Ngày 18-09-2021 03:35:29
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5585126
Số người online: 36
 
 
 
 
VĂN BẢN KIỂM TRA HKII BẰNG ONLINE NĂM HỌC 2020-2021 CỦA TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG.
 
Việc kiểm tra HKII bằng trực tuyền để tổng kêt kip thời năm học 2020-2021 là vấn đề rất mới, lần đầu tiên thực hiện, nhiều tỉnh thành trên cả nước chưa hề thực hiện. Trường THPOT Quang Trung đã đưa ra các văn bản chủ trương để thưc hiện cho bằng đươc, và đến ngày 24/5/2021 đã hoàn thành kiểm tra trực tuyến, đã báo cáo cho Giám đốc Sở GD&ĐT Tp Đà Nẵng ngày 24/5/2021.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2021

 

TÀI KHOẢN GMAIL NỘP BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 2  NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP 10/1

 

STT

MÔN HỌC

Địa chỉ gmail

Mật khẩu

1

TOÁN

lop101montoan@gmail.com

lop10112345

2

VĂN

lop101monvan@gmail.com

lop10112345

3

ANH

lop101monanh@gmail.com

lop10112345

4

lop101monly@gmail.com

lop10112345

5

HÓA

lop101monhoa@gmail.com

lop10112345

6

SINH

lop101monsinh@gmail.com

lop10112345

7

SỬ

lop101monsu@gmail.com

lop10112345

8

ĐỊA

lop101mondia@gmail.com

lop10112345

9

CÔNG DÂN

lop101mongdcd@gmail.com

lop10112345

10

CÔNG NGHỆ

lop101moncongnghe@gmail.com

lop10112345

11

TIN

lop101montin@gmail.com

lop10112345

 

                                                         LỚP 10/2

Môn học

Địa chỉ Gmail

Mật khẩu

Ngữ Văn

lop102monvan@gmail.com

Qt123123

Địa

lop102mondia@gmail.com

Qt123123

Vật Lý

lop102monly@gmail.com

Qt123123

Công nghệ

lop102moncongnghe@gmail.com

Qt123123

Tin

lop102montinhoc@gmail.com

Qt123123

Hoá

lop102monhoa@gmail.com

Qt123123

Lịch Sử

lop102monsu@gmail.com

Qt123123

GDCD

lop102mongdcd@gmail.com

Qt123123

Toán

lop102montoan@gmail.com

Qttoan123123

Sinh học

lop102monsinhhoc@gmail.com

Qt123123

Tiếng Anh

lop102montienganh@gmail.com

Qt123123

 

LỚP 10/3

Môn

Địa chỉ Gmail

Mật khẩu

Ngữ Văn

lop103monvan@gmail.com

Suong103

Địa

lop103dianghia@gmail.com

Dianghia103

Vật Lý

lop103ly2gmail.com

103lyuyen

Công nghệ

lop103congnghe@gmail.com

103congnghephuong

Tin

lop103tinhai@gmail.com

Haitin103

Hoá

lop103hoa@gmail.com

103hoaoanh

Lịch Sử

lop103monsu@gmail.com

Nghiasu103

GDCD

lop103congdanha@gmail.com

Hacongdan103

Toán

lop103toan@gmail.com

103toanquynh

Sinh học

Lop103sinh@gmail.com

103sinhphuong

Tiếng Anh

lop103tienganhnhung@gmail.com

Nhung103

 

 

 

LỚP 10/4

Môn

Địa chỉ Gmail

Mật khẩu

Ngữ Văn

104monvan@gmai.com

Qt123123

Địa

104mondia@gmail.com

Qt123123

Vật Lý

104monly@gmail.com

Qt123123

Công nghệ

104moncongnghe@gmail.com

Qt123123

Tin

104montin@gmail.com

Qt123123

Hoá

104monhoa@gmail.com

Qt123123

Lịch Sử

104monsu@gmail.com

Qt123123

GDCD

104moncongdan@gmail.com

Qt123123

Toán

104montoan@gmail.com

Nhatquynh

Sinh học

104monsinh@gmail.com

Qt123123

Tiếng Anh

104monanh@gmail.com

Qt123123

 

 

 

LỚP 10/5

 

Môn

Địa chỉ Gmail

Mật khẩu

Toán

lop105montoan@gmail.com

minhquang12345

lop105monly@gmail.com

minhquang12345

Hóa

lop105monhoa@gmail.com

minhquang12345

Văn

lop105monvan@gmail.com

minhquang12345

Anh

lop105monanh@gmail.com

Qt123123

Sinh

lop105monsinh@gmail.com

minhquang12345

Sử

lop105monsu@gmail.com

minhquang12345

Địa

lop105mondia@gmail.com

minhquang12345

Công nghệ

lop105moncongnghe@gmail.com

Qt123123

Gdcd

lop105mongdcd@gmail.com

Qt123123

Tin

lop105montin@gmail.com

Qt123123

  

 

 

LỚP 10/6

Môn

Địa chỉ Gmail

Mật khẩu

Ngữ Văn

lop106nguvan@gmail.com

lop106kiemtra

Địa

lop106dia@gmail.com

lop106kiemtra

Vật Lý

lop106vatly@gmail.com

lop106kiemtra

Công nghệ

lop106congnghe@gmail.com

lop106kiemtra

Tin

lop106tin@gmail.com

lop106kiemtra

Hoá

lop106hoa@gmail.com

lop106kiemtra

Lịch Sử

lop106su@gmail.com

lop106kiemtra

GDCD

lop106gdcd@gmail.com

lop106kiemtra

Toán

lop106toan@gmail.com

lop106kiemtra

Sinh học

lop106sinhhoc@gmail.com

lop106kiemtra

Tiếng Anh

lop106tienganh@gmail.com

lop106kiemtra

 

 

 

 

 

 

 

LỚP 10/7

 

MÔN HỌC

ĐỊA CHỈ GMAIL

MẬT KHẨU

1.Môn Toán

Lop107montoan@gmail.com

Qt123123

2.Môn Lý

Lop107monly@gmail.com

Qt123123

3.Môn Hóa

Lop107monhoa@gmail.com

Qt123123

4.Môn Tin

Lop107montin@gmail.com

Qt123123

5.Môn Sinh

Lop107monsinh@gmail.com

Qt123123

6.Môn Văn

Lop107monvan@gmail.com

Qt123123

7.Môn Sử

Lop107monsu@gmail.com

Qt123123

8.Môn Địa

Lop107mondia@gmail.com

Qt123123

9.Môn Anh

Lop107monanh@gmail.com

Qt123123

10.Môn GDCD

Lop107moncongdan@gmail.com

Qt123123

11.Môn Công nghệ

Lop107moncongnghe@gmail.com

Qt123123

 

 

LỚP 11/1

Môn

Địa chỉ Gmail

Mật khẩu

Ngữ Văn

lop111monvan@gmail.com

Qt123123

Địa

lop111mondia@gmail.com

Qt123123

Vật Lý

lop111monly@gmail.com

Qt123123

Công nghệ

lop111moncongnghe@gmail.com

Qt123123

Tin

lop111montin@gmail.com

Qt123123

Hoá

lop111monhoa@gmail.com

Qt123123

Lịch Sử

lop111monsu@gmail.com

Qt123123

GDCD

lop111moncongdan@gmail.com

Qt123123

Toán

lop111montoan@gmail.com

Qt123123

Sinh học

lop111monsinh@gmail.com

Qt123123

Tiếng Anh

lop111monanh@gmail.com

Qt123123

 

 

 

LỚP 11/2

Số  TT

Môn học

Địa chỉ Gmail

Mật khẩu

1

Toán

lop112montoan@gmail.com

Qttoan123123

2

lop112monly@gmail.com

Qtly123123

3

Anh

lop112monanh@gmail.com

Qtanh123123

4

Văn

lop112monvan@gmail.com

Qtvan123123

5

Hóa

lop112monhoa@gmail.com

Qthoa123123

6

Sử

lop112monsu@gmail.com

Qtsu123123

7

Địa

lop112mondia@gmail.com

Qtdia123123

8

GDCD

lop112monGDCD@gmail.com

QtGDCD123123

9

Tin

lop112montin@gmail.com

Qttin123123

10

Công nghệ

lop112moncongnghe@gmail.com

QtCN123123

11

Sinh

lop112monsinh@gmail.com

Qtsinh123123

 

 

 

 

LỚP 11/3

 

MÔN HỌC

ĐỊA CHỈ GMAIL

MẬT KHẨU

1.Môn Toán

Lop113montoan@gmail.com

Qt123123

2.Môn Lý

Lop113monly@gmail.com

Qt123123

3.Môn Hóa

Lop113monhoa@gmail.com

Qt123123

4.Môn Tin

Lop113montin@gmail.com

Qt123123

5.Môn Sinh

Lop113monsinh@gmail.com

Qt123123

6.Môn Văn

Lop113monvan@gmail.com

Qt123123

7.Môn Sử

Lop113monsu@gmail.com

Qt123123

8.Môn Địa

Lop113mondia@gmail.com

Qt123123

9.Môn Anh

Lop113monanh@gmail.com

Qt123123

10.Môn GDCD

Lop113mongdcd@gmail.com

Qt123123

11.Môn Công nghệ

Lop113moncongnghe@gmail.com

Qt123123

Môn Anh văn

Lop113monanh@gmail.com

Qt123123

 

Lop113monly@gmail.com

Qt123123

 

 

LỚP 11/4

 

MÔN HỌC

ĐỊA CHỈ GMAIL

MẬT KHẨU

1.Môn Toán

Lop114montoan@gmail.com

Qt123123

2.Môn Lý

Lop114monly@gmail.com

Qt123123

3.Môn Hóa

Lop114monhoa@gmail.com

Qt123123

4.Môn Tin

Lop114montin@gmail.com

Qt123123

5.Môn Sinh

Lop114monsinh@gmail.com

Qt123123

6.Môn Văn

Lop114monvan@gmail.com

Qt123123

7.Môn Sử

Lop114monsu@gmail.com

Qt123123

8.Môn Địa

Lop114mondia@gmail.com

Qt123123

9.Môn Anh

Lop114monanh@gmail.com

Qt123123

10.Môn GDCD

Lop114monGDCD@gmail.com

Qt123123

11.Môn Công nghệ

Lop114moncongnghe@gmail.com

Qt123123

 

 

LỚP 11/5

Môn

Địa chỉ Gmail

Mật khẩu

Ngữ Văn

115monvan@gmail.com

115doanket

Địa

115mondia@gmail.com

115doanket

Vật Lý

115monly@gmail.com

115doanket

Công nghệ

115moncongnghe@gmail.com

115doanket

Tin

115montin@gmail.com

115doanket

Hoá

115monhoa@gmail.com

115doanket

Lịch Sử

lop115monsu@gmail.com

115doanket

GDCD

115mongdcd@gmail.com

115doanket

Toán

lop115montoan@gmail.com

115doanket

Sinh học

115monsinh@gmail.com

115doanket

Tiếng Anh

115montienganh@gmail.com

115doanket

 

 

 

 

LỚP 11/6

Môn

Địa chỉ Gmail

Mật khẩu

Ngữ Văn

lop116monvan@gmail.com

Qtvan123123

Địa

lop116mondia@gmail.com

Qtdia123123

Vật Lý

lop116monly@gmail.com

Qtly123123

Công nghệ

lop116moncongnghe@gmail.com

Qtcongnghe123123

Tin

lop116montin@gmail.com

Qttin123123

Hoá

lop116monhoa@gmail.com

Qthoa123123

Lịch Sử

lop116monsu@gmail.com

Qtsu123123

GDCD

lop116mongdcd@gmail.com

Qtgdcd123123

Toán

lop116montoan@gmail.com

Qttoan123123

Sinh học

lop116monsinh@gmail.com

Qtsinh123123

Tiếng Anh

lop116monanh@gmail.com

Qtanh123123

 

 

LỚP 11/7

Môn

Địa chỉ Gmail

Mật khẩu

Ngữ Văn

lop117monvan@gmail.com

0703161049

Địa

lop117mondialy@gmail.com

0703161049

Vật Lý

lop117monly@gmail.com

0703161049

Công nghệ

lop117moncn@gmail.com

0703161049

Tin

lop117montin@gmail.com

0703161049

Hoá

lop117monhoa@gmail.com

0703161049

Lịch Sử

lop117monsu@gmail.com

0703161049

GDCD

lop117mongdcd@gmail.com

0703161049

Toán

lop117montoan@gmail.com

0703161049

Sinh học

lop117monsinh@gmail.com

0703161049

Tiếng Anh

lop117monanh@gmail.com

0703161049

 

 

 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                       Phạm Sỹ Liêm


LỚP Sĩ số Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD GDQP Tên hs thiếu điểm  Ghi chú: 
10/1 47   Đủ Đủ   Đủ Đủ Đủ Đủ   Đủ 2 Đủ Đủ Phạm Huỳnh Anh Thư
 ( Công nghệ)
Trần Ngọc Khánh Đoan ( Công nghệ
Khớp ds vắng Công nghệ
10/2 44   Đủ Đủ   Đủ Đủ Đủ Đủ   Đủ Đủ


Đủ Đủ    
10/3 45   Đủ Đủ   Đủ Đủ Đủ Đủ     Đủ Đủ Đủ    
10/4 42   1 Đủ   Đủ Đủ Đủ 1     Đủ Đủ Đủ Nguyễn Bá Hảo ( Địa)
Nguyễn Thị Tường Vy (Lý)
Khớp ds vắng Vật lý, Địa
10/5 42   Đủ Đủ   Đủ Đủ Đủ 2     Đủ Đủ Đủ Lương Thị Thanh Thảo ( Địa)
Trần Thị Thùy Trâm ( Địa) 
Khớp ds vắng Địa

10/6 46   Đủ Đủ   Đủ Đủ Đủ Đủ     Đủ Đủ 2 Lê Thùy An (GDQP)  
10/7 44   1 1   1 1 1 1     1 Đủ Đủ Nguyễn Phúc Hưng  
11/1 42 Đủ   Đủ     Đủ Đủ Đủ   Đủ Đủ Đủ Đủ    
11/2 45   Đủ     Đủ Đủ Đủ Đủ   Đủ Đủ Đủ Đủ    
11/3 43   Đủ 1   Đủ Đủ Đủ Đủ   Đủ Đủ Đủ Đủ Lê Thị Cẩm Tú ( Hóa)  Khớp ds vắng Hoá 
11/4 46   Đủ     Đủ Đủ Đủ 3   Đủ Đủ Đủ Đủ Lê Trần Bảo Trâm ( Địa ) Phan Ngọc Như Trang ( Địa)
Phạm Thị Minh Tú ( Địa)
Khớp ds vắng Địa 
11/5 42   Đủ Đủ   Đủ Đủ Đủ Đủ   Đủ Đủ Đủ Đủ    
11/6 44   Đủ     Đủ Đủ Đủ Đủ   Đủ Đủ Đủ Đủ    
11/7 43   Đủ       Đủ Đủ Đủ   Đủ Đủ Đủ Đủ    

 

LỚP Sĩ số Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ Ghi chú
10/1 47   x x     x x x   x x  
10/2 44 x x x     x x x   x x  
10/3 45     x     x x       x  
10/4 42 x x x     x x x   x x  
10/5 42 x x   x   x   x     x  
10/6 46 x       x x         x  
10/7 44 x   x     x x     x x  
                           
11/1 42 x x x x x x x x x x x  
11/2 45 x x x   x x x     x x  
11/3 43 x x x x x x x x x x x  
11/4 46         x x         x  
11/5 42 x x x   x x x x   x x  
11/6 44 x   x   x x x x   x x  
11/7 43 x x x     x x x   x x  


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
TÀI KHOẢN GMAIL CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021
         
STT Họ và tên Dạy môn Số điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Thị Kim Huệ Anh 0977 331 141 phamtkimhud@gmail.com
2 Trần Thị Diệu Linh Anh 0905 329 099 dieulinhtran4885@gmail.com
3 Lê Thị Bích Nhung Anh 0906 436 383 bichnhungle@gmail.com
4 Trần Thị Ngọc Phương Anh 0905 895 976 phuongtran25011976@gmail.com
5 Trần Thị Lệ Quỳnh Địa 0397 203 341 lq18397@gmail.com
6 Trương Thị Tú Oanh Hóa 0985 0000 53 truongtuoanha20@yahoo.com
7 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hóa 0905 674 891 nguyenthanhthuyshh@gmail.com
8 Lê Thị Hóa Lý 0988 242 476 lethihoa.vatlypro@gmail.com
9 Trần Thị Như Minh Lý 0703 161 049 nhuminh45@gmail.com
10 Nguyễn Thị Bích Trâm 0702 558 467 bichtram190211@gmail.com  
11 Lê Thị Phương Uyên Lý 0935 323 343 uyenkhang0808@gmail.com
12 Lê Thị Kim Chi Sinh 03999 23 337 lekimchi0612@gmail.com
13 Đỗ Thị Phương Sinh 0374 624 861 dtphuong78@gmail.com
14 Nguyễn Thị Mộng Sử 0935 122 101 nguyenthimongdhspdn@gmail.com
15 Nguyễn Văn Nghĩa Sử 0976 761 283 nguyenvannghials@gmail.com
16 Nguyễn Thị Hà GDCD 0903 288 599 hathinguyen205@gmail.com
17 Nguyễn Văn Hải Tin 0905 169 190 hainvsoftech@gmail.com
18 Doãn Thị Ngọc Thi Tin 0983 532 539 doanthingocthi.dag318@gmail.com
20 Hà Thị Na Toán 0935696156 hanasp2109@gmail.com
21 Nguyễn Lê Nhật Quỳnh Toán 0905 051 910 nlnhatquynh15896@gmail.com
22 Nguyễn Thị Thanh Thúy Toán 0762 720 795 thanhthuy07.nt@gmail.com
23 Nguyễn Thị Thu Thủy Toán 0702 186 819 thuynguyen201197@gmail.com
24 Nguyễn Phúc Ly Na Văn 0345 729 819 lyna1410@gmail.com
25 Nguyễn Thị Thái Nguyên Văn 0901130148 nguyenthainguyen91@gmail.com
26 Đoàn Thị Kim Nhung Văn 0773 512 241 doankimnhung115@gmail.com
27 Phan Thị Sương Văn 0935 524 648


DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021
         
STT Họ và tên Dạy môn ID Mật khẩu Địa chỉ Email
1 Phạm Sỹ Liêm HT      
2 Lê Thị Mỹ Nguyên PHT      
3 Phạm Thị Kim Huệ Anh 6432750036 123456789  
4 Trần Thị Diệu Linh Anh 3340189623 4TCroS  
5 Lê Thị Bích Nhung Anh 7013861110 4DE8qR  
6 Trần Thị Ngọc Phương Anh 869 648 21 79 4 G K I P G  
7 Trần Thị Lệ Quỳnh Địa 533 498 6998 999999  
8 Trương Thị Tú Oanh Hóa 3041681795 oanhhoaqt  
9 Nguyễn Thị Thanh Thúy Hóa 5470755006 135720  
10 Lê Thị Hóa Lý 695 859 2692 200592Hoa  
11 Trần Thị Như Minh Lý 3813013659 1234567  
12 Nguyễn Thị Bích Trâm 5840515197 1234554321  
13 Lê Thị Phương Uyên Lý 2432654469 123456789  
14 Lê Thị Kim Chi Sinh 6984204127    
15 Đỗ Thị Phương Sinh 4221495807 111222  
16 Nguyễn Thị Mộng Sử 6475469129 7zhccH  
17 Nguyễn Văn Nghĩa Sử 9935989093 131180  
18 Nguyễn Thị Hà GDCD      
19 Nguyễn Văn Hải Tin 5197043295 1XK8Bx  
20 Doãn Thị Ngọc Thi Tin 776 1875 2986  Ys5KGi  
21 Nguyễn Thị Thu Hà Toán 717 579 9246 123123123  
22 Hà Thị Na Toán 9260548297 123  
23 Nguyễn Lê Nhật Quỳnh Toán 3878681407 12344321  
24 Nguyễn Thị Thanh Thúy Toán 247 300 1860 Q55S4t  
25 Nguyễn Thị Thu Thủy Toán 2620220861 123456789  
26 Nguyễn Phúc Ly Na Văn 3708488285 12345678  
27 Nguyễn Thị Thái Nguyên Văn 2122782860 1491  
28 Đoàn Thị Kim Nhung Văn 4937902212 Zoom2020  
29 Phan Thị Sương Văn 8457745971 100193  
30 Hứa Anh Tuấn TD 9402327083 123456  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2021

 

PHÂN CÔNG DOWLOAD BÀI THI CỦA HỌC SINH TRÊN GMAIL SAU MỖI BUỔI THI

Nhà trường kính nhờ các quý Thầy Cô sau hỗ trợ việc lưu bài kiểm tra của học sinh. Thầy Cô tải bài thi của học sinh và lưu vào Folder tương ứng của mỗi em. Sau mỗi buổi thi Thầy Cô tải và lưu ngay. Lưu xong gửi Zalo cho Cô Thu Hà: 0905222526

Môn Tin khối 10: Thầy Hải Tin.     Môn Tin khối 11: Cô Thi Tin

Khối 11: Lớp 11/2: Cô Phương Anh . Các lớp 11 còn lại Cô Huyền Văn phòng và có thể nhờ riêng

 

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Người phụ trách

10/1

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Thuỷ Toán

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô Sương V

10/2

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Thuỷ Toán

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô Sương V

10/3

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Thuỷ Toán

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô  Na V

10/4

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Quỳnh Toán

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô Na V

10/5

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Hà GDCD

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô Trâm Lý

10/6

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Hà GDCD

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô Trâm Lý

10/7

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Trâm Lý

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô Nhung Văn

 

P/s: Các Thầy Cô trong bộ phận tải bài ( Trừ Cô Quỳnh T , Cô Sương V và Cô Nhung V vì là GVCN) từ ngày thứ 4 ( 19-05 ) chỉ phụ trách tải bài

Mong Thầy Cô hỗ trợ


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2021

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II  KHỐI 10, 11

BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 Năm học 2020-2021

 

Thứ

Ngày

Buổi

Môn

Điểm danh

Thời gian làm bài

Thời gian nộp bài

Hai

17/5/2021

Chiều

Văn 10, 11

 

14h00 -14h10

14h10 - 15h10

15h10 - 15h20

Ba

18/5/2021

Sáng

Địa lý 10, 11

 

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Vật Lý 10, 11

 

8h50 - 9h00

9h00 - 9h45

9h45 - 9h55

19/5/2021

Sáng

Công nghệ 10, 11

 

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Tin 10, 11

 

8h50 - 9h00

9h00 - 9h45

9h45 - 9h55

Năm

20/5/2021

Sáng

Hoá 10, 11

 

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Lịch Sử 10, 11

 

8h50 - 9h00

9h00 - 9h45

9h45 - 9h55

Sáu

21/5/2021

Sáng

GDCD 10, 11

 

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Toán 10, 11

 

8h50 - 9h00

9h00 - 10h00

10h00 - 10h10

Bảy

22/5/2021

Sáng

Sinh 10, 11

 

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Tiếng Anh 10, 11

 

8h50 - 9h00

9h00 - 10h00

10h00 - 10h10

 

                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                               Phạm Sỹ Liêm       


 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 5 năm 2021

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II  KHỐI 10, 11

BỔ SUNG BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Trong kỳ thi trực tuyến từ ngày 17/5/2021 đến 22/5/2021 có một số em học sinh do lý do khách quan nên không tham gia một số môn. Nhà trường sẽ tổ chức thi bổ sung, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Danh sách học sinh thi bổ sung và phân công giáo viên ra đề dự bị ( nội dung đề khác đề chính thức)

STT

Họ và tên học sinh

Lớp

Môn

Giáo viên ra đề dự bị

1

Phạm Huỳnh Anh Thư

10/1

Công nghệ

 

Đỗ Thị Phương

2

Trần Ngọc Khánh Đoan

10/1

3

Nguyễn Bá Hảo

10/4

Địa

Trần Thị Ngọc Thạnh

4

Trần Thị Thùy Trâm

10/5

5

Lương Thị Thanh Thảo

10/5

6

Nguyễn Thị Tường Vy

10/4

Vật Lý

Lê Thị Phương Uyên

7

Lê Trần Bảo Trâm

11/4

 

Địa

Trần Thị Lệ Quỳnh

8

Phạm Ngọc Như Trang

11/4

9

Phạm Thị Minh Tú

11/4

10

Lê Thị Cẩm Tú

11/3

Hóa

Nguyễn Thị Thanh Thúy

11

Lê Trần Bảo Trâm

11/4

 

2. Địa chỉ gmail nộp bài:   nopbai123123@gmail.com

3. Giáo viên chủ nhiệm có học sinh thi đợt 2 thông báo lịch thi và địa chỉ gmail nộp bài đến phụ huynh và học sinh, gửi số điện thoại của phụ huynh cho cán bộ coi thi ( để cán bộ coi thi liên hệ khi các em vắng hoặc gặp trục trặc)

4. Sau khi thi xong, giáo viên bộ môn vào gmail : nopbai123123@gmail.com nhận, chấm bài và nhập điểm trên Vnedu

Mật khẩu: Giáo viên có môn thi đợt 2 Liên hệ Cô Hà 0905222526 để lấy mật khẩu

Cô Hồ Thị Kim Nam vào tài khoản gmail để tải bài về lưu ngay sau khi thi xong

5. Lịch kiểm tra đợt 2:  Sáng chủ nhật ngày 23/5/2021

 

Môn

Số lượng

Điểm danh

Thời gian làm bài

Thời gian nộp bài

Giáo viên coi thi

Tài khoản và mật khẩu

Công nghệ 10

 

2

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Nguyễn Thị Bích Trâm

ID 5840515197

Pass 1234554321

Địa 10

3

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Đoàn Kim Nhung

TK: 4937902212

Mk: Zoom2020

Vật Lý  10

1

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Nguyễn Lê Nhật Quỳnh

TK: 3878681407

MK: 12344321

Địa 11

3

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Trần Thị Như Minh

Id: 3813013659

Mk: 01234567

Hóa 11

2

8h50 - 9h00

9h00 - 9h45

9h45 - 9h55

Nguyễn Phúc Ly Na

ID: 3708488285

Pass: 12345678

 

 

                                                                                         

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG


 

                                                                                               Phạm Sỹ Liêm    


  

SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

Số: 91/KH-THPTQT

    Đà Nẵng, ngày 13 tháng 5 năm 2021

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra cuối kì II khối 10, 11 và hoàn thành chương trình bậc trung học

năm học 2020-2021

 


Căn cứ công văn số 1400/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn kiểm tra cuối kì II và hoàn thành chương trình bậc trung học năm học 2020-2021;

Trường THPT Quang Trung xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kì II và hoàn thành chương trình bậc trung học năm học 2020-2021 như sau:

I.  HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

-   Tiếp tục tổ chức dạy học, hướng dẫn ôn tập qua phần mềm Zoom cho học sinh các khối lớp và hoàn thành chương trình trước ngày 16/5/2021.

-   Riêng đối với lớp 12 duy trì dạy online theo Thời khoá biểu đến hết tháng 6/ 2021

II.   TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI KÌ II

1.  Căn cứ thực hiện

-   Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT/BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 26/2020/TT/BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

-    Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về quản và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

-   Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra;

-  Công văn số 2233/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT;

-    Công văn số 2384/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020-2021;

-   Công văn số 2745/SGDĐT-GDTrH ngày 12/10/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình chi tiết các môn học.

-   Hình thức và thời gian tổ chức: trực tuyến và trực tiếp từ ngày 17/5 đến ngày 24/5/2021.

2. Tổ chức thực hiện

a) Kiểm tra trực tuyến

-  Bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT để xây dựng ma trận, biên soạn đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh; coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tăng cường kiểm tra việc vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn; hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc,...

-  Căn cứ tình hình thực tế của trường, đặc trưng các bộ môn, tổ trưởng chuyên môn các tổ quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá theo quy định của Bộ và Sở GDĐT, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực và thống nhất như sau:

Môn

Khối

Hình thức

Thời gian  làm bài

Giáo viên ra đề

Tin

10

70% Trắc nghiệm

30% Tự luận

45 phút

Nguyễn Văn Hải

11

100% Tự luận

45 phút

Doãn Thị Ngọc THi

Ngữ Văn

10

100% Tự luận

60 phút

Phan Thị Sương

11

100% Tự luận

60 phút

Đoàn Thị Kim Nhung

Địa Lý

10

100% Tự luận

45 phút

Trần Thị Lệ Quỳnh

11

100% Tự luận

45 phút

Trần Thị Lệ Quỳnh

Toán

10

100% Tự luận

60 phút

Nguyễn Lê Nhật Quỳnh

11

100% Tự luận

60 phút

Hà Thị Na

Lịch Sử

10

100% Tự luận

45 phút

Nguyễn Văn Nghĩa

11

100% Tự luận

45 phút

Nguyễn Thị Mộng

Vật lý

10

100% Tự luận

45 phút

Trần Thị Như  Minh

11

100% Tự luận

45 phút

Lê Thị Hoá

Sinh học

10

100% Tự luận

45 phút

Đỗ Thị Phương

11

100% Tự luận

45 phút

Phan Thị Kim Chi

Hoá học

10

100% Tự luận

45 phút

Trương Thị Tú Oanh

11

100% Tự luận

45 phút

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Tiếng Anh

10

70% Trắc nghiệm

30% Tự luận

45 phút

Trần Thị Diệu Linh

11

70% Trắc nghiệm

30% Tự luận

45 phút

Trần Thị Ngọc Phương

GDCD

10

100% Tự luận

45 phút

Nguyễn Thị Hà

11

100% Tự luận

45 phút

Nguyễn Thị Mộng

Công nghệ

10

100% Tự luận

45 phút

Đỗ Thị Phương

11

100% Tự luận

45 phút

Nguyễn Thị Bích Trâm

 

-    Tổ chức kiểm tra, đánh giá trên phần mềm Zoom (cho các môn), tổ/nhóm chuyên môn thống nhất xây dựng ma trận, biên soạn đề kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận hoặc tự luận theo mức độ cần đạt của các chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Cụ thể:

-  Đảm bảo bài kiểm tra phải do học sinh thực hiện, đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của học sinh.

-  Học sinh nộp bài qua gmail theo đúng thời gian quy định

-   Giáo viên tiến hành đối chiếu kết quả kiểm tra thường xuyên và định kì (giữa kì, cuối kì) để đánh giá chính xác năng lực và phẩm chất của học sinh;

-   Hồ sơ lưu: ma trận, đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm, bài làm của học sinh, video ghi hình (nếu có), …

b) Kiểm tra trực tiếp

-   Sau khi tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến, đối với các học sinh không thể tham gia kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tuyến (không có thiết bị, trong khu vực phong tỏa, chưa hết thời gian cách li, gặp sự cố đường truyền khi làm bài kiểm tra…), Giáo viên bộ môn rà soát, lập danh sách gửi Cô Nam tổng hợp, hạn cuối ngày 22/05/2021

Kiểm tra trực tiếp tại trường ( nếu có)  vào ngày 24/5/2021

 Trong quá trình kiểm tra theo hình thức trực tiếp, nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch. Mỗi phòng 6 học sinh ( ngồi 1 bàn cách 1 bàn)

III. Các công việc cần triển khai

1. Đối với Giáo viên chủ nhiệm:

- Thông báo lịch kiểm tra và phương thức kiểm tra Học kỳ 2 đến học sinh. Lập danh sách học sinh không thể kiểm tra trực tuyến (không có thiết bị, đang ở khu vực cách ly …) nộp về văn phòng ( Cô Huyền) hạn cuối 17h00 ngày 15/5/2021.  Nhắc học sinh chuẩn bị:

a)  Thiết bị tối thiểu để truy cập vào Zoom (máy vi tính, điện thoại thông minh, mạng Internet, wifi..).

b) Giấy làm bài kiểm tra: giấy vở học sinh, trên giấy vở làm bài học sinh phải ghi sẵn trên mỗi trang làm bài:

Họ và tên ……………..., Lớp ...   

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN : …….

Năm học 2020 - 2021

Lưu ý: cuối mỗi trang phải ghi trang 1, trang 2…

      + Bút viết: khuyết khích sử dụng bút đậm màu. Viết chữ to rõ

      + Trang phục: mặc lịch sự

      + Phòng riêng, yên tĩnh… (nếu có).

c) Qui trình làm bài:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Zoom theo tài khoản của Giáo viên chủ nhiệm. Điểm danh trước 10 phút so với giờ làm bài, bật camera.

Bước 2: GVCN chiếu đề, học sinh nhận đề, làm bài trên giấy vở học sinh

Khi hết thời gian làm bài, học sinh lưu ý: Đánh số trang ở bài kiểm tra, mỗi trang đều phải ghi họ tên, lớp, môn kiểm tra, đánh số trang

Họ và tên ……………..., Lớp ...   

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN : …….

Bước 3:  Chụp hình toàn bộ bài kiểm tra, mỗi trang là 1 hình ( đặt tên file là tên của học sinh)  gửi qua địa chỉ email do Giáo viên chủ nhiệm cung cấp

Lưu ý : khi nộp bài ghi rõ

Họ và Tên:  …….Lớp: ……Nộp bài môn…. ở phần chủ đề

* Lưu ý: - Phải chụp hình bài làm cho rõ nét.

               - Khi hết thời gian làm bài, học sinh phải chụp hình và gửi ngay bài kiểm tra cho GVBM qua email của lớp trong khoảng thời gian quy định của mỗi môn thi, có vấn đề gì vướng mắt thì học sinh phải dùng điện thoại liên hệ ngay với GVCN để báo cáo, thực hiện theo hướng dẫn của GVCN.

- Sáng thứ 2 ( 17/5/2021) tiết sinh hoạt GVCN sẽ hướng dẫn học sinh thi thử theo các bước như thi thật

2. Đối với giáo viên bộ môn, tổ trưởng chuyên môn:

 - Tổ trưởng chuyên môn nộp đề cho Cô Hà qua mail: thuhas79@gmail.com  hạn cuối 20h00 ngày 16/5/2021

- Tham gia coi thi cùng GVCN, những Thầy Cô có tiết lớp 12 vẫn dạy bình thường.

- Nhận bài của học sinh qua mail. Sau mỗi buổi thi có 10 phút để học sinh nộp bài. Thầy Cô thống kê số bài học sinh nộp và báo ngay với GVCN để xem thử số bài nộp đúng với số lượng học sinh tham gia thi không

- Mỗi em có nhiều file ảnh, lưu trong 1 Folder, mỗi Folder là của 1 học sinh. Thầy Cô chấm bài, nhập điểm vô file và gửi Bài làm của học sinh cùng file kết quả qua Email : kimnam18196@gmail.com     để Cô Kim Nam lưu

- Thầy Cô chấm điểm và nhập trên Vnedu, hạn cuối 23/5/2021

Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kì II của trường THPT Quang Trung, đề nghị các thầy, cô giáo nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để b/c);

- Công khai HĐSP, Web, Fb;

- Lưu: VT.


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II  KHỐI 10, 11

BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 Năm học 2020-2021

 


1. Bài kiểm tra được thực hiện qua phần mềm Zoom, vào tài khoản của GVCN. Học sinh tạo 1 tài khoản email để nộp bài

2. Học sinh phải sử dụng máy tính có Camera hoặc điện thoại Smart phone để đăng nhập và làm bài, trong quá trình làm bài phải mở camera để Giáo viên coi thi theo dõi

      3.  Chuẩn bị giấy làm bài kiểm tra: giấy vở học sinh, trên giấy vở làm bài học sinh phải ghi sẵn trên mỗi trang làm bài:

Họ và tên ……………..., Lớp ...   

a

Năm học 2020 - 2021

Lưu ý: cuối mỗi trang phải ghi trang 1, trang 2…

-   Bút viết: khuyết khích sử dụng bút đậm màu. Viết chữ to rõ

-   Trang phục: mặc lịch sự

-   Phòng riêng, yên tĩnh… (nếu có).

      4. Qui trình làm bài:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Zoom theo tài khoản của Giáo viên chủ nhiệm. Điểm danh trước 10 phút so với giờ làm bài, bật camera.

Bước 2: GVCN chiếu đề, học sinh nhận đề, làm bài trên giấy vở học sinh

Khi hết thời gian làm bài, học sinh lưu ý: Đánh số trang ở bài kiểm tra, mỗi trang đều phải ghi họ tên, lớp, môn kiểm tra, đánh số trang

Họ và tên ……………..., Lớp ...   

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN : …….

Bước 3:  Chụp hình toàn bộ bài kiểm tra, mỗi trang là 1 hình ( đặt tên file là tên của học sinh)  gửi qua địa chỉ email do Giáo viên chủ nhiệm cung cấp

Lưu ý : khi nộp bài ghi rõ

Họ và Tên:  …….Lớp: ……Nộp bài môn…. ở phần chủ đề

* Lưu ý: - Phải chụp hình bài làm cho rõ nét.

               - Khi hết thời gian làm bài, học sinh phải chụp hình và gửi ngay bài kiểm tra cho GVBM qua email của lớp trong khoảng thời gian quy định của mỗi môn thi, có vấn đề gì vướng mắt thì học sinh phải dùng điện thoại liên hệ ngay với GVCN để báo cáo, thực hiện theo hướng dẫn của GVCN.

5. Sáng thứ 2 ( 17/5/2021) tiết sinh hoạt GVCN sẽ hướng dẫn học sinh thi thử

           6. Yêu cầu học sinh trung thực trong suốt thời gian khi kiểm tra, tuyệt đối không có sự can thiệp của người khác, Camera luôn mở trong suốt thời gian làm bài và tắt tính năng Audio, chỉ được bật tính năng Audio khi có yêu cầu của Giám thị coi thi

7. Trường hợp đặc biệt không kiểm tra trực tuyến được vì đang ở khu cách ly hoặc vì lý do nào khác báo GVCN trước 16h00 ngày 15/5/2021 để nhà trường lên kế hoạch kiểm tra trực tiếp ( đối với học sinh kiểm tra trực tiếp phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid, mỗi phòng thi tối đa 6 học sinh)

 

8. Lịch kiểm tra cuối kì II cụ thể như sau:

 

Thứ

Ngày

Buổi

Môn

Điểm danh

Thời gian làm bài

Thời gian nộp bài

Hai

17/5/2021

Chiều

Văn 10, 11

( 60 phút)

14h00 -14h10

14h10 - 15h10

15h10 - 15h20

Ba

18/5/2021

Sáng

Địa lý 10, 11

(45 phút)

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Vật Lý 10, 11

(45 phút)

8h50 - 9h00

9h00 - 9h45

9h45 - 9h55

19/5/2021

Sáng

Công nghệ 10, 11

(45 phút)

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Tin 10, 11

(45 phút)

8h50 - 9h00

9h00 - 9h45

9h45 - 9h55

Năm

20/5/2021

Sáng

Hoá 10, 11

45 phút

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Lịch Sử 10, 11

(45 phút)

8h50 - 9h00

9h00 - 9h45

9h45 - 9h55

Sáu

21/5/2021

Sáng

GDCD 10, 11

(45 phút)

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Toán 10, 11

(60 phút)

8h50 - 9h00

9h00 - 10h00

10h00 - 10h10

Bảy

22/5/2021

Sáng

Sinh 10, 11

(45 phút)

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Tiếng Anh 10, 11

 (60 phút)

8h50 - 9h00

9h00 - 10h00

10h00 - 10h10

 

 

                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                               Phạm Sỹ Liêm

 

 

 

                                     

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2021

 

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VÀ LƯU Ý ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Về việc kiểm tra cuối kì II bằng hình thức trực tuyến

 Năm học 2020-2021

 


I.     Nắm tình hình học sinh có thể kiểm tra bằng trực tuyến báo cáo BGH:

Khối 10: 312

Khối 11: 306

II.  Hướng dẫn học sinh:

1.    Tạo email ( Nhớ mật khẩu)

2.    Yêu cầu học sinh chuẩn bị Giấy thi, bút , máy tính

 Chuẩn bị giấy làm bài kiểm tra: giấy vở học sinh, trên giấy vở làm bài học sinh phải ghi sẵn trên mỗi trang làm bài:

Họ và tên ……………..., Lớp ...   

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN : …….

Năm học 2020 - 2021

Lưu ý: cuối mỗi trang phải ghi trang 1, trang 2…

-   Bút viết: khuyết khích sử dụng bút đậm màu. Viết chữ to rõ

-   Trang phục: mặc lịch sự

3.    Gửi lịch thi đến cho học sinh, hình thức kiểm tra mỗi môn, Gửi ID , mật khẩu của GVCN đến cho học sinh, gửi địa chỉ mail, số điện thoại của GVBM cho học sinh nộp bài ( file Exell gửi trên nhóm, GVCN chỉ lấy danh sách GVBM lớp chủ nhiệm)

4.    Gửi folder danh sách lớp đến GVBM của lớp ( Folder 14 lớp Cô Hà sẽ gửi trên nhóm Zalo. GVCN chỉ cần chuyển tiếp đến GVBM)

5.    Thứ 2 ( 17/5) tổ chức cho học sinh thi thử. Thực hiện giống như thi thật. cũng yêu cầu các em gửi bài Có vướng mắt báo BGH giải quyết

6.    Đầu mỗi buổi thi, có 10 phút điểm danh , yêu cầu các em mở Camera và tắt Audio;  sau khi điểm danh liên hệ ngay với phụ huynh các em chưa vào phòng thi

7.    Sau mỗi buổi thi báo ngay danh sách học sinh chưa tham gia buổi thi để Nhà trường lập danh sách và tổ chức thi trực tiếp

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                               Phạm Sỹ Liêm                     


 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2021

 

    MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VÀ LƯU Ý ĐỐI VỚI

                      GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Về việc kiểm tra cuối kì II bằng hình thức trực tuyến

 Năm học 2020-2021

 

1.    Nộp đề cho Cô Hà qua mail: thuhas79@gmail.com  hạn cuối 20h00 ngày 16/5/2021

 

2.    Tham gia coi thi cùng GVCN, những Thầy Cô có tiết lớp 12 vẫn dạy bình thường.

3.    Nhận bài của học sinh qua mail. Sau mỗi buổi thi có 10 phút để học sinh nộp bài. Thầy Cô thống kê số bài học sinh nộp và báo ngay với GVCN để xem thử số bài nộp đúng với số lượng học sinh tham gia thi không

 

4.    Mỗi em có nhiều file ảnh, lưu trong 1 Folder, mỗi Folder là của 1 học sinh. Thầy Cô chấm bài, nhập điểm vô file và gửi Bài làm của học sinh cùng file kết quả qua Email : kimnam18196@gmail.com     để Cô Kim Nam lưu

 

5.    Thầy Cô chấm điểm và nhập trên Vnedu, hạn cuối 23/5/2021

                                                               

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                               Phạm Sỹ Liêm                     

                 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Đà Nẵng, ngày 14  tháng  05 năm 2021

 

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học: 2020 2021

 

I. Phân công coi kim tra trực tuyến từ ngày 17 - 22/5/2021

Lớp

Họ và tên go viên coi kiểm tra

Giám thị 1

Giám thị 2

10/1

Lê Thị Bích Nhung

Hứa Anh Tuấn

10/2

Phan Thị Sương

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

10/3

Trương Thị Tú Oanh

Đỗ Thị Phương

10/4

Nguyễn Lê Nhật Quỳnh

Nguyễn Văn Hải

10/5

Lê Thị Phương Uyên

Nguyễn Phúc Ly Na

10/6

Nguyễn Văn Nghĩa

Nguyễn Thị Hà

10/7

Đoàn Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Thanh Thuý T

11/1

Hà Thị Na

Nguyễn Thị Bích Trâm

11/2

Trần Thị Ngọc Phương

Đỗ Thị Phương

11/3

Nguyễn Thị Thanh Thuý H

Nguyễn Thị Thái Nguyên

11/4

Lê Thị Kim Chi

Trần Thị Diệu Linh

11/5

Lê Thị Hoá

Doãn Thị Ngọc Thi

11/6

Trần Thị Lệ Quỳnh

Nguyễn Thị Mộng

11/7

Trần Thị Như Minh

Phạm Thị Kim Huệ

 

II. Một số lưu ý:

1. Mỗi lớp học là 1 phòng thi, sử dụng tài khoản của GVCN.

2. Phân công coi thi trên thực hiện xuyên suốt trong đợt kiểm tra. Giám thị 1 ( GVCN) là người thực hiện việc điểm danh và coi thi suốt buổi thi. Giám thị 2 ( GVBM) nếu có tiết dạy lớp 12 thì thực hiện dạy online bình thường theo Thời khoá biểu, hết tiết dạy tiếp tục coi thi cùng GVCN

3. Vì học sinh kiểm tra bằng tài khoản GVCN nên GVCN 10, 11 có dạy lớp 12 thì chủ động sắp xếp lịch dạy bù cho học sinh ( Lưu ý phải thông báo đến học sinh lịch nghỉ và lịch dạy bù)

 

                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                 Phạm Sỹ Liêm            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Đà Nẵng, ngày 14  tháng  05 năm 2021

PHÂN CÔNG DOWLOAD BÀI THI CỦA HỌC SINH TRÊN GMAIL SAU MỖI BUỔI THI

Nhà trường kính nhờ các quý Thầy Cô sau hỗ trợ việc lưu bài kiểm tra của học sinh. Thầy Cô tải bài thi của học sinh và lưu vào Folder tương ứng của mỗi em. Sau mỗi buổi thi Thầy Cô tải và lưu ngay. Lưu xong gửi Zalo cho Cô Thu Hà: 0905222526

Môn Tin khối 10: Thầy Hải Tin.     Môn Tin khối 11: Cô Thi Tin

Khối 11: Lớp 11/2: Cô Phương Anh .

 Các lớp 11 còn lại Cô Huyền Văn phòng và có thể nhờ riêng

Các môn còn lại của khối 10: Cô Kim Nam

 

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Người phụ trách

10/1

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Thuỷ Toán

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô Sương V

10/2

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Thuỷ Toán

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô Sương V

10/3

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Thuỷ Toán

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô  Na V

10/4

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Quỳnh Toán

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô Na V

10/5

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Hà GDCD

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô Trâm Lý

10/6

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Hà GDCD

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô Trâm Lý

10/7

Công nghệ , Hoá, Sử, GDCD

Thứ 4,5,6

Cô Trâm Lý

Toán, Sinh , Anh

Thứ 6,7

Cô Nhung Văn

 

                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                          Phạm Sỹ Liêm  


 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2021

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II  KHỐI 10, 11

BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 Năm học 2020-2021

 

Thứ

Ngày

Buổi

Môn

Điểm danh

Thời gian làm bài

Thời gian nộp bài

Hai

17/5/2021

Chiều

Văn 10, 11

 

14h00 -14h10

14h10 - 15h10

15h10 - 15h20

Ba

18/5/2021

Sáng

Địa lý 10, 11

 

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Vật Lý 10, 11

 

8h50 - 9h00

9h00 - 9h45

9h45 - 9h55

19/5/2021

Sáng

Công nghệ 10, 11

 

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Tin 10, 11

 

8h50 - 9h00

9h00 - 9h45

9h45 - 9h55

Năm

20/5/2021

Sáng

Hoá 10, 11

 

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Lịch Sử 10, 11

 

8h50 - 9h00

9h00 - 9h45

9h45 - 9h55

Sáu

21/5/2021

Sáng

GDCD 10, 11

 

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Toán 10, 11

 

8h50 - 9h00

9h00 - 10h00

10h00 - 10h10

Bảy

22/5/2021

Sáng

Sinh 10, 11

 

7h20 - 7h30

7h30 - 8h15

8h15 - 8h25

Tiếng Anh 10, 11

 

8h50 - 9h00

9h00 - 10h00

10h00 - 10h10

                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG


                                                                                               Phạm Sỹ Liêm     


 

STT Họ và tên học sinh Lớp Môn Khối  Lý do
1 Phạm Ngọc Như Trang 11/4 Địa 11  
2 Phạm Thị Minh Tú 11/4 Địa 11  
3 Lê Trần Bảo Trâm 11/4 Địa 11  
4 Lê Thị Cẩm Tú 11/3 Hóa 11  
5 Lê Trần Bảo Trâm 11/4 Hóa 11  
6 Phạm Huỳnh Anh Thư 10/1 Công nghệ  10  
7 Trần Ngọc Khánh Đoan 10/1 Công nghệ  10  
8 Lương Thị Thanh Thảo 10/5 Địa 10  
9 Trần Thị Thùy Trâm 10/5 Địa 10  
10 Nguyễn Bá Hảo 10/4 Địa 10  
11 Nguyễn Thị Tường Vy 10/4 Vật Lý 10  
12 Nguyễn Phúc Hưng 10/7 vắng thi
 tất cả
các môn
10  

                

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Sỹ Liêm

                                 

 

                                                                                                                

phansuong12cvh@gmail.com
   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn