Ngày 05-06-2023 10:18:08
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6432394
Số người online: 157
 
 
 
 
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, 2015-2016
 
 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NĂNG                       PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  HỌC KỲ II
      TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG                                    NĂM HỌC: 2015 - 2016    NĂM HỌC 2015 - 2016 (Áp dụng từ 11-4-2016)
                           
Phòng TN 20 19 TN 6 5 2 1 TN 14 13 12 9 8 TS tiết
Lớp 12/1
TN
12/2
XH
11/1 11/2 11/3 11/4 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5
TC 38     32     32          
  GVCN 2 OANH H UYÊN L 2 MỴ V LINH A NGHĨA S Phương Si 2 THUÝ T  LIÊN S SEN V HUYỀN S LIÊM L  
 
  TOÁN
7 Hà T
 (14)
Thúy T 5 Hà T    HạnhT
(10=5x2)
Hạnh T Thuý T 5 Thúy T  Thuý T
(26=22+4)
Sương T (15=5x3) Sương T Sương T  
 
  TIN 0    
2
               Công Ti (18)
2
       Công Ti
   
 
  4 Uyên (15=10+4+1) 2 Uyên L Uyên L Uyên L  Liêm L
3
K.Vân L
(12)
Liêm L  
 
  CN1 0    
2
Liêm CN
(17=13+4)
0          
               
  HÓA 4 Oanh H
(18=13+4+1)
3 Oanh H Oanh H Oanh H Thúy H 3
Thuý H
Thúy H
(18=3x6)
 
 
  SINH 4 Phương Si 
1
Phương Si
(17=12+4+1)
1
Trâm Si
(11)
   
 
  CN2 0
 
   
 
      2 Phương Si Trâm Si
Phương Si
Trâm Si
             
  VĂN  6 Trang V Mỵ V
(21=16+4+1)
5 Mỵ V Mỵ V Sen V SenV
(22=18+4) 
4 Trang V Sen V Sen V Trang V  Trang V (22=18+4)
 
 
  SỬ 0    
1
Nghĩa S
(15=8+4+2+1)
2
Huyền S
(19=15+4)
   
 
  GDCD 0    
1
Nghĩa CD
1
Huyền CD
   
 
  ĐỊA 4 Duyên Đ
1
Duyên Đ
(14=13+1)
1
  Duyên Đ
   
 
  ANH 7 Nhung A (19) Na A 
5
     Linh A
(20)
 
Dung A
5
4
  Nhung A
 
Na A
Na A
(16=15+1)
 
    (19=15+4)  
T.DỤC 0    
2
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NĂNG                       PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  HỌC KỲ II
      TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG                                    NĂM HỌC: 2015 - 2016    NĂM HỌC 2015 - 2016 (Áp dụng từ 11-4-2016)
                           
Phòng TN 20 19 TN 6 5 2 1 TN 14 13 12 9 8 TS tiết
Lớp 12/1
TN
12/2
XH
11/1 11/2 11/3 11/4 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5
TC 38     32     32          
  GVCN 2 OANH H UYÊN L 2 MỴ V LINH A NGHĨA S Phương Si 2 THUÝ T  LIÊN S SEN V HUYỀN S LIÊM L  
 
  TOÁN
7 Hà T
 (14)
Thúy T 5 Hà T    HạnhT
(10=5x2)
Hạnh T Thuý T 5 Thúy T  Thuý T
(26=22+4)
Sương T (15=5x3) Sương T Sương T  
 
  TIN 0    
2
               Công Ti (18)
2
       Công Ti
   
 
  4 Uyên (15=10+4+1) 2 Uyên L Uyên L Uyên L  Liêm L
3
K.Vân L
(12)
Liêm L  
 
  CN1 0    
2
Liêm CN
(17=13+4)
0
 
       
               
  HÓA 4 Oanh H
(18=13+4+1)
3 Oanh H Oanh H Oanh H Thúy H 3 Thuý H Thúy H
(18=3x6)
 
 
  SINH 4 Phương Si 
1
Phương Si
(17=12+4+1)
1
Trâm Si
(11)
   
 
  CN2 0
 
            2 Phương Si Trâm Si
Phương Si
Trâm Si
             
  VĂN  6 Trang V Mỵ V
(21=16+4+1)
5 Mỵ V Mỵ V Sen V SenV
(22=18+4) 
4 Trang V Sen V Sen V Trang V  Trang V (22=18+4)
 
 
  SỬ 0    
1
Nghĩa S
(15=8+4+2+1)
2
Huyền S
(19=15+4)
   
 
  GDCD 0    
1
Nghĩa CD
1
Huyền CD
   
 
  ĐỊA 4 Duyên Đ
1
Duyên Đ
(14=13+1)
1
  Duyên Đ
   
 
  ANH 7 Nhung A (19) Na A 
5
     Linh A
(20)
 
Dung A
5
4
  Nhung A
 
Na A
Na A
(16=15+1)
 
    (19=15+4)  
T.DỤC 0    
2
Tuấn TD
(9=8+1)
2
     Hải TD
     (10)
   
           
Tuấn TD
(9=8+1)
2
     Hải TD
     (10)
   
           

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn