Ngày 06-12-2023 14:23:23
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6579179
Số người online: 30
 
 
 
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11
 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

—&œ–

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

KIỂM TRA HK I

MÔN: TIẾNG ANH 11

 

 

 

Description: Quang trung Da Nang

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm học 2022-2023


UNIT 1: FRIENDSHIP

LISTENING

Task 1. Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F).

Lan’s Talk

T

F

1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

 

 

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

 

 

3. Lan spent two days in Do Son.        

 

 

4. Ha took Lan to Do Son on her motorbike.    

 

 

5. Ha introduced Lan to a number of her friends there.  

 

 

6.  Ha and Lan have become friends since Lan’s trip to Do Son.

 

 

Long’s Talk

1. Minh and Long have been friends since school.

 

 

2. Long was a guitarist.          

 

 

3. Long loves Minh’s sense of humour.

 

 

4. They have a lot of things in common.           

 

 

5. Minh always helped Long out of difficulties. 

 

 


    Task 2. Listen again and note down the ideas in the table below.

How and where they met

What they like about their friends

Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PHONETIC

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

1) A. change                     B. children                              C. machine                 D. church

2) A. guitarist                   B. passenger                            C. generous                 D. village

3) A. other                        B. long                                    C. possible                  D. constancy

II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

4) A. number                    B. eager                                   C. special                    D. affair

5) A. feeling                     B. believe                               C. ready                      D. easy

6) A. acquaintance            B. interest                               C. capable                   D. sympathy

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Choose the best answer to complete each sentence.

7) Most of the undeveloped countries need a lot of ....................... aid.

A. together                        B. unselfish                 C. mutual                 D. friend

8) He is too ....................... to lend me his bicycle.

A. selfish              B. enthusiastic            C. helpful                    D. pleasant

     9) Suddenly she recognized the ....................... of the situation that made her laugh.

A. wonder             B. pleasure                  C. understanding         D. hunour

    10) He is a .............person  because he is always friendly with everyone.

A. helpful             B. good-natured          C. honest                     D. quick-witted

11) If you want to get a good result in every work, you should have a.............

A. loyalty              B. sympathy                C. constancy               D. unselfishness

12) A ..................... friendship is a precious relation ship.

A. mutual              B. sincere                    C. generous                 D. successful

13) A good marriage is based on ................................ .

A. trust                  B. loyalty                    C. secret                      D. A & B

     14) The children seem to be totally .............................. of working quietly by themselves.

A. unable              B. impossible              C. incapable                D. not able

15) They let their children ................................ up late at weekends.

A. staying             B. stay                         C. to stay                     D. stayed

16) The children were eager ............................ their parents.

A. to see                B. see                          C. seeing                  D. saw

17) I’d rather ........................... at home.

A. to stay              B. staying                    C. stayed                     D. stay

    18) Peter is very funny. He makes me ........................... a lot

A. laugh                B. to laugh                  C. laughing                D. laughed

     19) They noticed him .......................... the agreement.

A. sign                  B. to sign                    C. signing                   D. signed

     20) It’s important for her ............................ the office.

A. ringing             B. ring                         C. rang                         D. to ring

     21) They would .................. go by plane than spend a week traveling by train.

A. like                   B. rather                      C. prefer                      D. better

    22) The boss made ......................... for a meeting after work.

A. us to stay          B. us stay                    C. us staying               D. us to staying

II. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

  23) I couldn’t make my car to start this morning.

                 A                      B        C               D

  24) There are a lot of work to do here.

25) I’m sure he is incapable in running a mile in four minutes.

           A                             B             C                   D

26) Good friendship should be basing on mutual understanding.

            A                                         B        C                      D

27) I’m delighted hearing that you have made much progress in your study.

                 A                B                            C                                 D

 

 

 

C. READING

Read the passage and choose one correct answer for each question.

     MANDI’S MAKING FRIENDS

   My name’s Mandi. Three months ago, I went to disco where I met a boy called Tom. I guessed he was older than me, but I liked him and thought it didn’t matter. We danced a couple of times, then we chatted. He said he was 18, then asked how old I was. I told him I was 16. I thought that if I told him my real age, he wouldn’t want to know me, as I’m only 13.

    After the dicso we arranged to meet the following weekend. The next Saturday we went for a burger and had a real laugh. Afterwards he walked me to my street and kissed me goodnight. Things went really well. We see each other a couple of times a week, but I’ve had to lie to my parents about where I’m going and who with. I’ve always got on with them, but I know if they found out how Tom was they’d stop me seeing him.

     Now I really don’t know what to do. I can’t go on lying to my parents every time I go out, and Ton keeps asking he can’t come around to my house. I’m really worried and I need some advice.

28. Why has Mandi written this?

     A. to describe her boyfriend                      B. to prove how clever she is

   C. to explain a problem                               D. to defend her actions

29. Who is she writing to?

     A. her boyfriend                B. her parents             C. a teenage magazine                        D. a school friend

30. Why is Mandi worried?

     A. She’s been telling lies.                                      B. Tom has been behaving strangely.      

     C. She’s not allowed to go to disco.                      D. Her parents are angry with her.

31. Why can’t Tom come to Mandi’s house?

      A. She doesn’t want her parents to meet him.      B. Her parents don’t like him.

      C. He’s nervous of meeting her parents.              D. She doesn’t want him to see where she lives.

32. Which of these answers did Mandi receive?

     A. Tell me what you really feel.                            B. You must start by being honest with everyone.

     C. Everyone’s unfair to you.                                 D. Don’t worry. I’m sure Tom will change his mind.

D. WRITING

1. They arrived home late. ( he saw )

=>……………………………………………………………………………

2. She didn’t want to stay there fore the weekend. ( They made her )

=>……………………………………………………………………………

3. The teacher allowed me to stay at home to finish the assignment. ( The teacher let )

=>……………………………………………………………………………

4. The boy ran away from the house. ( She noticed )

=>……………………………………………………………………………

5.  He said that he didn’t want to learn Math. ( I overhear )

=>…………………………………………………………………………

6. The policeman told the thief to empty his pockets. ( The police made )

=>…………………………………………………………………………

7. He left the house early this morning. ( I heard )

=>……………………………………………………………………

8. He drove away. ( She stood there and watched )

=>……………………………………………………………

 

9. The robber came from the back door. ( I could feel )

=>………………………………………………………………………

10. May be the school will ask me to pay some extra money. ( Do you think the school will make )

=>…………………………………………………………………

 

------------------//--------------

                                               

 

 

 

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES

 

LISTENING

Task 1. Christina is being interviewed about the most unforgettable experience in her life. Listen to the interview, and then decide whether the statements are true (T) or false (F).

 

T

F

1. Christina is a businesswoman.

 

 

2. The fire happened three years ago.

 

 

3. The fire started in the bedroom.

 

 

4. When the fire started, Christina was reading a book.

 

 

5. Her mother came and rescued her.

 

 


Task 2. Listen to the second part of the dialogue and fill in the gaps in the summary of Christina"s stop, below.

Although I lost many things in the fire, the experience helped me to grow up. Before the fire, I was selfish. I always complained to my mother about how (1)_____my room was or how few clothes I had. Then the fire came and destroyed (2)______we owned. But slowly I began to realise that I didn’t really need those tilings. I just needed my (3)______. After all, you can set new clothes any time, but a family can never be (4)______. The fire (5)______many things from me, but it gave me something, too. It taught me to (6)______my family more than things.

A. PHONETIC

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

1) A. hand                                     B. bank                       C. sand                        D. band

2) A. money                      B. month                     C. monkey                  D. monitor

3) A. change                     B. hungry                    C. stronger                  D. single

II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

4) A. experience               B. embarrass               C. floppy                     D. embrace

5) A. idol                          B. video                      C. birthday                  D. imagine

6) A. cotton                       B. happen                    C. extreme                  D. quickly

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Choose the best answer to complete each sentence.

7) A person or thing that is loved and admired very much is the ..............

A. ideal                             B. idea                         C. idol                         D. fan

8) A short part of a film or movie that is shown separately is called a ......

A. picture                          B. clip                         C. news                       D. cartoon

9) She ..................... shyly at him and then lowered her eyes.

A. looked                          B. stared                      C. glanced                   D. sighted

10) This ........................ girl was disliked by the rest of the class.

A. helpful                         B. sneaky                    C. unselfish                 D. generous

11) He pulled a(n) ......................... of 10 pounds notes out of his pocket.

A. sum                              B. amount                   C. piece                       D. wad

12) I’ve never fallen in such a(n) ............................ situation before.

A. embarrassed                 B. embarrassing          C. confused                 D. confusing

13) The children were ......................... about opening their presents.

A. interested                     B. fond                        C. keen                        D. excited

14) I know from ............................ that he’ll arrive late.

A. knowledge                    B. experience              C. understanding         D. reality

15) Andrew .................... the test before so he...................... it very easy.

A. did/ had found              B. had done/ found        C. was doing/ found             D. did/ was founding

 

16) You ...................... your new hat when I ...................... you yesterday.

A. were wearing/ had met            B. wore/ had met   C. wore/ was meeting      D. were wearing/ met

17) As I .................... the glass, it suddenly ...................... into two pieces.

A. cut/ broke         B. was cutting/ broke      C. cut/ was breaking           D. was cutting/ had broken

18) A burglar .................. into the house while we ................... television.

A. broke/ were watching                                      B. broke/ watched

C. had broken/ watched                                        D. broke/ had watched

19) When I ...............................  home, I ........................... a phone call.

A. got/ received                                                    B. was getting/ was receiving

C. got/ had received                                              D. had got/ had received

20) They ................. small cups of coffee after they ..................... dinner.

A. had drunk/ finished                              B. drank/ finished

C. were drinking/ finished                                    D. drank/ had finished

21) It was midnight. Outside it ........................... very hard.

 A. rains                B. rained                     C. had rained    D. was raining

22) When he ....................... at the station, his train already.....................

A. arrived/ left                   B. arrived/ had left        C. had arrived/ left  D. had arrived/ left

II. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

    23) While I did my homework, I had a good idea.

                         A             B                C   D

    24) Don’t make so much fusses over the children.

                 A                             B       C            D

    25) John’s friends had celebrated a farewell party for him last Sunday

                    A                    B                         C              D

    26) After she bought herself a new motorbike, she sold her bicycle.

                               A         B     C                                    D

    27) She did not know where most of the people in the room are from.

                      A                               B                                 C          D

C. READING

Read the passage and choose the best answer for each blank.

MARIA’S HOMECOMING

      When the bus ... (28) ... in a small square, Maria was reading her magazine and didn’t realize that she had arrived at her destination. “This is Santa Teresa,” Martin said. “You’ve arrived home!” I suppose your cousin will be ... (29) ... for us. Come on. I’ll carry the bags.” Maria thought, “All those years when I ... (30) ... in New York, I used to dream if this moment. And now it’s real, I can’t believe it! Here I am, I’m really standing in the square.” Santa Teresa was Maria’s birthplace, but she often left the town at the age of six. She had some ... (31) ... of the town, and some photos, but did she belong here still? She didn’t know. Nobody was waiting in the square. Perhaps her cousin Pablo hadn’t received Maria’s letter. “What are we going to do now?” asked Martin. “There isn’t ... (32) ... a hotel here!”   

28) A. reached                        B. got                          C. stooped                   D. came

29) A. expecting                     B. waiting                   C. welcoming             D. receiving

30) A. was living                    B. have lived               C. live                         D. am living

31) A. recall                            B. memories               C. thinking                  D. remembering

32) A. even                             B. hardly                     C. too                          D. very

D. WRITING

Put the verbs in parentheses into the correct tense.

    1) I suddenly remembered that I (forget) ............................ my keys.

    2) While Diana (watch) ....................... her favourite TV programme, there (be) .....................a power cut.

    3) Who (drive) ............................... the car at the time of the accident?

    4) By the time Sheila (get) .................. back, Chris (go) ...................... home.

    5) David (eat) ................................ Japanese food before, so he (know) .............................. what to order.

    6) I (do) ............................. some shopping yesterday, when I (see) .............................. your friend.

    7) What .............. you (do)...................... when I (come) ........................... to your office yesterday?

    8) Laura (miss) .......................... the party because no one (tell) ............................... her about it.

-----------//--------------

 

UNIT 3: A PARTY

LISTENING

Task 1. Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F).

 

T

F

1. Mai"s birthday party was held at home in the evening.

 

 

2. Over twenty guests were at the birthday parts.

 

 

3. The birthday cake was cut at the beginning of the party.

 

 

4. The birthday party lasted about three hours.

 

 

5. All the friends stayed after the party to tidy up the mess. 

 

 


Task 2. Listen again and answer the following questions.

1. How old was Mai?

2. Why didn"t she like having her party at a restaurant?

3. What did Mai"s mother serve the guests at the beginning of the party?

4. What time was the birthday cake brought out?

5. What was the birthday cake like?

6. What did all the guests do while Mai was cutting the cake?

7. What time did the birthday party finish?

A. PHONETIC

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

1) A. fat                            B. any                                      C. gas                         D. hat

2) A. glad                          B. geography                          C. glass                       D. give

3) A. hour                         B. happy                                  C. husband                  D. hold

II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

4) A. candle                      B. finish                                  C. family                     D. anniversary

5) A. relation                    B. together                              C. successful               D. celebrate

6) A. golden                      B. adult                                   C. perhaps                   D. future

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Choose the best answer to complete each sentence.

7) A date that is an exact number of years after the date of an important event is a(n) ............................... .

A. birthday                        B. celebration              C. wedding                   D. anniversary

8) Dinner will be a cold ..........................., not a sit-down meal.

A. party                             B. meal                       C. dish                         D. buffet

9) He doesn’t know much about the subject, but he is ....................... .

A. joyful               B. enthusiastic                         C. reserved                  D. calm

10) Steve thought his ........................... with Helen was changing.

A. relate               B. relative                               C. relation                   D. relationship

11) He is ............................ for his elderly parents.

A. paying attention B. looking                             C. caring                     D. taking care

12) He is smartly ........................ when he comes to an interview.

A. dressed             B. put on                                 C. worn                       D. undressed

13) John had agreed ......................... me in his office.

A. to meet                         B. meeting                  C. to be met                 D. being met

14) it’s important for the figures ......................... regularly.

A. to update          B. updating                             C. to be updated          D. being updated

15) It is no good ............................ sorry for yourself.

A. to feel               B. feeling                                C. feel                         D. felt

16) The man wanted to avoid ...................... on security cameras.

A. to see                B. seeing                                 C. to be seen               D. being seen

17) Peter ........................ to go in for the exam.

A. avoided            B. let                                       C. advised                   D. decided

18) I tried ........................... the bus, but I missed it.

A. to catch            B. catching                              C. to be caught            D. being caught

19) The plants want ........................... daily.

A. to water            B. watering                             C. to be watered          D. being water

20) Will you remind me .................... this letter at the post office?

A. to post              B. posting                               C. to be posted            D. being posted

21) The goods ought ....................... two weeks ago.

A. to deliver          B. delivering                           C. to be delivered        D. being delivered

22) I have expected ......................... the secret of happiness.

A. to tell                B. telling                                 C. to be told                D. being told

II. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

23) The thief asked her handing over her money.

       A                B               C                     D

24) He was terribly excited to ask to play for Manchester.

             A                     B        C                  D

 

25) They chose not to be attended the meeting.

                  A      B             C                  D

26) He could not decide whether to get a job or studying.

                               A          B         C                        D

27) I dislike being talk about everywhere.

            A           B            C            D

C. READING

Read the passage and choose one correct answer for each question.

PREPARING A DINNER PARTY

     Giving a dinner party is a wonderful way of entertain people. You can also make new friends and give others the chance to get to know each other better.

     It needs planning, though. First, make a guest list, with different kinds of people and a mixture of women and men. Don’t invite couples because they aren’t so much fun.

     When you know who can come, find out what they like to eat and drink. Note down any who are vegetarians, or who can’t eat or drink certain things for religious seasons.

      Then plan their menu. Include a first course, a choice of main courses and a dessert, plus lots of people’s favourite drinks.

     The next thing to do is the shopping. Make sure buy more than enough of everything, and that someone can help you carry it!

     On the day, start cooking early. Give people appetizers like Greek mezze or Spanish tapas, so they don’t get hungry if they have to wait. Serve the delicious meal, sit down with your guests and have a good time – you’ve earned it!

28) Which of the following is NOT mentioned as the purpose of giving a dinner party?

  A. to entertain people.                                  B. to make new friends.

  C. to get people to know more about their host and hostess.

  D. to help people to know each other better.

29) when giving a dinner party, you should NOT invite ........................ .

     A. husbands and wives.                                         B. those who are vegetarians.

     C. both women and men.                                       D. those who can’t eat or drink certain things.

30) The menu should include these EXCEPT ..........................

     A. a first course     B. a supper      C. a dessert     D. main courses

31) According to the passage, starters should be served ...........................

     A. because the guests want to have a good time together

     B. because the guests like eating them

     C. because the guests want to eat them while having to wait

     D. because the guests may be hungry while having to wait

32) What should you do while the guests are having their evening meal?

     A. Stand beside the guests without doing anything. 

     B. Sit down with the guests and have a good time.

     C. Sit down with the guests to show your politeness. 

     D. Only serve the guests with the food.

D. WRITING

Put the verbs in parentheses into the correct form.

    1) I don’t remember (tell) ............................ of the decision to change the company policy on vacations.

    2) Ms Drake expects (consult) ........................... about any revisions in her manuscript before it is printed.

    3) Sally gave a good speech that I couldn’t insist (applaud) .................... loudly when she finished.

    4) Tommy admitted (throw) ...................... the rock through the window.

    5) Paul really didn’t mind (surprise) .............................. by the party to celebrate this fortieth birthday.

    6) Anne hoped (invite) ............................. to join the private club.

    7) Most people enjoy (travel) ........................... to different parts of the world.

    8) May I change the TV channel, or do you want (watch) ....................... more of this programme?

 

---------------//-------------

 

UNIT 4: VOLUNTEER WORK

LISTENING

Task 1. Listen and fill in the missing information.

1. Spring School is an _____ school in Ho Chi Minh City.

2. Around _____ live and study at the school.

3. About _____ from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in _____.

5. The school requires _____ to help organise their fund-raisina dinner held annually in _____.

Task 2. Listen again and answer the questions.

1. What is the aim of Spring School?

2. What classes were set up in 1999?

3. Why do children participate in fund-raising performances?

4. Where do children dance, sing and play music?

5. Why are foreign volunteers needed?

A. PHONETIC

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

1) A. who                          B. wheel                      C. whether                 D. whale

2) A. summer                    B. educate                   C. club                         D. public

3) A. handicapped             B. visited                     C. decided                   D. wanted

II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

4) A. volunteer                 B. nation                     C. college                    D. hospital

5) A. orphanage                B. participate              C. vacation                  D. remote

6) A. comfort                    B. area                         C. happiness               D. believe

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Choose the best answer to complete each sentence.

7) To do the work for a humane society is ......................... .

A. friendly            B. mutual                                C. voluntary                D. thoughtless

8) Some high school students take part in helping the handicapped.

A. play a role of    B. take a place of                    C. participate               D. are a part of

9) There is a special fund for the severely ....................... .

A. orphan              B. volunteer                            C. aged                        D. handicapped

     10) The ...................... of this society in to provide community education for street children.

A. mission            B. work                                   C. job                          D. duty

11) The work of the charity is funded by voluntary ......................... .

A. action               B. activity                               C. donation                 D. organization

12) We should take care of war invalids and family of martyrs.

A. look after         B. look into                             C. look for                  D. look at

13) Shy people often find it difficult to ........................ group discussions.

A. take place in     B. take part in                         C. get on with               D. get in

    14) I am ......................... to come to the meeting on Monday evening, please apologise for my absence.

A. capable             B. excused                              C. unable                     D. disliked

     15) ....................... it several times, he didn’t want to read it once again.

A. Reading            B. To read                               C. To have read          D. Having read

16) ......................... that he was poor, I offered to pay his fare.

A. Knowing          B. Known                                C. Knew                      D. Having knew

17) ....................... photographs of the place, I had no desire to go there.

A. Seeing              B. Seen                                    C. Saw                         D. Having seen

     18) I hate ....................... a child ........................ .

A. see/ crying       B. see/ cry                               C. seeing/ to cry          D. seeing/ cry

     19) I notice the lorry ........................ down the hill.

A. to come            B. came                                   C. coming                   D. having come

     20) I observed a blue car ...................... very fast towards the motorway.

A. having driven   B. driven                     C. driving                                            D. to drive

21) They left the restaurant, ......................... two hours over lunch.

A. spending                       B. spent                       C. after spend                          D. having spent

    22) The police accused him of....... fire to the building but he denied ..... in the area on the night of the fire.

A. setting/ being   B. setting/ having been       C. set/ be             D. having set/ having been

II. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

    23) He says that speak a foreign language always makes him nervous.

                  A              B                                              C                        D

    24) Each nation has many people who voluntary take care of others.

            A                 B                                               C                        D

    25) We’re looking forward to see you again.

             A                        B         C                D

    26) I’d like buying some earrings like yours.

           A             B               C                       D

    27) She smelt something burning and saw smoke rise.

                    A                          B                     C           D

C. READING: Read the passage and choose the best answer for each blank.

VOLUNTEERS ABROAD

      More and more young people are ... (28) ... voluntary work abroad. The wild variety of jobs and destinations available is making it an increasingly attractive option for those who have just left school and have a year free before university. Many choose to spend these twelve months working in poor countries. There they will earn little ... (29) ... no money. But they will be doing something useful – and enjoying the experience.

     The work may ... (30) ... of helping the local communities, for example by helping to build new road or provide water supplies to isolated rural villages. Other projects may concentrate more on conservation or environmental protection. ... (31) ... kind of job it is, it is certain to be ... (32) ... and worthwhile, and an experience that will never be forgotten. 

28) A. doing                B. making                   C. taking                     D. getting

29) A. with                  B. but                          C. or                            D. and

30) A. consist             B. include                   C. contain                   D. involve

31) A. Any                  B. What                       C. However                 D. Whatever

32) A. challenging      B. dangerous               C. difficult                  D. attracted

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

1.______ (complete) the book, he had a holiday.

2. ______ (look) down from the hill, the town spread out before us towards the coast.

3. ______ (photocopy) all the papers, Sarah put them back in the file.

4. I found a coin ______ (lie) on the sidewalk.

5. (Wait) ____________six months for the washing machine being delivered, I decided to cancel the order.

6. (Watch)______ television to the exclusion of all other activities is not a healthy habit for a growing child.

--------------------//----------------------

 

UNIT 6: COMPETITIONS    

LISTENING

Task 1. Listen to the dialogue about the Boston Marathon and decide whether the statements are true (T) or false (F).

 

T

F

1.  The Boston Marathon is held every year in the USA.

 

 

2.  It began in 1897.

 

 

3.  John McDermott clocked 2 hours 15 minutes and 10 seconds. I

 

 

4.  Women were officially allowed to participate in the races in 1957.

 

 

5.  In 1984, 34 countries took part in the marathon.

 

 

6.  According to the race"s rules, runners have to pass through the centre of Boston.

 


Task 2. Listen again and answer the following questions.

1. Where did John McDermott come from?

2. When did Kuscsik become the first official female champion?

3. How many women started and finished the race in 1972?

4. How many runners joined the Boston Marathon in 1984?

A. PHONETIC

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

1) A. earning                     B. learning                  C. searching                D. clearing

2) A. candy                       B. sandy                      C. many                      D. handy

3) A. given                        B. risen                        C. ride                          D. whiten

II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

4) A. competition             B. annual                     C. final                                    D. stimulate

5) A. performance            B. celebration              C. remember               D. announce

6) A. apologize                 B. difficulty                C. enjoyment              D. remember

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

I/  Choose the best answer to complete each sentence.

     7) A situation in which people or organizations compete with each other to find out who is the best at     something.

A. participation    B. competition                        C. activity                  D. performance

8) A person who decides who has won a competition is called a(n)........

A. referee              B. judge                      C. investigator                        D. witness

9) To make something develop or become more active.

A. to encourage    B. to enhance              C. to stimulate                         D. to strike

    10) To agree to give someone money for a charity if that person competes a special activity.

A. organize           B. support                  C. sponsor                               D. encourage

     11) A person who has been chosen to speak or vote for someone else on behalf of a group.

A. contestant         B. competitor              C. examinee                            D. representative

12) The greatest ............................ of all is the World peace.

A. present             B. gift                          C. prize                                   D. award

     13) A sports competition involving a number of teams or players who take part in different games.

A. match               B. tournament             C. game                                    D. play

14) They had a really good chance of winning the national ......................

A. compete            B. competition            C. competitor                          D. competitive

15) Jack admitted ....................... the money.

A. steal                  B. to steal                    C. stealing                               D. stolen

16) Thank you very much ........................ lending me your bike.

A. about                B. in                            C. for                                       D. of

17) Don’t ......................... him to arrive early. He’s always late.

A. think                 B. judge                      C. hope                                    D. expect

    18) I wouldn’t ..................... of going to the party I hadn’t been invited to.

A. dream               B. intend                     C. depend                                D. rely

     19) The instructor warned the students ............ sailing alone on the lake.

A. on                     B. for                           C. of                                        D. against

     20) The manager ....................... the men to turn to work immediately.

A. insisted             B. suggested               C. demanded                           D. ordered

     21) Her mother prevented her ..................... going out tonight.

A. against              B. from                       C. about                      D. at

    22) I apologized ........................ the book at home.

A. for leaving       B. to leaving               C. leaving                   D. to leave

II. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

    23) I’d like to thank your brother for your help.

               A           B                            C       D

    24) Mrs. Allen was concerned about my have to drive so far every day.

                                                          A         B                        C          D

    25) You can congratulate yourself about having done an excellent job.

                                 A               B           C            D

    26) Peter apologized for break the vase.

                           A          B     C        D

    27) He insisted on seeing the manager tomorrow.

                    A               B             C                 D

III. Write the following sentences in Reported Speech.

    28) “It was really kind of you to help me.” Mary said to me.

à Mary thanked me........................................................................................

    29) “I’ll drive you to the airport.” John said to Linda..

à John insisted................................................................................................

    30) “You have passed the final exams. Congratulations!” Jim said to me

à Jim congratulated me..................................................................................

    31) “It was nice of you to invite me to the dinner. Thank you”, Miss White said to Peter.

à Miss White thanked.....................................................................................

    32) “Don’t play with the matches!” I said to Jack.

à I warned.......................................................................................................

    33) “I’m sorry I didn’t phone you earlier”, Margaret said to me.

à Margaret apologized...................................................................................

    34) “I have always wanted to be a pilot”, Paul said to me.

à Paul has always dreamed of.......................................................................

    35) “You didn’t do what I said”, the mother said to her son.

à The mother accused......................................................................................

C. READING: Read the passage and choose one correct answer for each question.

            Completing a marathon is considered very difficult, many coaches believe that it is possible for anyone who is willing to put in the time and effort. Obviously, most participants do not run a marathon to win. More important for most runners is their personal finish time and their placement within their specific age group and gender. Another very important goal is to break certain time barries. For example, ambitious recreational first-timers often try to run the marathon under 4 hours; more competitive runners will attempt to run under 3 hours. Many runners then prefer to finish for example in 3:29:59, which makes them " sub-3:30h marathoners ", instead of 3:30:01.

            For most runners, the marathon is the longest run they have ever attempted. Many coaches believe that the most important element in marathon training is the long run. Recreational runners commonly try to reach a maximum of about 20 miles in their longest weekly run and about 40 miles a week in total when training for the marathon. More experienced marathoners may run a longer distance. During marathon training, adequate recovery time is crucial. If fatigue or pain is felt, it is recommended to take a kreak for a couple of days or more to let the body heal. Overtraining is a condition that results from not getting enough rest to allow the body to recover from difficult training. It can actually result in a lower endurance and speed and place a runner at a greater risk of injury.

1. Marathon completion is ______________ .

        A. impossible                      B. easy                              C. not very difficult      D. very difficult

2. One of the important goals in a marathon competition is __________ .

        A. breaking time barries       B. age                                C. gender                    D. reaching the finish

3. In marathon training, the most important is ____________ .

         A. the age                        B. the coaches" belief            C. the long run          D. the recreation

4. If the marathon runner feels tired or has a pain, _________.

         A. he should continue the training                                 B. he should quit running forever

         C. it is time for him to stop his training                        D. he should take a break for several days

5. Overtraining may lead to _________ .

          A. good results                    B. long endurance          C. injury                             D. recovery

----------------//---------------

 

UNIT 7: WORLD POPULATION

LISTENING

Task 1. Choose the best answer A, B, C or D for the following statements and questions.

1. The expert says that there are………..people in the world today.

A. over 6.7 billion                      C. about 6.7 million

B. 6.7 billion                              D. 6.6 billion

2. According to the expert, the population of the world increases by……….a year.

A. 66 million              B. about 66 million

C. 76 billion                D. about 76 million

3. According to the expert, the area that has the highest population growth rate is……...

A. Africa                     B. Asia

C. Latin America        D. the Middle East

4. Scientists say that the main reason for population explosion is……………

A. death rates                          B. birth rates

C. an increase in death rates   D. a decrease in death rates

5. Which of the following problems is NOT mentioned by the speaker?

A literacy                                           C. shortage of food

B. lack of hospitals and schools            D. poor living conditions

6. Which of the following solutions is NOT mentioned by the speaker?

A. providing safe, inexpensive birth control methods           B. educating people

C. advising people to use birth control methods        D. strictly implementing a family planning policy

Task 2. Listen again and answers the following questions.

1. According to experts, what will the population of the world be by the year 2015?

2. What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world?

3. According to the expert, what is the reason for a fall in the death rates?

4. According to the expert, what problems does population explosion cause to the world, particularly to developing countries?

5. How many solutions did the expen offer and what are they?

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

1) A. probably                  B. population                          C. gold                       D. hospital

2) A. smallest                   B. best                                     C. longest                    D. biggest

3) A. mountain                 B. ground                                C. blouse                     D. soup

II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

4) A. instead                     B. interesting                          C. expected                 D. resources

5) A. figure                       B. double                                C. different                  D. support

6) A. research                   B. decrease                             C. available                 D. government

 

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Choose the best answer to complete each sentence.

7) The teaching of history shouldn’t be ...................... to date and figures.

A. limiting            B. limitation   C. limit                       D. limited

8) We don’t have the......................... to update our computer software.

A. sources                         B. resources                C. funds                      D. origins

9) One third of the world’s ........................... consumes two thirds of the world resources.

A. people                          B. men                         C. population              D. human

10) The practice of controlling the number of children a person has, using various methods of contraception is called .............................. .

A. family planning           B. birth control           C. population              D. A & B

11) When a person has an infectious disease, he is..........from other people.

A. isolated                        B. limited                    C. separated                D. confined

 12) Since the early 1990s Viet Nam has experienced ................... growth but the differences between the lives of the rich and the poor have been greater.

A. population                    B. economic               C. educational             D. financial

13) A person who has moved from one place to another especially to find work.

A. emigrant                       B. immigrant               C. migrant                   D. A & C

14) What’s the .......................... of your country?

A. populate                       B. population              C. populous                 D. popular

15) If the ball .......... the line, that would have been the end of the game.

A. would cross                  B. will cross                C. had crossed             D. crossed

16) If someone knocked a candle over, it ...................... a fire.

A. will start                       B. started                     C. would start             D. would have started

17) If you ......................... told us about the bad service, we would have eaten there.

A. hadn’t                           B. don’t                       C. didn’t                      D. wouldn’t have

18) What would Tom do if he ............................... the truth?

A. would know                 B. knows                     C. had known              D. knew

19) If I ........................ you were sick. I would have called sooner.

A. knew                             B. had known              C. know                      D. would have known

20) If there ......................... a row, I’m going to keep out of it.

A. will be                          B. is                             C. were                        D. had been

21) If I ........................... you, I’d call and apologise.

A. am                                B. were                        C. would be                 D. was

22) Jack will win the election if he ......................... harder.

A. will campaign              B. would campaign                 C. campaigned                  D. campaigns

II. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

23) If you were here yesterday, you would have seen Jean.

          A            B                                           C           D

24) We should visit that part of the country if it will be spring.

                      A                B                              C         D

25) If I will make a difficult decision, I always discuss it with my friends.

                     A                                B                            C        D

26) We could had done more if we had had more time

                     A                     B      C         D

27) He said that if he has more time, he would come to see us.

                      A                B         C                                   D

III. Put the verbs in parentheses into the correct form.

28) If someone (walk).................................. in here with a gun, I would be very frightened.

29) I’m sure he (understand) .................................... if you explain the situation to her.

30) If she hadn’t walked to the meeting, she (not be)................................... late.

31) He always (complain) .................................... if I’m late.

32) If he spoke more clearly, we (understand) ................................... him.

33) If the woman (say) ................................ what she wanted, I wouldn’t have put the phone down.

34) If they arrived in time, they (see) ................................. the ceremony.

35) If you (ask).................................... me, I would explain it to you.

V. Using the given information, make conditional sentences.

1.  I don"t ride the bus to school every morning because it"s always so crowded.

…………………………………………………………………………………..

2.  Martin failed his driving test last week because he was very nervous.

…………………………………………………………………………………

3.  Stop talking or you won"t understand the lesson.

…………………………………………………………………………………

4.  The wind is blowing hard, so we won"t take the boat out for a ride.

…………………………………………………………………………………

5. "If I had any money I"d buy you a drink," she said to me

……………………………………………………………………………..

C. READING

Read the passage and choose one correct answer for each question.

     The nuclear family, consisting of a mother, father, and their children may be more an American ideal than an American reality. Of course, the so-called traditional American family was always more varied than we had been led to believe, reflecting the very different racial, ethnic, class, and religious customs among different American groups.

     The most recent government statistics reveal that only about one third of all current American families fit the traditional mold and another third consists of married couples who either have no children or have none still living at home. Of the final one third, about 20 percent of the total number of American households is single people, usually women over sixty-five years of age. A small percentage, about 3 percent of the total, consists of unmarried people who choose to live together; and the rest, about 7 percent, are single, usually divorced parents, with at least one child.

36) With what topic is the passage mainly concerned?

     A. the traditional American family                       B. The nuclear family.

     C. The ideal family.                                              D. The current American family.

37) The writer implies that ........................ .

    A. there has always been a wide variety of family arrangements in the U.S

     B. racial, ethnic, and religious groups have preserved the traditional family structure.                       

    C. the ideal American is the best structure.

    D. fewer married couples are having children.

38) Who generally constitutes a one-person household?

      A. A single man in his twenties               B. A single woman in her late sixties

     C. An elderly man                                     D. A divorced woman.

39) According to the passage, married couples whose children have grown or who have no children represent ................ .

     A. 7 percent of households                                    B. 20 percent of households  

     C. 33,3 percent of households                   D. 3 percent of households    

40) The word current in line 7 is closest in meaning to ...................

A. present             B. contemporary         C. now                        D. modern

 

------------THE END----------

 

UNIT 8:   CELEBRATIONS

LISTENING

You will hear two people talking about how the New Year is celebrated in Japan. Listen and tick () the things you hear.

Questions

1. They put on special clothes.

2. Everyone cleans the house.

3. Bells ring 108 times.

4. Housewives prepare special foods.

5. They decorate their houses with kumquat trees.

6. They go to a shrine.

7. They give each other “lucky money”.

8. They drink rice wine.

9. They play cards.

10. They watch television.

Task 2. Listen again and answer the following questions.

Questions

1. Why do the Japanese do a big clean up before the New Year come?

2. Where do the Japanese hear the bells from?

3. What do the Japanese often wear when they no to visit their shrines?

4. Do the Japanese often celebrate the New Year with their friends?

A. PHONETIC

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

1) A. stage                               B. page                        C. cake                                    D. tablet

2) A. elephant                         B. event                       C. engineer                   D. let

3) A. listened                          B. liked                       C. watched                   D. stopped

II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

4) A. decorate                         B. pagoda                    C. relative                   D. calendar

5) A. celebration                     B. traditional               C. entertainment         D. preparation

6) A. between                         B. banner                    C. colour                     D. special

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Choose the best answer to complete each sentence.

7) A particular time when something happens.

A. occasion                       B. event                       C. happening               D. holiday

8) To give something to someone and at the same time to receive the same type of thing from them.

A. change                          B. hand in                   C. exchange                D. return

9) To make something look more attractive by putting things on it.

A. adorn                                                                                                    B. decorate                 

C. to be placed on something to make it more beautiful                          D. all are correct

10) Thinking about what is good in a situation or good or useful.

A. negative                      B. affirmative              C. positive                   D. indefinite

11) A special event that people organize to memorize something.

A. birthday                        B. wedding                  C. house warning        D. celebration

12) ......................... was the day before yesterday.

A. The France’s Independence day                                  B. The day of the French independence

C. French’s Independence                                    D. France’s Independence Day

13) Banh Chung is made ............. sticky rice, green beans and fatty pork.

A. of                                  B. from                       C. with                         D. by

14) Many people go to the pagoda to .......... for a happy year for themselves and their family.

A. pray                              B. long                         C. desire                      D. ask

15) Were there any calls for me? – Yes, ................ rang while you were out.

A. someone                       B. anyone                    C. no one                     D. A & B

16) I threw my old trainers and bought some new ................. .

A. ones                              B. one                          C. some                       D. any

17) There’s ...... waiting outside to see you. She didn’t tell me her name.

A. no one                          B. anyone                    C. someone                 D. everyone

18) There are two films on TV this evening. Which ...............would you prefer to see?

A. one                               B. ones                        C. someone                 D. anyone

19) Do you need thick paper or thin ...........................?

A. anyone                          B. everyone                 C. one                          D. ones

20) We all know the man is a thief, don’t we?

     – Yes, ................... knows, but .............. dares to say so publicly.

A. someone/ no one                                              B. everyone/ no one

     C. anyone/ no one                                      D. anyone/ someone

21) Can you please check that  .............................. has got a ticket?

A. someone                       B. anyone                    C. no one                     D. everyone

22) I would like to offer a small reward to ........................ who finds my missing dog.

A. someone                       B. anyone                    C. no one                     D. one

II. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

 

  23) There isn’t no one waiting for me, isn’t there?

                       A                     B        C              D

    24) Someone spoke to me, but I can’t remember its name.

                              A       B                               C         D

    25) Anyone stole the money, but we don’t know who.

              A                 B                 C                        D

    26) Someone would tell me the answer, so I guessed.

               A                                  B                C        D

    27) There are someone wanting to see you outside.

                 A                             B         C                 D

 

III. Fill in the blanks with the pronouns: one(s), someone, anyone, no one, or every one.

    28) Nearly .......................... on the Internet uses e-mail to communicate with each other.

    29) ............................ has left their bag behind.

    30) I’ve got some stamps here. Which is the .................... you like?

    31) Was there ...................... you knew at the meeting?

    32) Goodbye, ........................  . I’ll see you next week.

    33) Does ............................... else want to come?

    34) Would you make a copy for ............... in the office and a few extra .............. for the visitors?

  35) There’s .......................... at the door.

IV. Complete the sentence using someone, anyone, no one, or everyone:

1. Do you know ……………. in this village?

2. There is ............... in the room. …………. has left.

3. The phone call is not for me. ………… knows I’m here.

4. Has ……….. finished their assignments yet?

5. ………….. told my parents that I had won the competition.

6. Hello! Is …………..home?

7. ………… must hand in their research paper by Friday.

8. …………. has taken my bag for mistake. This is not mine.

C. READING: Read the passage and choose one correct answer for each question.

              The New Year is an event that happens when a cuture celebrates the end of one year and the begining of the next year. Cultures that measure yearly calendars all have New Year celebrations.

              Tet Nguyen Dan pronunciation, more commonly known by its shortened name Tet, is the most important and popular holiday and festival in Vietnam. It is Vietnamese New Year which is based on the Chinese calendar, a lunisolar calendar. The name Tet Nguyen Dan is Vietnamese for Feast of the First Morning.

              Tet is celebrated on the same day as Chinese New Year through exceptions arise due to the one-hour time diference between Hanoi and Beijing. Tet shares many of the same customs of its Chinese counterpart. It is celebrated from the first day of the first month of the Chinese calendar, around late January or early February, until at least the third day. Many Vietnamese prepare for Tet by cooking special holiday foods, decorating and cleaning the house. During Tet holiday, Vietnamsese visit their families, pagodas and temples, forgetting about the troubles of the past year and hoping for a better upcoming year. Tet traditionally marks the coming of Spring, so Spring is sometimes used interchangeably with Tet in Vietnamese. Vietnamese people usually return to their famillies during Tet. Some return to worship at the family altar or visit the graves of their ancestors. Other return to where they grew up. Although Tet is a main holiday among all vietnamese, each region and religion has its own customs.

1. Tet is a ________ holiday in Vietnam.

           A. important                      B. lunisolar                     C. unpopular                 D. uncommon

2. Vietnamese New Year is based on __________ .

 A. the Vietnamese calendar      B. the Chinese calendar   C. Chinsese culture               D. New Year celebrations

3. Tet is celebrated at least ____________ .

           A. one day                       B. two days                      C. three days                D. a fournight

4. Which is NOT done to prepare for Tet ?

           A. cooking special holiday foods                                B. cleaning the house

           C. decorating the house                                                           D. visiting relatives and friends

5. Tet __________________.

A. has the same customs throughout the country

B. has different customs, which are up to region and religion

C. is not celebrated throughout the country

D. ia at the end of Spring

 

 

-----------//-----------

 

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I

 

MÔN: TIẾNG ANH 11

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề: 100

 

 

 

 


I /  VOCABULARY & GRAMMAR :  Choose the  best  option .

1. Good friendship should be based on ………… respect , trust and understanding .

      a. loyal                           b. attractive                       c. suspicious                      d. mutual

2. We must cooperate closely in order to finish the project on time .

a. help                            b. work together               c. agree                             d. assist

3. The birthday marks the …………… in the life of a person , when he / she first came into being .

         a. labels                          b. milestones                    c. starting points               d. symptoms

4. The man expected ………………… a job in that company .

         a. to offer                       b. offering                         c. to be offered                  d. being offering

5. ……………all his homework , Tom was allowed to go out with his friends .

      a. To do                          b. Had done                       c. Doing                            d. Having done

6. We can’t grow enough food to …………..the increasing population .

      a. support                       b. supporter                       c. supportable                   d. supportive

7.  Mary should have apologized ……….being late this morning , but she didn’t .

      a. on                               b. for                                 c. of                                   d. about

8. Western people are not used …………with chopsticks .

      a. eat                              b. to eat                             c. to eating                        d. for eating

9. ……………is the act of limiting the children born .

      a. Population                  b. Birth rate                       c. Birth control                  d. Under-population

10. The policeman  ……………himopen his briefcase .

      a. made                          b. asked                             c. forced                            d. told

11. Thanks to the …………. among producers  , customers can buy goods with low prices .

      a. compete                      b. competitor                    c. completion                    d. competition

12.  - “ I hear you have passed your exams . Congratulations !”   ~   “ ………………”.

      a. Thank you !                b. Congratulations !          c. Not at all                       d. It’s my pleasure .

13. He wouldn’t have failed if he …………….his father’s advice .

      a. takes                           b. took                               c. had taken                       d. would take                          

14. ……………printing …………by Chinese ?

      a. Did / invented            b. Was / invented              c. Was / inventing             d. Were / invented

15. The volunteers help disadvantaged children to …………….their difficulties .

      a. struggle                      b. fight                              c. forget                            d. overcome

II / ERROR IDENTIFICATION :  Pick out the underlined part that needs correcting .

16.   Overpopulation  is a   short way   to lead to   poor   ,   illiteracy   and  social evils .

                    A                                  B                              C            D

    17. The film was so  bored  that many people  walked out of   the cinema just after 15 minutes watching it

                                    A                                                        B                                 C                             D

    18. To save energy , all the lights should be   turned off   before   going out .

A                                                  B                C                         D

   19. Have seen  the film  twice , I don’t want  to see  it  again any more .

                        A                      B                                 C                   D                     

   20.  They let me  choose   an  umbrella , and I  took the blue once .

                                    A         B                                 C                 D

III / READING :  

 A -  Choose the best answer to complete each space .

        I had an ….( 21) experience last year . When I…..( 22) to town in the south of France , a young man waved to me. I stopped and he asked me for a lift . As soon as he had got into the car , I said good morning to him ……….( 23)  French and he replied in the same language . …….( 24) of us spoke during the journey. I myself know a little of French . I had nearly approached the town when the young man suddenly said , very ………….( 25) , “ Do you speak English ? ” As I soon learnt , he was English himself .

21. a. amuse                         b. amusing                        c. amused                          d. amusement

22. a. was driving                b. drove                             c. had been driving           d. having driven

23. a. with                            b. in                                   c. on                                  d. by

24. a. Not                             b. Neither                          c. None                              c. All

25. a. quick                          b. slow                              c. slowly                           d.  slowness

 B -  Read the passage and choose the best answer for each question :

      Different regions have different rates of population growth , but in the 20th century , the world saw the biggest increase in its population in human history due to medical advances and massive increase in agricultural productivity made by the Green Revolution .

      However , in some countries there is a negative population growth , especially in the Central and Eastern Europe , mainly due to low fertility rate ,and Southern Africa  due to the high number of HIV – related deaths .Within the next decades , Japan and some countries in Western Europe are also expected to encounter a negative population growth  due to sub-replacement fertility rates .

      Population growth which exceeds the carrying capacity of an area will result in overpopulation . On the contrary , such areas may be considered “ under-populated ” if the population is not large enough to maintain an economic system .

26.       Which sentence is NOT true ?

a.  Most of the countries in the world are facing the problem of overpopulation

b.  Overpopulation is a state when the population growth exceeds the carrying capacity of an area

c.  The Green Revolution  caused the population explosion in the 20th  century .

d.  The 20th century had the highest population growth rate in the history .

     27. When is an area considered “ under-populated ” ?

   a. When its population is not big enough to maintain the economic system .

   b. When it has high number of HIV – related deaths .

   c. When its population is too poor .                              

    d. When it has high fertility rate

     28. Which areas are expected to encounter a decrease in population growth in the next decades ?

   a.  Some countries in Central and Eastern Europe ,          b. Japan

   c.   Some countries in Western Europe ,                          d. B and C

     29.  Negative population growth in Central and Eastern Europe is due to : ……………

           a. high fertility rate         b.  low fertility rate

           c. low death rate                 d. high number of HIV-related deaths .

30.  What does “ fertility rate ” mean ?

           a. birth rate                        b. death rate                         c. growth rate                  d. marriage rate

IV /  WRITING :  Choose the sentence that has the same meaning as the root one :

31. “ If I were you . I would travel to Paris by train ,” Jane said .

      a. Jane said If she had been me , she would have traveled to Paris by train .

      b. Jane said If she were me , she would travel to Paris by train .

      c. Jane advised me to travel to Paris by train .

      d. B  and C are correct .

32.  “ Congratulations ! You’ve won the scholarship ,” he said .

      a. He said that congratulations ! I had won the scholarship .                           

      b. He said I had won the scholarship and he congratulated .

      c. He congratulated me on having won the scholarship .                                 

      d. He congratulated me of winning the scholarship .

33. Tom did his homework and then he went to bed .

      a. After Tom had done his homework , he went to bed .                                 

      b. Having done his homework , Tom went to bed .

      c. Doing his homework , Tom went to bed .           d. A and B are correct .

34. Let’s start our journey or we’ll be late .

      a. If we start our journey , we won’t be late .          b. Unless we start our journey , we won’t be late .

      c. If we don’t start our journey , we’ll be late .       d. We would be late if we didn’t start our journey .

35. He dislikes people asking him about his job .

      a. Asking him about his job is disliked  .                b.  He dislikes being asked about his job .

      c. His job is disliked asking about .                         d. People are disliked asking about his job .

 V / PHONETICS :

A- Choose a word whose underlined part is pronounced differently from the others :

36. a. figure                         b. average                          c. organize                        d. grow

37. a. choose                        b. children                         c. character                        d. teacher

   38. a. volunteer                    b. province                        c. population                     d. provide

B – Choose a word whose stressed syllable is different from the others .

   39. a. coordinate                  b. voluntary                      c. minority                        d. development

40. a. assistance                   b. supporter                       c. vocation                        d. secretary

----------THE END---------

 

Mã đề: 200

 

 

 

 


Choose one word or phrase – (A, B, C or D) - that best completes the sentences 

Câu 1: The plants want ………………… daily.

A. watering                    B. to be watered             C. being watered           D. to water

Câu 2: Tom apologized to being late for class.

A. apologized                B. to                               C. being                         D. late

Câu 3: Daisy is so …………… . She is only cares about herself, not about other people.

A. talkative                    B. loyal                          C. helpful                      D. selfish

Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

A. hospital                     B. holiday                      C. honest                       D. husband

Câu 5: When we …………… to see him last night, he …………… to music.

A. come / is listening                                           B. had come / listened

C. came / was listening                                        D. were coming / had listened

Câu 6: I can’t read when I am traveling. It makes me …………… sick.

A. felt                            B. feeling                       C. to feel                        D. feel

Câu 7: We didn’t visit the museum because we had no time.

A. If we have time, we will visit the museum.

B. If we had had time, we would have visited the museum.

C. If we had time, we would visit the museum.

D. If we had had time, we will have visited the museum.

Câu 8: Johnny will have completed his five- year course at university next month.

A. finished                     B. found                         C. tried                          D. enjoyed

Câu 9: “What shall we do this evening?” “ ……………”

A. Let’s go out for dinner  B. No problem            C. Oh, that’s good!     D. I went out for dinner

Câu 10: Does he tell you how he is getting …………… his new friends?

A. out of                        B. on of                          C. on with                      D. away with

 

Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

A. machine                    B. choose                       C. teacher                      D. change

Câu 12: In tonight’s quiz, our contestants have come from all over the country.

A. losers                        B. judges                        C. competitors               D. winners

Câu 13: We are looking forward …………… from you soon.

A. of having heard        B. at hearing                  C. to hearing                  D. from hearing

Câu 14: Last month while we watched an exciting game on television in our living  room, the electricity went out.

A. Last month               B. on                              C. went out                    D. watched

 

Read the passage carefully and choose the correct answer (A, B, C or D) for each blank from 15  to 19.

A beauty contest, or beauty pageant, is a competition between people, largely on the (15)…....... of their physical appearance. The modern beauty pageant can trace its origin to the Miss America pageant, first held in Atlantic City, New Jersey, in 1921, under the title ‘Inter-City Beauty" contest. The following year the title was (16)….........as Miss America. Other contests include the yearly Miss World competition and Miss Universe, which are the two largest and most famous (17)….......beauty contests. Women from around the world (18)…........in the competition for these titles. To be selected as Miss World or Miss Universe, a contestant must be celibate or single. If a Miss WorId fails to live up to people"s expectations, she may be disqualified. The organizers of the major beauty contests represent their contests as being events of world importance. (19)…....... many other people consider beauty contests to be agreeable entertainment event of no great importance.

Câu 15:     A. beautiful               B. beautify                C. beauty                   D. beautifully

Câu 16:     A. renewed                B. removed                C. renamed               D. retained

Câu 17:     A. nation                   B. national                 C. internationale       D. international

Câu 18:     A. participate            B. interest                  C. excite                    D. involve

Câu 19:     A. Besides                 B. However               C. Therefore             D. Furthermore

Câu 20: Each nation has many people who …………… take care of others.

A. voluntary                  B. voluntarily                C. voluntariness            D. volunteer

Câu 21: Choose the word that has the stress pattern different from that of the other words.

A. constancy                  B. generous                    C. sympathy                  D. enthusiast

Câu 22: We …………… TV last night.

A. don’t watch               B. haven’t watched        C. didn’t watch              D. hadn’t watched

Câu 23: He advised them …………… in class.

A. not to talk                 B. to not talk                  C. to talk not                  D. don’t talk

Câu 24: We all were in state of great…………… when we learnt that we had passed the final exam.

A. excite                        B. exciting                     C. excitement                D. excited

Câu 25: …………… all his homework, he went to bed.

A. Doing                        B. Having done              C. To do                        D. Do

Câu 26: We are not permitted enter the factory after 6.p.m without authorization.

A. authorization            B. permitted enter          C. We are                      D. after

Câu 27: If he had known that she was in the hospital, he would come to see her.

A. see                             B. had known                 C. was                            D. would come

Câu 28: Choose the word that has the stress pattern different from that of the other words.

A. anniversary               B. unselfish                    C. suspicious                 D. acquaintance

Câu 29: They  congratulated  me  …………… the exams  with  high marks.

A. passed                       B. having passed            C. to pass                       D. on passing

Câu 30: Peter said, “I wish I hadn’t lent him some money.”

A. Peter suggested lending him some money.                   B. Peter wishes not to lend him some money.

C. Peter thanked him for lending him some money.         D. Peter regretted lending him some money.

Câu 31: If everything is all right, we …………… our work on time.

A. complete                   B. are completing          C. have completed        D. will complete

Câu 32: The driver stopped …………… a coffee because he felt sleepy.

A. have                          B. to have                       C. having                       D. had

Choose the   item that best completes the unfinished statement (or best answers the questions) about each passage

Going to a party can be fun and enjoyable. If you are invited to party, do call your host up early to inform him/her of whether you are going. If you want to bring someone who has not been invited along with you, you should ask for permission first. Remember to dress appropriately for the party. You will stick out like a sore thumb if you are dressed formally whereas everyone else is in T- shirt and jeans.

If you are not sure what to wear/ do ask your host. During the party you may perhaps like to help your host by offering to serve drinks or wash the dishes. You host would certainly appreciate these efforts. If you happen to be in a party you don’t know everyone, do not try to monopolize the host’s attention. This is inconsiderate since your host has many people to attend  and can not spend all his/ her time with you. Instead , learn to mingle with others at the party. You could try breaking the ice by introducing yourself to someone who is friendly- looking.

    Before you leave the party remember to thank your host  first. If you have the time, you  could even offer to help  your host clean up the place.

Câu 33:  IF you are invited to a party, should ……………………..

 A.  take someone with you                                        B. ask for your parent permission

C. bring a small a gift                                                 D. call to confirm your arrival

Câu 34:  According to the passage, if you are dressed differently from everybody at the party…..
A. People may be attached to you                              B. You will make people notice to you

C.  you will  feel uncomfortable                                D. You shouldn’t pay attention to your clothes

Câu 35:  What should you do if you are in a party?

A. talk to your host as much as possible                    B. Move around and talk to other guests

C. Try to break the ice up                                           D. Just make friends with friendly-looking people.

Câu 36:  The phrase the ice means……………………..

A. make friends                                                          B. attract people attention

C. make people feel more relaxed                              D. establish relationship

Câu 37:  Which of the following is not true according to passage?

A. You shouldn’t bring someone who hasn’t been invited along with you to a party.

B. you should help your lost with the wash up or clean –up

C. you shouldn’t be very clearly different from everyone at the party

D. you shouldn’t leave without showing your gratitude to your host

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Câu 38:  .He was terribly excited to ask to play for Manchester.

                        A                     B        C                  D

Câu 39:  They chose not to be attended the meeting.

                        A      B             C                  D

Câu 40:  He could not decide whether to get a job or studying.

                                    A          B         C                        D

 

--------THE END---------

 

Mã đề: 300

 

 

 


Choose the best option  to complete each of the following sentences from 1 to 20

Câu 1:  Don"t all of us want _________ and needed by other people?

A. loving                       B. to be loved                C. to love                       D. being loved

Câu 2:  _________ for twelve hours, I felt marvelous.

A. To have been slept   B. Having been slept     C. To have slept            D. Having slept

 

Câu 3:  “You"re always making terrible mistakes,” said the teacher. This sentence means that _________

A. The teacher made his students not always make terrible mistakes.

B. The teacher realized that his students always made terrible mistakes.

C. The teacher asked his students why they always made terrible mistakes.

D. The teacher complained about his students making terrible mistakes.

Câu 4:  At the end of this month, we _________ friends for ten years.

A. has been                    B. will have been           C. are                             D. will be

Câu 5:  Jane is fortunate now _________ a scholarship last month by her government.

A. to be given                B. having been given     C. to have been given    D. being given

Câu 6:  He apologized _________ not being able to complete the poem.

A. for                             B. on                              C. of                               D. to

Câu 7:  I don"t enjoy _________ at by other people.

A. to laugh                     B. laughing                    C. to be laughed            D. being laughed

Câu 8:  Hoa: “Would you mind if I borrow your bike?”        Minh  “_________.”

A. Not at all                   B. Excuse me                 C. Yes, please               D. It’s my fault

Câu 9:  “Is Marsha still here?”      “No. She was the first _________”.

A. that she left               B. leaving                      C. to leave                     D. in leaving

Câu 10:  Tom said that if he _________ me, he _________ that old building.

A. had been /wouldn’t buy                                   B. was /wouldn’t have bought

C. had been /wouldn’t have bought                     D. were /wouldn’t buy

Câu 11:  _________ he  quits smoking, he will die.

A. Although                   B. If                                C. Because                     D. Unless

Câu 12:  _________ you at the station if you"d told me you were coming.

A. I"d have met              B. I was met                   C. I met                         D. I"d meet

Câu 13:  “We need new curtains.”     “Okay, let"s buy _________ them.”

A. some with flower on      B. ones                     C. ones with flowers on     D. one

Câu 14:  Nam: “Would you like to have dinner with me?”  Nga: “_________”

A. Yes, it is. Isn’t it?     B. Yes, so do I.              C. I’ve had enough.       D. Yes, I’d love to.

Câu 15:  “Let"s have a break for lunch,” said Mathew. This sentence means that _________

A. Mathew suggested having a break  for lunch.  B. Mathew insisted on having a break  for lunch.

C. Mathew offered us a break for lunch.               D. Mathew wanted to have a break for lunch.

Câu 16:  I _________ in this house  for six years now.

A. live                            B. have been lived         C. have lived                 D. lived

Câu 17:  Jen had confided her secret to Mark; but he betrayed her _________.

A. sympathy                  B. constancy                  C. loyalty                       D. trust

Câu 18:  She showed her _________ by asking lots of trivial questions.

A. experience                B. inexperience              C. experienced              D. inexperienced

Câu 19:  Children are always _________ about Tet holiday.

A. excited                      B. concerned                  C. keen                          D. interested

Câu 20:  Each nation has many people who voluntarily take care _________ others.

A. to                               B. on                              C. of                               D. in

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting from 21 to 22

Câu 21:  There"s hardly no sugar left, so we must get some when we go shopping.

A. no sugar                    B. There"s                       C. must                          D. some

Câu 22:  John congratulated  us  of passing our exam.

A. of                              B. congratulated            C. us                              D. our

Read the passage and choose the correct  answer for each question from 23 to 27

THANKSGIVING

Thanksgiving is celebrated in the US on the fourth Thursday in November. For many Americans it is the most important holiday apart from Christmas. Schools, offices and most businesses close for Thanksgiving, and many people make the whole weekend a vacation.

Thanksgiving is associated with the time when Europeans first came to North America. In 1620 the ship the Mayflowers arrived, bringing about 150 people who today are usually called Pilgrims. They arrived at the beginning of a very hard winter and could not find enough to eat, so many of them died. But in the following summer Native Americans showed them what foods were safe to eat, so that they could save food for the next winter. They held a big celebration to thank God and the Native Americans for the fact that they had survived.

Today people celebrate Thanksgiving to remember these early days.

The most important part of the celebration is a traditional dinner with foods that come from North America. The meal includes turkey, sweet potatoes (also called yams) and cranberries, which are made into a kind of sauce or jelly. The turkey is filled with stuffing or dressing, and many families have their own special recipe. Dessert is pumpkin made into a pie.

On Thanksgiving there are special television programs and sports events. In New York there is the Macy"s Thanksgiving Day Parade, when a long line of people wearing fancy costumes march through the streets with large balloons in the shape of imaginary characters. Thanksgiving is considered the beginning of the Christmas period, and the next day many people go out to shop for Christmas presents.

Câu 23:  In the United States, Thanksgiving is _________.

A. a religious celebration held by Christians only

B. celebrated as a public holiday

C. more important than Christmas

D. apart from Christmas

Câu 24:  According to the passage, Pilgrims are _________.

A. people who left their home and went to live in North America in the early 17th century

B. people who travelled to America by ships

C. trips that religious people make to a holy place

D. Native Americans who live in North America

Câu 25:  All of the following statements are mentioned EXCEPT _________.

A. People celebrate Thanksgiving to thank God

B. People go to churches for religious services on Thanksgiving

C. People usually have traditional dinners on Thanksgiving

D. There are lots of entertainments on Thanksgiving

Câu 26:  On Thanksgiving, _________.

A. turkey, yams and pumpkin pies are served

B. people join in the Macy"s Thanksgiving Day Parade

C. people wear coloured carnival masks matching through the streets

D. people go out to shop for Christmas presents

Câu 27:  Which of the following is not true?

A. Thanksgiving was originally celebrated by the first, Europeans in North America to thank God for their survival.

B. Christmas comes less than a month after Thanksgiving.

C. In the US, Thanksgiving is not a national holiday; it"s a religious holiday.

D. The Macy"s Thanksgiving Day Parade is colourful and exciting.

 

Read the following passage and choose the correct option (A, B, C, or D) for each blank from 28 to 32

       If you are invited to someone"s house for dinner in the United States, you should bring a gift, such as a (28)_________ of flowers or a box of chocolates. If you give your host a (29)_________ gift, he/she may open it in front of you. Opening a present in front of the gift-giver is considered polite. It shows that the host is excited about receiving the gift and wants to show his/her appreciation to you immediately. Even if the host doesn"t like it, he/she will tell a “white lie” and say how much they like the gift to  (30)_________ the guest from feeling bad. If your host asks you to arrive at a particular time, you should not arrive (31)_________ on time or earlier than the (32)_________ time, because this is considered to be potentially inconvenient and therefore rude, as the host may not be ready.

Câu 28:     A. bundle                   B. hand                      C. bunch                    D. handful

Câu 29:     A. valuable                B. unpacked              C. wrapped                D. unwanted

Câu 30:     A. protest                  B. make                     C. protect                  D. prevent

Câu 31:     A. gradually              B. recently                 C. perfectly               D. exactly

Câu 32:     A. permitted              B. waited                   C. expected               D. wasted

 

Choose one option A, B, C or D corresponding to the sentence which has the same meaning as the original one from 33 to 35

 

Câu 33:  “Could you please wait here until your name is called?” she said.

A. She wanted to know if I could wait there until my name was called.

B. She asked me to wait there until my name was called.

C. She advised me to wait there until my name was called.

D. She reminded me to wait here until my name was called.

Câu 34:  “I wish I"d asked for his name and address,” Lan said.

A. Lan regretted not to ask for his name and address.

B. Lan regretted not asking for his name and address.

C. Lan regretted to ask for his name and address.

D. Lan regretted not having asking for his name and address.

Câu 35:  “If we had a map, we could  find the street,” Mai said

A. Mai said that if we had a map, we could  find the street.

B. Mai said that if they had a map, they could  find the street.

C. Mai said that if they had had a map, they could  have found the street.

D. Mai said that if they had had a map, they could  find the street.

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others from 36 to 38

Câu 36:     A. stays                     B. steals                     C. tells                      D. talks

Câu 37:     A. competition          B. competitor            C. contest                  D. question

Câu 38:     A. children                B. exchange               C. machine                D. peach

Choose the word whose main stress is placed differently from the others from 39 to 40

Câu 39:     A. memorable           B. excited                  C. interested             D. confident

Câu 40:     A. appreciate             B. situation                C. experience            D. embarrassing

 

--------THE END---------

 

   :: Các tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn