Ngày 23-05-2022 21:13:37
 


Mọi chi tiết xin liên hệ với trường chúng tôi theo mẫu dưới :
Họ tên
Nội dung
 

Lượt truy cập : 5786235
Số người online: 38
 
 
 
 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - KHỐI 11, 12/ 2015-2016
 
 
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - KHỐI 11, 12
Năm học 2015 - 2016
Áp dụng từ ngày 18/ 01 /2016
             
PHÒNG HỌC P 20 P 19 P 6 P 5 P 2 P 1
Thứ  Buổi  Tiết  12/1 12/2 11/1 11/2 11/3 11/4
GVCN OANH H UYÊN L MỴ V LINH A NGHĨA S PHƯƠNG SI
2 S 1 OANH H UYÊN L MỴ V LINH A NGHĨA S PHƯƠNG SI
2 Trang V Phương Si Uyên L Nghĩa S Linh A Liêm CN
3 Công Ti Na A Linh A Uyên L NGHĨA S Liêm L
4 Nghĩa S Na A Hà T Công Ti Uyên L Thúy T
C 5 Vân CN Tuấn TD Mỵ V Lê T Sen V Thúy H
6 Duyên Đ Tuấn TD Mỵ V Lê T Sen V Dung A
7 Tuấn TD Duyên Đ Công Ti Mỵ V Lê T Dung A
8 Tuấn TD Công Ti Duyên Đ Mỵ V Lê T Sen V
3 S 1 Oanh  H Nghĩa S Linh A Mỵ V Liêm CN Sen V
2 Hà T Oanh H Linh A Mỵ V Nghĩa CD Sen V
3 Hà T Mỵ V Oanh H Liêm CN Linh A Nghĩa S
4 Nghĩa CD Mỵ V Hà T Oanh H Linh A Liêm CN
4 S 1 Phương Si
Oanh H
Linh A Mỵ V Uyên L Thúy T
2 Oanh H Uyên  L Hà T Phương Si Linh A Thúy T
3 Uyên L Lê T Hà T Linh A Oanh H Phương Si
4 Hà T Lê T Phương Si Linh  A Oanh H Công Tin
C 5 Nhung A Na A Oanh H
Tuấn TD
Lê T Duyên Đ
6 Duyên Đ Na A Oanh H Tuấn TD Lê T Sen V
7 Trang V Duyên Đ Tuấn TD Lê T Công Ti Dung A
8 Trang V Lê T Tuấn TD Duyên Đ Sen V Dung A
6 S 1 Trang V Mỵ V Nghĩa S Linh A Oanh H Thúy T
2 Trang V Mỵ V Hà T Oanh H Linh A Sen V
3 Hà T Vân CN Mỵ V Công Ti Sen V Nghĩa CD
4 Hà T Na A Mỵ V Linh A Sen V Dung A
C 5 Nhung A Lê T Công Ti Uyên L Liêm CN Tuấn TD
6 Nhung A Lê T Uyên L Oanh H Duyên Đ Tuấn TD
7 Oanh H Uyên L Phương Si Duyên Đ Liêm CN Lê T Tuấn TD Thúy H
8 Oanh H Uyên L Phương Si Duyên Đ Liêm CN Lê T
Tuấn TD
Công Tin
7 S 1 OANH H UYÊN L MỴ V LINH A NGHĨA S PHƯƠNG SI
2 Uyên L Nghĩa CD Mỵ V Linh A Phương Si Liêm L
3 Nhung A Uyên L Nghĩa CD Liêm CN Công Ti Thúy H
4 Nhung A Mỵ V Linh A Nghĩa CD Lê T Thúy T
Ghi chú: 2 tiết tự chọn chiều thứ 6, học sinh học theo môn tự chon thứ 4. Giáo viên soạn giáo án riêng
TC Hóa: phòng  20       . TC Lý: phòng  19            TC Sinh: phòng 21         TC Địa : phòng: 10

   :: Các thông tin khác

 
Điện thoại : 0511.3691445 - 0511.3656697 * Email: quangtrung.thpt@yahoo.com
* - Website: thptquangtrung.vn * Website : thpt-quangtrung-danang.edu.vn