Ngày 23-05-2022 22:36:22
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786335
Số người online: 30
 
 
 
 
THƠI KHÓA BIỂU HKII - 2020
 
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - KHỐI 12
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 
Năm học 2019 -2020
Áp dụng từ ngày 17/02/2020  
      
PHÒNG HỌCP1P2P5P6
Thứ Tiết 12/112/212/312/4
GVCNUyên LOanh HNhung ANghĩa S
21Uyên LOanh HNhung ANghĩa S
2Hà TMinh CNPhương SinhHóa L
3Oanh HHà TThúy HTrâm CD
4Minh CNPhương SinhHà TThúy H
5Uyên LOanh HTrâm CDPhương Sinh
31Hải TDNghĩa SHà THóa L
2Hải TDHà THóa LQuỳnh Đ
3Hà THải TDNguyên VNghĩa S
4Hà THải TDNguyên VNhung A
5Phương SinhTrâm CDNhung ANa T
41Trâm CDHà THải TDThúy H
2Phương SinhHà THải TDNa T
3Hà TLinh ANguyên VHải TD
4Linh ASương VHà THải TD
5Nguyên VOanh HHải TinSương V
51Oanh HUyên LQuỳnh ĐịaSương V
2Linh AQuỳnh ĐịaHóa LSương V
3Hải TinSương VNhung ATrâm CD
4Nguyên VSương VNghĩa SNhung A
5Nguyên VNghĩa STrâm CDHải Tin
61Nguyên VLinh AHà TNa T
2Nguyên VTrâm CDHà TNa T
3Quỳnh ĐịaHà TNguyên VNhung A
4Hà TUyên LNguyên VNhung A
5Uyên LLinh ANhung ASương V
71Nghĩa SLinh ANhung ASương V
2Oanh HQuỳnh ĐịaNghĩa SMinh CN
3Uyên LHải TinMinh CNNghĩa S
4Linh ASương VThúy HQuỳnh Đ
5Linh ASương VQuỳnh ĐịaNa T
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - KHỐI 11
Năm học 2019 -2020

Áp dụng từ ngày 17/02/2020  
       
PHÒNG HỌCP15P16P17P18P19
Thứ Tiết 11/111/211/311/411/5
GVCNLinh APhương SiLy THuệ AMộng Sử
21Linh APhương SiLy THuệ AMộng Sử
2Linh AUyên LThạnh ĐịaHuệ AMộng CD
3Uyên LThạnh ĐịaPhương SinhHải TDLy T
4Mộng SửOanh HUyên LHải TDThạnh Địa
5Mộng CDThủy THuệ AThạnh ĐịaNa V
31Phương SinhSương VOanh HLy TTuấn TD
2Sương VThủy THuệ APhương SinhTuấn TD
3Sương VPhương SiLy THuệ AOanh H
4Oanh HMộng CDHải TinNa VPhương Sinh
5Thủy TMộng SửLy TNa VHuệ A
41Uyên LLinh AMộng CDLy TNa V
2Sương VLinh AMộng SửUyên LLy T
3Thủy TSương VNhung VOanh HMộng Sử
4Phương SinhThủy TNhung VMộng CDOanh H
5Linh AThủy THuệ AMộng SửLy T
51Hải TDThủy THuệ ANa VLy T
2Hải TDUyên CNOanh HLy THuệ A
3Thuỷ TOanh HLy TUyên LHuệ A
4Thủy THải TDUyên LOanh HHải Tin
5Oanh HHải TDUyên CNHuệ ANa V
61Uyên LSương VHải TDMộng SửThạnh Địa
2Thạnh ĐịaLinh AHải TDNa VUyên L
3Sương VUyên LMộng CDThạnh ĐịaNa V
4Sương VLinh AThạnh ĐịaMộng CDNa V
5Thuỷ TThạnh ĐịaNhung VNa VMộng CD
71Oanh HMộng SửLy THải TinUyên L
2Linh ASương VLy TUyên CNMộng Sử
3Linh ASương VNhung VLy THuệ A
4Hải TinMộng CDNhung VLy TUyên CN
5Uyên CNHải TinMộng SửHuệ ALy T
PHÒNG HỌC P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Thứ  Tiết  10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7
GVCN Na T Phương A Thuý H Chi Sinh Hoá L Quỳnh Đ Minh Lý
2 1 Na T Phương A Thuý H Chi Sinh Hoá L Quỳnh Đ Minh Lý
2 Na T Phương A Thuý H Hải Tin Nghĩa S Nhung A Chi Sinh
3 Hải Tin Thủy T Na T Nghĩa S Huệ A Chi Sinh Nhung A
4 Phương A Thủy T Na T Chi Sinh Huệ A Nghĩa S Hải Tin
5 Phương A Hải Tin Nghĩa S Quỳnh T Chi Sinh Minh L Thuý H
3 1 Na T Nguyên V Na V Phương A Quỳnh T Minh L Nhung A
2 Na T Nguyên V Na V Quỳnh T Thuý H Nhung A Hải Tin
3 Tuấn TD Minh L Na T Thuý H Hóa L Nhung A Quỳnh T
4 Tuấn TD Phương A Quỳnh Đ Nghĩa S Nhung V Quỳnh T Thuý H
5 Nguyên V Quỳnh Đ Phương A Quỳnh T Hóa L Thuý H Nhung V
4 1 Nguyên V Tuấn TD Nghĩa S Hải Tin Chi CN Minh L Quỳnh T
2 Nguyên V Tuấn TD Hóa L Na V Nghĩa S Nhung V Quỳnh T
3 Phương Si Nghĩa S Hóa L Na V Quỳnh T Hải Tin Minh Lý
4 Minh L Nguyên V Na V Hóa L Hải Tin Nghĩa S Quỳnh Đ
5 Trâm CD Phương Si Na V Quỳnh Đ Quỳnh T Nhung V Nghĩa S
5 1 Nguyên V Minh L Chi Sinh Phương A Hóa L Nhung V Tuấn TD
2 Nguyên V Phương A Hải Tin Na V Trâm CD Nhung V Tuấn TD
3 Chi CN Nguyên V Phương A Na V Quỳnh Địa Quỳnh T Nghĩa S
4 Phương A Chi Hoá Na V Trâm CD Huệ A Quỳnh T Nhung V
5 Chi Hoá Thủy T Phương A Hoá L Quỳnh T Nhung A Nhung V
6 1 Quỳnh Đ Thủy T Trâm CD Na V Nhung V Tuấn TD Nhung A
2 Mộng Sử Thủy T Hải Tin Hoá L Nhung V Tuấn TD Nhung A
3 Na T Trâm CD Hoá L Chi CN Tuấn TD Hải Tin Nhung V
4 Minh L Hải Tin Na T Quỳnh T Tuấn TD Trâm CD Nhung V
5 Minh L Nguyên V Na T Quỳnh T Hải Tin Chi CN Trâm CD
7 1 Phương Anh Minh L Chi CN Tuấn TD Thuý H Nhung V Quỳnh T
2 Hải Tin Chi CN Phương A Tuấn TD Nhung V Thuý H Quỳnh T
3 Mộng Sử Phương Anh Tuấn TD Thuý H Quỳnh T Quỳnh Đ Chi CN
4 Na T Chi Hóa Tuấn TD Phương A Huệ A Quỳnh T Minh Lý
5 Chi Hoá Nghĩa S Thúy H Phương A Nhung V Quỳnh T Minh Lý

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn