Ngày 05-06-2023 09:19:48
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 6432173
Số người online: 9
 
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 10 - HỌC KỲ II - NĂM HOC 2010-2011
 
Bitmap
Lớp 
Bitmap Bitmap
10B1 
10B2 Bitmap Bitmap
10B3
10B4 Bitmap
10B5
Bitmap
10B6
Bitmap
10B7
Bitmap Bitmap
10B8
Phòng  1 2 3 4 8 9 10 11
  1 Hằng CN Oanh V Tâm CN Duyên CN Hiền CN Liêm CN Đào CN Tỉnh CN
S 2 Thúy H Duyên Địa Giang CN Oanh V Tỉnh CN Huyền S Thơm A Hiệp V
  3 Thúy H Liêm L Duyên Đ Oanh V Đào T Nhung A Thân V Hiệp V
2 4 Hằng L Giang CN Liêm L Duyên Đ Đào T Nhung A Thân V Tỉnh CN
5 Hạnh A Oanh V Huyền S Thanh T Nhung A Hiền V Đào T Dũng L
  6 Hạnh A Oanh V N.Ánh Ti Thanh T Nhung A Hiền V Đào T Huyền S
C 7 N. Ánh Ti Hạnh A Oanh V Nhung A  Hiền V Đào T Huyền S T. Anh Ti
  8 Huyền S Hạnh A Oanh V Nhung A N.Ánh Ti Đào T T.Anh Ti Thơm A
  1 Hằng L Bitmap Bitmap Bitmap
 
Thanh T Dũng L Liêm L Thủy H Bitmap Bitmap Bitmap
Thân V
Huy TD
S 2 Hằng L   Thanh T Dũng L Liêm L Thủy H Thân V Huy TD
  3 Khiển CD Huy TD Hạnh A Thanh T Thúy H Liêm L Dũng L  
3 4 Giang CN Huy TD Hạnh A Thanh T Thúy H Liêm L Dũng L  
5 Hiền V Liễu Si Tâm H Khiển CD Tỉnh CN Huyền S Mai H Thơm A
  6 Hiền V Tâm H Liễu Si Nhung A Huyền S Tỉnh CN Mai H Thơm A
C 7 Thanh T Trường T Tâm H N.Ánh Ti Duyên Đ Hiền V Tỉnh CN Mai H
  8 Thanh T Trường T N. Ánh Ti Huyền S Nhung A Hiền V Thơm A Mai H
  1 Huyền S Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Giang CN
Huy TD   Tỉnh Si  Nhung A Đào T Dũng L
S 2 N. Ánh Ti Huyền S Huy TD   Hiền V Tỉnh Si Đào T Khiển CD
  3 Hiền V Khiển CD    Huy TD N. Ánh Ti Đào T Tỉnh Si Huyền S
4 4 Hiền V Oanh V   Huy TD Khiển CD Đào T Huyền S Tỉnh Si
5 Thanh T Trường T Liêm L Oanh V Nhung A Hiền V Thân V Hiệp V
  6 Thanh T Trường T Liêm L Oanh V Nhung A Hiền V Thân V Hiệp V
C 7 Hạnh A Liêm L Thanh T Nhung A Hiền V N.Ánh Ti Thơm A Trường T
  8 Hạnh A Liêm L Thanh T Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
Nhung A
Hiền V Khiển CD Thơm A Trường T
  1 Hằng L Hạnh A Tâm H Thúy H Huy TD   Mai H Dũng L
S 2 Hằng L Hạnh A Tâm H Thúy H Huy TD   Mai H Dũng L
  3 Thúy H Tâm H Hạnh A Thanh T   Huy TD Dũng L Mai H
6 Bitmap Bitmap Bitmap
4
Thúy H Tâm H Hạnh A Thanh T   Huy TD Dũng L Mai H
5   Liêm L Oanh V Tỉnh CN Thúy H Đào T Huy TD Trường T
  6   Liêm L Oanh V Tỉnh Si Thúy H Đào T Huy TD Trường T
C 7 Huy TD Trường T Liêm L Oanh V Đào T Thúy H Bitmap Bitmap
 
Hiệp V
  8 Huy TD Trường T Liêm L Oanh V Đào T Thúy H   Hiệp V
  1 Hằng CN Oanh CN Tâm CN Duyên CN Hiền CN Liêm CN Đào CN Tỉnh CN
S 2 Hiền V Oanh V Giang CN Thúy H Liêm L Tỉnh CN T. Anh Ti Trường T
  3 Giang CN N. Ánh Ti Oanh V Thúy H Hiền V Liêm L Khiển CD T.Anh Ti
7 4 Liễu Si Oanh V Khiển CD Dũng L Hiền V Liêm L Thơm A Trường T
5 Thanh T Huyền S Hạnh A Dũng L Đào T Nhung A Tỉnh CN Duyên Đ
  6 Thanh T Hạnh A Huyền S N.Ánh Ti Đào T Nhung A Duyên Đ Tỉnh CN
C 7 Hạnh A N. Ánh Ti Thanh T Tỉnh CN Huyền S Duyên Đ Đào T Thơm A
  8 Duyên Đ Tâm H Thanh T Huyền S Liêm L N.Ánh Tin Đào T Thơm A

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn