Ngày 23-05-2022 21:41:58
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786278
Số người online: 39
 
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I- KHỐI 10
 
SỞ GD - ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I-   KHỐI 10
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
          Năm học 2010 - 2011                     (Áp dụng ngày 23/08/2010)
PHÒNG HỌC 1 2 3 4 8 9 10 11
Thứ  Buổi  Tiết  10B1  10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8
Chủ nhiệm 1 Hằng CN Thảo CN Tâm CN Duyên CN Hiền CN Huơng CN Quyên CN Tỉnh CN
2 S 2 Hằng L Hạnh A Oanh V Liêm L Hiền V Trang H Thơm A Hiệp V
3 Thảo V Tâm H Hạnh A Liêm L Trang H Hiền V Thơm A Duyên Đ
4 Hạnh A Thảo V Tâm H Hạnh Ti Liêm L Trang H Thân V Tỉnh Si
C 5 Hạnh A Duyên Đ Tâm H Trang H Hạnh Ti Đào T Mai H Hiệp V
6 Hạnh A Tâm H Duyên Đ Nhung A Tỉnh Si Đào T Mai H Hiệp V
7 Trang H  Hạnh A Oanh V Nhung A Duyên Đ Tỉnh Si Đào T Hạnh Ti
8 Trang H 
Hạnh A
Oanh V Duyên Đ Đào T Hiền V Tỉnh Si Khiển CD
3 S 1 Hạnh A   Thanh T Nhung A Hiền V Duyên Đ
Khiển CD
Huy TD
2 Hạnh A   Thanh T Nhung A Hiền V Liêm L Cường S Huy TD
3 Cường S
Huy TD
Hạnh A Thanh T Nhung A Hiền V Thơm A  
4 Ánh Ti Huy TD Hạnh A Thanh T Duyên Đ Hiền V Thơm A  
C 5 Nhung T Ánh Ti Liêm L Oanh V Nhung A Trang H Tỉnh CN Hiệp V
6 Nhung T Tỉnh CN Ánh Ti Oanh V Trang H Nhung A Quyên L Trường T
7 Tỉnh CN Nhung T Hạnh A Liêm L Đào T Hạnh Ti Quyên L Hiệp V
8 Hạnh A
Nhung T
Tỉnh CN Trang H Đào T Nhung A Hạnh Ti Trường T
4 S 1 Thảo V Hạnh A  Huy TD   Hiền V Trang H Đào T Dũng L
2 Thảo V Liêm L Huy TD   Trang H Hiền V Đào T Dũng L
3 Hằng L Thảo V   Huy TD Liêm L Đào T Thân V Thơm A
4 Hằng L Thảo V   Huy TD Liêm L Đào T Thân V Thơm A
C 5 Nhung T Hạnh A  Liêm L Oanh V Trang H Nhung A Mai H Trường T
6 Nhung T Khiển CD  Liêm L Oanh V Đào T Nhung A Mai H Trường T
7 Khiển CD Nhung T Hạnh A Trang H Nhung A Liêm L Đào T Mai H
8 Liễu Si Nhung T Hạnh A
Trang H
Nhung A Liêm L Đào T Mai H
6 S 1 Ánh Ti Thảo V Duyên Đ Thanh T Huy TD   Quyên L Dũng L
2 Duyên Đ Liêm L Thanh T Nhung A Huy TD   Thân V Hiệp V
3 Thảo V Duyên Đ Ánh Ti Thanh T   Huy TD Thân V Thơm A
4
Hằng L Ánh Ti Thanh T Nhung A   Huy TD Duyên Đ Thơm A
C 5   Liêm L Oanh V Hương S Hiền V
Tỉnh CN
Huy TD Trường T
6   Liêm L Hương S Hạnh Ti Tỉnh CN Hiền V Huy TD Trường T
7
Huy TD
Tâm H Khiển CD Tỉnh CN Hương S Duyên Đ   Hạnh Ti
8 Huy TD Hạnh A Tâm H Khiển CD Hạnh Ti Hương S   Duyên Đ
Sinh hoạt 1 Hằng CN Thảo CN Tâm CN Duyên CN Hiền CN Huơng CN Quyên CN Tỉnh CN
7 S 2 Hằng L Thảo V Liễu Si Duyên Đ Hiền V Khiển CD Quyên L Hiệp V
3 Trang H  Liễu Si Thanh T Liêm L Khiển CD Đào T Duyên Đ Tỉnh CN
4 Duyên Đ Tâm H Thanh T Liễu Si Liêm L Đào T Thân V Cường S
C 5 Nhung T Liêm L Tâm H Thanh T Đào T Nhung A Thơm A Mai H
6 Trang H  Nhung T Liêm L Oanh V Đào T Nhung A Thơm A Mai H
7 Nhung T Cường S Oanh V Thanh T Nhung A Liêm L Hạnh Ti Thơm A
8 Thảo V Nhung T Liêm L Oanh V Nhung A Hạnh Ti Đào T Thơm A
Ban B hướng A: Toán - Lý - Hóa D: Toán - Văn - Anh
Chú ý: GVCN chào cờ hay sinh hoạt tiết 1 thứ hai và sinh hoạt tiết 1 thứ bảy

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn