Ngày 20-04-2021 08:15:33
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5435730
Số người online: 35
 
 
 
 
TKB HỌC KÌ II LỚP 10
 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 . Năm học 2020 - 2021
KHỐI 10.  Áp dụng từ ngày 11/01/2021
Ngày Tiết 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7
Thứ 2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 GDCD - Hà CD Hóa - Oanh Toán - Quỳnh C.nghệ - Phương1 Văn - Nguyên1 Hóa - Chi Lí - Uyên
3 Hóa - Oanh Toán - Thủy Sinh - Phương1 Văn - Nguyên1 TD - Hải1 Tin - Hải Ng.ngữ - Phương
4 Ng.ngữ - Nhung Văn - Sương Toán - Quỳnh Hóa - Oanh TD - Hải1 Văn - Nhung1 Ng.ngữ - Phương
5 Văn - Sương Toán - Thủy Hóa - Oanh Ng.ngữ - Nhung Hóa - Chi Ng.ngữ - Phương Tin - Hải
Thứ 3 1 Văn - Sương Sử - Thạnh Sử - Nghĩa Tin - Hải Văn - Nguyên1 Toán - T TD - Hải1
2 Văn - Sương Ng.ngữ - Nhung Tin - Hải Sử - Nghĩa Văn - Nguyên1 Địa - Thạnh TD - Hải1
3 Ng.ngữ - Nhung Tin - Hải Văn - Sương GDCD - Hà CD Ng.ngữ - Phương C.nghệ - Phương1 Sử - Nghĩa
4 Sinh - Phương1 Địa - Thạnh Văn - Sương TD - Hải1 Ng.ngữ - Phương Sử - Nghĩa Toán - T
5 Tin - Hải Văn - Sương GDCD - Hà CD TD - Hải1 Sử - Nghĩa Ng.ngữ - Phương Toán - T
Thứ 4 1 Lí - Trâm Hóa - Oanh Tin - Hải Sử - Nghĩa Văn - Nguyên1 Hóa - Chi Toán - T
2 Văn - Sương Sử - Thạnh Hóa - Oanh Ng.ngữ - Nhung Văn - Nguyên1 Lí - Uyên Hóa - Chi
3 Ng.ngữ - Nhung TD - Tuấn Toán - Quỳnh Lí - Uyên Tin - Hải Sử - Nghĩa GDCD - Hà CD
4 Toán - Thủy TD - Tuấn Ng.ngữ - Nhung Tin - Hải Hóa - Chi Văn - Nhung1 Sử - Nghĩa
5 Toán - Thủy Tin - Hải Địa - Thạnh Ng.ngữ - Nhung Toán - Quỳnh Toán - T Văn - Nhung1
Thứ 5 1 Toán - Thủy Lí - Uyên Ng.ngữ - Nhung Hóa - Oanh Địa - Thạnh Sinh - Phương1 Toán - T
2 Sử - Thạnh Ng.ngữ - Nhung Hóa - Oanh Văn - Nguyên1 Toán - Quỳnh Văn - Nhung1 Hóa - Chi
3 Hóa - Oanh Sinh - Phương1 TD - Tuấn Lí - Uyên Tin - Hải Hóa - Chi Ng.ngữ - Phương
4 C.nghệ - Phương1 Toán - Thủy TD - Tuấn Toán - Quỳnh Lí - Uyên Tin - Hải Văn - Nhung1
5 Tin - Hải C.nghệ - Phương1 Văn - Sương Toán - Quỳnh Hóa - Chi Toán - T Văn - Nhung1
Thứ 6 1 Toán - Thủy Văn - Sương Sử - Nghĩa Toán - Quỳnh Lí - Uyên TD - Hải1 Hóa - Chi
2 Toán - Thủy Văn - Sương Ng.ngữ - Nhung Toán - Quỳnh Sử - Nghĩa TD - Hải1 Tin - Hải
3 Ng.ngữ - Nhung Toán - Thủy Văn - Sương Sinh - Phương1 Toán - Quỳnh Toán - T Văn - Nhung1
4 Lí - Trâm Toán - Thủy Văn - Sương Ng.ngữ - Nhung Ng.ngữ - Phương Toán - T Lí - Uyên
5 Sử - Thạnh Ng.ngữ - Nhung Lí - Uyên Văn - Nguyên1 Sinh - Phương1 Ng.ngữ - Phương Toán - T
Thứ 7 1 Văn - Sương Lí - Uyên Ng.ngữ - Nhung Toán - Quỳnh GDCD - Hà CD Văn - Nhung1 Địa - Thạnh
2 Hóa - Oanh Văn - Sương Toán - Quỳnh Địa - Thạnh Ng.ngữ - Phương Văn - Nhung1 C.nghệ - Phương1
3 Địa - Thạnh Hóa - Oanh Lí - Uyên Văn - Nguyên1 Toán - Quỳnh Ng.ngữ - Phương Sinh - Phương1
4 TD - Tuấn Ng.ngữ - Nhung Toán - Quỳnh Văn - Nguyên1 C.nghệ - Phương1 GDCD - Hà CD Ng.ngữ - Phương
5 TD - Tuấn GDCD - Hà CD C.nghệ - Phương1 Hóa - Oanh Toán - Quỳnh Lí - Uyên Văn - Nhung1

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn