Ngày 20-04-2021 07:37:37
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5435683
Số người online: 35
 
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU HKII LỚP 11 Năm học 2020-2021
 

 
Ngày Tiết 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6
Thứ 2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 Ng.ngữ - Phương Lí - Minh Ng.ngữ - Linh Hóa - Thúy Toán - Thủy Ng.ngữ - Huệ
3 Lí - Minh TD - Tuấn Văn - Na1 Ng.ngữ - Linh Sử - Mộng Sinh - Chi
4 C.nghệ - Trâm TD - Tuấn Sinh - Chi Toán - Na Văn - Na1 Lí - Hóa
5 Văn - Nhung1 GDCD - Mộng Toán - Na Lí - Trâm Lí - Hóa Văn - Na1
Thứ 3 1 Toán - Na Lí - Minh Hóa - Thúy TD - Tuấn Ng.ngữ - Huệ Văn - Na1
2 Ng.ngữ - Phương Toán - Na Lí - Minh TD - Tuấn Tin - Thi Toán - Thủy
3 GDCD- Mộng C.nghệ - Trâm Tin - Thi Toán - Na Hóa - Thúy Ng.ngữ - Huệ
4 Lí - Minh Tin - Thi Toán - Na C.nghệ - Trâm GDCD - Mộng Toán - Thủy
5 Tin - Thi Địa - Thạnh Toán - Na GDCD - Mộng Toán - Thủy C.nghệ - Trâm
Thứ 4 1 Hóa - Thúy Toán - Na Lí - Minh Tin - Thi Toán - Thủy TD - Tuấn
2 Văn - Nhung1 Tin - Thi GDCD - Mộng Văn - Na1 Toán - Thủy TD - Tuấn
3 Sinh - Chi Toán - Na Tin - Thi Văn - Na1 Ng.ngữ - Huệ Toán - Thủy
4 Toán - Na C.nghệ - Trâm Địa - Thạnh Sử - Mộng Văn - Na1 Tin - Thi
5 Toán - Na Sử - Mộng C.nghệ - Trâm Sinh - Chi Ng.ngữ - Huệ Địa - Quỳnh1
Thứ 5 1 Ng.ngữ - Phương Sinh - Chi Văn - Na1 Tin - Thi TD - Tuấn Sử - Mộng
2 Sử - Mộng Ng.ngữ - Phương Ng.ngữ - Linh Lí - Trâm TD - Tuấn Toán - Thủy
3 Hóa - Thúy Văn - Nhung1 Ng.ngữ - Linh C.nghệ - Trâm Toán - Thủy Tin - Thi
4 C.nghệ - Trâm Hóa - Thúy Sử - Mộng Ng.ngữ - Linh Tin - Thi Văn - Na1
5 Tin - Thi Ng.ngữ - Phương Hóa - (Hóa) Ng.ngữ - Linh C.nghệ - Trâm Toán - Thủy
Thứ 6 1 Ng.ngữ - Phương Văn - Nhung1 Toán - Na Ng.ngữ - Linh Lí - Hóa GDCD - Mộng
2 Toán - Na Ng.ngữ - Phương Lí - Minh Văn - Na1 Sinh - Chi Lí - Hóa
3 Toán - Na Ng.ngữ - Phương Ng.ngữ - Linh Lí - Trâm Ng.ngữ - Huệ Hóa - Thúy
4 Văn - Nhung1 Toán - Na TD - Tuấn Hóa - Thúy Địa - Thạnh Ng.ngữ - Huệ
5 Văn - Nhung1 Hóa - Thúy TD - Tuấn Toán - Na Văn - Na1 Ng.ngữ - Huệ
Thứ 7 1 TD - Tuấn Ng.ngữ - Phương Ng.ngữ - Linh Văn - Na1 Ng.ngữ - Huệ Lí - Hóa
2 TD - Tuấn Lí - Minh C.nghệ - Trâm Toán - Na Văn - Na1 Ng.ngữ - Huệ
3 Lí - Minh Văn - Nhung1 Văn - Na1 Toán - Na Lí - Hóa C.nghệ - Trâm
4 Địa - Thạnh Văn - Nhung1 Toán - Na Ng.ngữ - Linh Hóa - Thúy Văn - Na1
5 Ng.ngữ - Phương Toán - Na Văn - Na1 Địa - Thạnh C.nghệ - Trâm Hóa - Thúy

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn