Ngày 23-05-2022 21:34:27
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786274
Số người online: 41
 
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC ONLINE TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG TRUNG HKII NH 2019-2020.
 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC ONLINE TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG TRUNG
KHỐI 10

 

 

Thời
gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

8h00

Toán

10/1

Na

Sinh

10/5

Chi

Toán

10/1

Na

Anh

10/1

N Phương

Sử

10/2

Nghĩa

Anh

10/1

N Phương

10/3

10/6

10/3

10/3

10/3

10/3

10/4

Quỳnh

10/7

10/4

Quỳnh

10/5

Huệ

10/4

10/5

Huệ

10/5

Tin

10/1,2

Hải

10/5

10/6

B Nhung

10/1

Mộng

10/6

B Nhung

10/2

Thuỷ

10/3,4

10/2

Thuỷ

10/7

10/5

Minh

10/7

 

 

 

 

 

 

 

 

10/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/7

 

 

 

9h00

Toán

10/6

Quỳnh

Sinh

10/3

Chi

Toán

10/6

Quỳnh

Địa

10/1

Quỳnh

Sử

10/5

Nghĩa

CNghệ

10/1

Chi

10/7

10/4

10/7

10/2

10/6

10/2

 

 

10/1

Phương

Anh

10/2

N Phương

Tin

10/5

Hải

10/7

10/3

 

 

10/2

10/4

10/6

Anh

10/2

N Phương

10/4

 

 

 

 

 

 

10/7

10/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

GD
CD

10/1

Trâm

Hoá

10/1

Chi

Văn

10/3

Ly Na

Địa

10/3

Quỳnh

10/3

Minh

Văn

10/3

Ly Na

10/2

10/2

10/4

10/4

10/4

10/4

10/3

10/3

Thuý

10/1

K Nhung

GD
CD

10/6

Trâm

CN

10/5

Chi

10/1

K Nhung

 

 

10/4

10/2

10/7

10/6

10/2

 

 

 

 

10/5

 

 

10/7

10/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h00

GDCD

10/4

Trâm

Hoá

10/5

Thuý

Văn

10/6

K Nhung

Địa

10/5

Quỳnh

10/1

Minh

Văn

10/6

K Nhung

10/5

10/6

10/7

10/6

10/2

10/7

 

 

 

10/7

 

 

 

10/7

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC ONLINE TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG TRUNG
KHỐI 11

Thời
gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

8h00

Sinh

11/1

Phương

Văn

11/1

Sương

GD
CD

11/1

Mộng

11/1

Hoá

Văn

11/1

Sương

Sử

11/1

Mộng

11/2

11/2

11/2

11/2

11/2

11/2

Tin

11/4

Hải

11/3

Ly Na

11/3

11/3

11/3

Ly Na

11/3

11/5

11/4

 

 

 

 

 

 

11/4

 

 

 

 

 

 

11/5

 

 

 

 

11/5

 

 

9h00

Sinh

11/3

Phương

Tin

11/1

Hải

GD
CD

11/4

Mộng

11/4

Hoá

CN

11/4

Uyên

Sử

11/4

Mộng

11/4

11/2

11/5

11/5

11/5

11/5

11/5

11/3

 

 

 

CN

11/1

Uyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

Anh

11/1

Linh

Toán

11/1

Thuỷ

Hoá

11/1

Oanh

Toán

11/1

Thuỷ

Anh

11/1

Linh

Địa

11/1

Thạnh

11/2

11/2

11/2

11/2

11/2

11/2

11/3

Huệ

11/3

Ly

 

 

 

11/3

Ly

11/3

Huệ

11/3

11/4

11/4

 

 

 

11/4

11/4

 

 

 

11/5

11/5

 

 

 

11/5

11/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

 

 

Hoá

11/3

Oanh

 

 

 

 

 

 

Địa

11/4

Thạnh

 

 

 

 

11/4

 

 

 

 

11/5

 

 

 

 

 

 

11/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC ONLINE TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG TRUNG
KHỐI 12

Thời
gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

Môn

Lớp

Gviên
 dạy

8h00

Văn

12/1

Sương

Sinh

12/3

Phương

Văn

12/1

Sương

Sử

12/1

Nghĩa

GD
CD

12/1

Trâm

12/1

Uyên

12/2

12/4

12/2

12/2

12/2

12/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin

12/3

Hải

 

 

 

12/3

Hoá

 

 

 

 

 

 

12/4

 

 

12/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h00

Văn

12/3

Sương

 

 

 

Văn

12/3

Sương

Sinh

12/1

Phương

GD
CD

12/3

Trâm

CN

12/1

Minh

12/4

 

 

12/4

12/2

12/4

12/2

Tin

12/1

Hải

 

 

 

 

 

Sử

12/3

Nghĩa

 

 

12/3

12/2

 

 

 

 

12/4

 

 

12/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

Toán

12/1

Anh

12/1

Linh

Toán

12/1

Anh

12/1

Linh

Địa

12/1

Quỳnh

Hoá

12/1

Oanh

12/2

12/2

12/2

12/2

12/2

12/2

12/4

Na

12/3

Nhung

12/4

Na

12/3

Nhung

 

 

 

12/3

Thuý

 

 

 

12/4

 

 

 

12/4

 

 

12/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h00

Toán

12/3

 

 

 

Toán

12/3

 

 

 

Địa

12/3

Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :: Các tin khác

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn