngữ - Huệ Tin - Hải
4 Văn - Nguyên V Toán - Hà Lí - Hóa Hóa - Thúy H Văn - Sương
5 Tin - Hải GDCD - Trâm CD C.nghệ - Minh Văn - Sương Lí - Hóa
7 1 Ng.ngữ - Linh Văn - Nguyên V Sử - Nghĩa GDCD - Trâm CD Ng.ngữ - Nhung A
2 Văn - Nguyên V Ng.ngữ - Linh Tin - Hải Lí - Hóa GDCD - Trâm CD
3 Lí - Uyên Ng.ngữ - Linh Văn - Nguyên V Ng.ngữ - Huệ Văn - Sương
4 GDCD - Trâm CD Tin - Hải Sinh - Phương Si Văn - Sương C.nghệ - Minh
5 C.nghệ - Minh GDCD - Trâm CD Ng.ngữ - Nhung A Hóa - Thúy H Lí - Hóa

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - KHỐI 11
Năm học 2010 -2021
Áp dụng từ ngày 14/9/2020
                 
PHÒNG HỌC 17 18 19 20 21 15 16
Thứ  Tiết  11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7
GVCN Na T Phương A Thuý H Chi Sinh Hoá L Quỳnh Địa Minh Lý
2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 Ng.ngữ - Phương A Lí - Minh Hóa - Thúy H Toán - Na T Sinh - Chi Ng.ngữ - Huệ TD - Tuấn TD
3 Hóa - Thúy H Ng.ngữ - Phương A Ng.ngữ - Linh Toán - Na T Ng.ngữ - Huệ Lí - Hóa TD - Tuấn TD
4 Hóa - Thúy H Sử - Mộng Toán - Na T Ng.ngữ - Linh Toán - Thủy Văn - Na V Ng.ngữ - Huệ
5 Sử - Mộng Văn - Nhung V Hóa - Thúy H Ng.ngữ - Linh Ng.ngữ - Huệ Toán - Thủy Lí - Minh
3 1 TD - Tuấn TD Ng.ngữ - Phương A Ng.ngữ - Linh Toán - Na T Văn - Na V C.nghệ - Trâm Lý Toán - Ly
2 TD - Tuấn TD Toán - Na T Văn - Na V Sử - Mộng Hóa - Chi Ng.ngữ - Huệ Hóa - Thúy H
3 Tin - Thi Hóa - Thúy H Toán - Na T Hóa - Chi Toán - Thủy TD - Tuấn TD Văn - Na V
4 GDCD - Mộng Tin - Thi Toán - Na T Hóa - Chi Ng.ngữ - Huệ TD - Tuấn TD C.nghệ - Trâm Lý
5 Toán - Na T Ng.ngữ - Phương A Hóa - Thúy H Tin - Thi Ng.ngữ - Huệ Văn - Na V Sinh - Chi
4 1 Toán - Na T Lí - Minh TD - Tuấn TD Văn - Na V Địa - Quỳnh Đ Sinh - Chi Ng.ngữ - Huệ
2 Ng.ngữ - Phương A GDCD - Mộng TD - Tuấn TD Toán - Na T Hóa - Chi Văn - Na V Lí - Minh
3 Ng.ngữ - Phương A Toán - Na T C.nghệ - Trâm Lý Ng.ngữ - Linh Hóa - Chi Ng.ngữ - Huệ Sử - Mộng
4 Sinh - Chi Toán - Na T Địa - Thạnh Ng.ngữ - Linh Lí - Hóa Toán - Thủy Toán - Ly
5 Lí - Minh Địa - Thạnh Văn - Na V Sinh - Chi Toán - Thủy Lí - Hóa Toán - Ly
5 1 Ng.ngữ - Phương A Lí - Minh Sinh - Chi Văn - Na V TD - Tuấn TD Toán - Thủy Hóa - Thúy H
2 Hóa - Thúy H Văn - Nhung V Sinh - Chi Văn - Na V TD - Tuấn TD Toán - Thủy Tin - Thi
3 Lí - Minh Văn - Nhung V Tin - Thi TD - Tuấn TD Toán - Thủy Sinh - Chi Hóa - Thúy H
4 Văn - Nhung V Sinh - Chi Văn - Na V TD - Tuấn TD Toán - Thủy Tin - Thi Toán - Ly
5 C.nghệ - Trâm Lý Ng.ngữ - Phương A Lí - Minh Sinh - Chi Tin - Thi Văn - Na V Toán - Ly
6 1 Ng.ngữ - Phương A Toán - Na T GDCD - Mộng Lí - Trâm Lý Sinh - Chi Toán - Thủy Ng.ngữ - Huệ
2 Văn - Nhung V Toán - Na T Lí - Minh Văn - Na V C.nghệ - Trâm Lý Sử - Mộng Sinh - Chi
3 Toán - Na T Sinh - Chi Sử - Mộng C.nghệ - Trâm Lý Lí - Hóa Hóa - Thúy H Lí - Minh     
4 Địa - Thạnh C.nghệ - Trâm Lý Ng.ngữ - Linh Hóa - Chi Ng.ngữ - Huệ GDCD - Mộng Văn - Na V
5 Sinh - Chi Ng.ngữ - Phương A Toán - Na T Ng.ngữ - Linh Văn - Na V Hóa - Thúy H GDCD - Mộng
7 1 Văn - Nhung V TD - Tuấn TD Toán - Na T GDCD - Mộng Văn - Na V Địa - Quỳnh Đ Ng.ngữ - Huệ
2 Văn - Nhung V TD - Tuấn TD Lí - Minh Địa - Quỳnh Đ Văn - Na V Hóa - Thúy H Ng.ngữ - Huệ
3 Lí - Minh Hóa - Thúy H Văn - Na V Toán - Na T GDCD - Mộng Lí - Hóa Địa - Quỳnh Đ
4 Toán - Na T Hóa - Thúy H Ng.ngữ - Linh Lí - Trâm Lý Lí - Hóa Ng.ngữ - Huệ Văn - Na V
5 Toán - Na T Văn - Nhung V Ng.ngữ - Linh Lí - Trâm Lý Sử - Mộng Ng.ngữ - Huệ Văn - Na V


TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - KHỐI 10
Năm học 2020 -2021. Áp dụng từ ngày 14/9/2020
PHÒNG HỌC 8 9 10 11 12 13 14
Thứ  Tiết  10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7
GVCN Nhung A Sương V Oanh H Quỳnh T Uyên L Nghĩa S Nhung V
2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 Tin - Hải Ng.ngữ - Nhung A Văn - Na V Hóa - Oanh Lí - Uyên GDCD - Trâm CD Văn - Nhung V
3 Sử - Nghĩa Lí - Uyên Sinh - Phương Si Toán - Quỳnh T Địa - Thạnh Tin - Hải Văn - Nhung V
4 Địa - Thạnh TD - Tuấn TD Toán - Quỳnh T Sử - Nghĩa Lí - Uyên Sinh - Phương Si Ng.ngữ - Phương A
5 Ng.ngữ - Nhung A TD - Tuấn TD Văn - Na V Lí - Uyên Toán - Quỳnh T Địa - Thạnh Ng.ngữ - Phương A
3 1 Ng.ngữ - Nhung A Toán - Thủy Tin - Hải Văn - Nguyên V Hóa - Oanh C.nghệ - Phương Si Toán - Thúy T
2 Toán - Thủy Sử - Nghĩa Hóa - Oanh Tin - Hải Văn - Nguyên V Toán - Thúy T Sinh - Phương Si
3 Lí - Trâm Lý Tin - Hải Sử - Nghĩa Hóa - Oanh Ng.ngữ - Phương A Toán - Thúy T Văn - Nhung V
4 Toán - Thủy Văn - Sương Ng.ngữ - Nhung A Toán - Quỳnh T TD - Hải TD Văn - Nhung V Ng.ngữ - Phương A
5 Địa - Thạnh Toán - Thủy Toán - Quỳnh T Ng.ngữ - Nhung A TD - Hải TD Văn - Nhung V Lí - Trâm Lý
4 1 Văn - Sương C.nghệ - Phương Si Hóa - Oanh Toán - Quỳnh T Lí - Uyên Ng.ngữ - Phương A Toán - Thúy T
2 Văn - Sương Toán - Thủy Ng.ngữ - Nhung A Văn - Nguyên V Địa - Thạnh Hóa - Oanh Toán - Thúy T
3 TD - Tuấn TD Toán - Thủy Văn - Na V Sinh - Phương Si Toán - Quỳnh T Toán - Thúy T Hóa - Oanh
4 TD - Tuấn TD Hóa - Oanh Văn - Na V TD - Hải TD Toán - Quỳnh T Lí - Trâm Lý C.nghệ - Phương Si
5 Lí - Trâm Lý Văn - Sương Toán - Quỳnh T TD - Hải TD Văn - Nguyên V Ng.ngữ - Phương A Tin - Hải
5 1 Ng.ngữ - Nhung A Văn - Sương Lí - Uyên Toán - Quỳnh T Hóa - Oanh Văn - Nhung V Địa - Thạnh
2 Hóa - Oanh Tin - Hải Thạnh - Địa Lí - Uyên Văn - Nguyên V Ng.ngữ - Phương A Toán - Thúy T
3 Lí - Trâm Lý Lí - Uyên Tin - Hải Ng.ngữ - Nhung A Ng.ngữ - Phương A Hóa - Oanh Toán - Thúy T
4 GDCD - Trâm CD Văn - Sương Ng.ngữ - Nhung A Văn - Nguyên V Ng.ngữ - Phương A Toán - Thúy T Lí - Trâm Lý
5 Toán - Thủy Địa - Thạnh Lí - Uyên Văn - Nguyên V GDCD - Trâm CD Toán - Thúy T Văn - Nhung V
6 1 Văn - Sương Ng.ngữ - Nhung A Văn - Na V C.nghệ - Phương Si Văn - Nguyên V Tin - Hải TD - Hải TD
2 Toán - Thủy Ng.ngữ - Nhung A C.nghệ - Phương Si GDCD - Trâm CD Tin - Hải Ng.ngữ - Phương A TD - Hải TD
3 Toán - Thủy Hóa - Oanh GDCD - Trâm CD Địa - Thạnh Sinh - Phương Si Văn - Nhung V Ng.ngữ - Phương A
4 C.nghệ - Phương Si GDCD - Trâm CD Ng.ngữ - Nhung A Tin - Hải Ng.ngữ - Phương A TD - Hải TD Hóa - Oanh
5 Hóa - Oanh Toán - Thủy Địa - Thạnh Ng.ngữ - Nhung A Văn - Nguyên V TD - Hải TD Lí - Trâm Lý
7 1 Văn - Sương Lí - Uyên Toán - Quỳnh T Địa - Thạnh C.nghệ - Phương Si Lí - Trâm Lý Tin - Hải
2 Văn - Sương Sinh - Phương Si Toán - Quỳnh T Ng.ngữ - Nhung A Sử - Nghĩa Lí - Trâm Lý Địa - Thạnh
3 Sinh - Phương Si Ng.ngữ - Nhung A TD - Tuấn TD Toán - Quỳnh T Tin - Hải Văn - Nhung V GDCD - Trâm
4 Ng.ngữ - Nhung A Địa - Thạnh TD - Tuấn TD Lí - Uyên Toán - Quỳnh T Sử - Nghĩa Văn - Nhung V
5 Tin - Hải Văn - Sương Lí - Uyên Văn - Nguyên V Toán - Quỳnh T Địa - Thạnh Sử - Nghĩa

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn